Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Archiwum 2007
Obwieszczenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny dla terenu obejmującego część nieruchomości w sołectwach Rudniki i Konin.
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy 2 dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny dla terenu obejmującego część nieruchomości w sołectwach Rudniki i Konin w dniach od 16 listopada 2007 do 2 stycznia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rędzinach, ul- Wolności 87 w godzinach od 8.00 do 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 12.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rędziny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2008 roku.


dodał: Administrator [31.10.2007]

Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny dla terenu obejmującego część nieruchomości w sołectwach Rudniki i Konin.
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy 2 dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny dla terenu obejmującego część nieruchomości w sołectwach Rudniki i Konin w dniach od 16 listopada 2007 do 2 stycznia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rędzinach, ul- Wolności 87 w godzinach od 8.00 do 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 12.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rędziny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2008 roku.


dodał: Administrator [31.10.2007]

Ogłoszenie
Z uwagi na przebudowę wiaduktów w ciągu DK 91 w m. Rudniki nad torami PKP
w km 87+756 oraz nad bocznicą PKP w km. 87+796 wprowadzona zostanie w dniu 06.11.2007 o godz. 10 tymczasowa organizacja ruchu.
Na czas przebudowy wiaduktów wyłączony z ruchu odcinek DK 91 zostanie zastąpiony tymczasową drogą objazdową, równoległą do drogi istniejącej.
Długość objazdu wynosi 623 m.
Planowany termin zakończenia objazdu 30.10.2008r.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy .

dodał: Administrator [30.10.2007]

Obwieszczenie
O przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwaruknowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
Obwieszczenie

dodał: Administrator [08.08.2007]

Obwieszczenie
O przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwaruknowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
Ogłoszenie

dodał: Administrator [08.08.2007]

Ogłoszenie
Wójt Gminy Rędziny
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących prac:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE RĘDZINY
Załącznik

dodał: Administrator [27.09.2007]

Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY
z dnia 24 sierpnia 2007r

         Na podstawie art.32 ust 2 , art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2006 r, Nr 129 poz. 902 ze zmianami) oraz art.10, 49 i 101 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam , że:

1.W dniu 23.08.2007 r. na wniosek Pana Zbigniewa Urbaniaka z Biura Obsługi Inwestorskiej INWESTOR s.c. Z. Urbaniak i S-ka ul. Worcela nr 36, 42-200 Częstochowa działającego
z upoważnienia CEMEX Polska Sp.z o.o. zostało p o d j ę t e , zawieszone w dniu 20 czerwca 2007r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na:
"przedłużeniu do pieca obrotowego nr 1 instalacji do spalania paliw alternatywnych w piecach obrotowych nr 3 i nr 4 w Zakładzie Cementownia Rudniki przewidzianego do realizacji na działce o nr ewiden.3/1 k.m.1 obręb Konin III w Rudnikach ul. Mstowska nr 10"

2. Do wykonanego w kwietniu 2007r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zostały wprowadzone zmiany, z którymi można zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 10. w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art.46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2006 r, Nr 129 poz. 902
ze zmianami) oraz art.49 k.p.a postanowienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Rudniki i Konin.

Informuję osoby , którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym .

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu , zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny .

W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rędzinach ul. Wolności 87 pok. nr 10 można zapoznać się z dokumentacją
w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski.

dodał: Administrator [28.08.2007]

Zawiadomienie - obwieszczenie
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

     Na podstawie art. 61 §1 i § 4 oraz art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dn. 17 listopada 2000 r., poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam

że w dniu 05 kwietnia 2007 r. na wniosek Pana Zbigniewa Urbaniak z Biura Obsługi Inwestorskiej "INWESTOR" s.c. Z.Urbaniak i S-ka z siedzibą w Częstochowie ul.Worcela 36 działającego w imieniu CEMEX Polska Sp.z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na:

"przedłużeniu do pieca obrotowego nr 1 instalacji do spalania paliw alternatywnych w piecach obrotowych nr 3 i nr 4 w Zakładzie Cementownia Rudniki przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 3/1 k.m.1 obręb Konin III w Rudnikach ul. Mstowska nr 10"

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2006 r, Nr 129 poz. 902 ze zmianami) oraz art.49 kpa - wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Rudniki i Konin.
Informuję więc osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art.48 ust.2 pkt.1 w/w ustawy oraz § 2 ust.1 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.257, poz.2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z:
- Wojewodą Śląskim
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach

W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ) w siedzibie Urzędu Gminy w Rędzinach ul. Wolności 87 pok. nr 10 można zapoznać się z dokumentacją planowanego przedsięwzięcia i jego zakresem oraz składać uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie - obwieszczenie

dodał: Administrator [16.04.2007]

Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RĘDZINY
z dnia 16 kwietnia 2007r.

     Działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) ,informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie:

"przedłużeniu do pieca obrotowego nr 1 instalacji do spalania paliw alternatywnych w piecach obrotowych nr 3 i nr 4 w Zakładzie Cementownia Rudniki przewidzianego do realizacji na działce o nr ewiden.3/1 k.m.1 obręb Konin III w Rudnikach ul. Mstowska nr 10"

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05 kwietnia 2007 r.na wniosek Pana Zbigniewa Urbaniaka współwłaściciela firmy B.O.I "INWESTOR" s.c 42-200 Częstochowa, działającego w imieniu CEMEX Polska Sp. z o.o.
Ponadto zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy POŚ informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Rędzinach ul.Wolności 87 pok.nr 10, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie

dodał: Administrator [16.04.2007]

Opłata skarbowa

            Urząd Gminy Rędziny informuje, że od 1 stycznia 2007 opłaty od czynności urzędowych będą mogły być dokonywane w kasie urzędu, bądź na konto Urzędu Gminy:

PKO BP SA II O/Częstochowa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150


Jednocześnie przestają obowiązywać znaki opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz.U.Nr 225,poz. 1635)

dodał: Administrator [4.01.2007]:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk