Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Archiwum 2008
XXVI Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art.§ 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 grudnia 2008 roku /czwartek/ o godz. 12 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo-wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytanie radnych.
II. Uchwalenie budżetu gminy na 2009
III. Podjęcie uchwał w sprawach
1. Zatwierdzenie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009
2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r
3. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy Rędziny na 2009r

IV. Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołów z XXIV sesji.
3. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy RędzinyPrzewodnicządy Rady Gminy Rędziny
Stefan Knol


dodał: Administrator [03.12.2008]

Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny
Szczegóły Tutaj
Informacje o ogłoszeniu można znaleźć również na stronie www.bip.redziny.pl

dodał: Administrator [20.11.2008]

Informacja w sprawie treści SIWZ
Dotyczy ogłoszenia z dnia 03.11.2008r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na wykonanie następujących prac:
Demontaż uszkodzonych tablic z nazwami ulic na terenie gm. Rędziny oraz montaż nowych.
Szczegóły Tutaj
Informacje o ogłoszeniu można znaleźć również na stronie www.bip.redziny.pl

dodał: Administrator [06.11.2008]

Ogłoszenie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że dzień 10 listopada 2008 roku jest ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/08 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach z dnia 20.10.2008r

dodał: Administrator [24.10.2008]

Ogłoszenie
Zgodnie z zarządzeniem nr 93/2008 Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 października 2008r. informujemy, że 10 listopada 2008 roku (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny w zamian za 01 listopada 2008 roku - święto przypadające w dzień wolny od pracy t.j sobotę. Załącznik

dodał: Administrator [16.10.2008]

Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny
W dniu 3 października 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach rozpoczął realizację projektu systemowego pt. "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny". Szczegółowe informacje do pobrania tutaj

dodał: Administrator [16.10.2008]

Konkurs Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego 2008
Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach oraz Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Katowicach organizują konkurs "Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego 2008"

Jest to otwarty konkurs na najlepsze w województwie śląskim architektoniczne i urbanistyczne realizacje o charakterze publicznym. Konkurs jest adresowany do gmin i powiatów, a także do inwestorów i projektantów.

Celem konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" jest promocja najlepszych realizacji kształtujących przestrzeń publiczną województwa oraz nagrodzenie gmin i projektantów dbających o wysoki poziom architektury i przestrzeni publicznych.

Szczegółowe informacje do pobrania tutaj

dodał: Administrator [27.08.2008]

Stypendia szkolne na rok 2008/2009
Urząd Gminy Rędziny informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 na podstawie przepisów z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004 r. poz. 281, poz. 2781).

Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, pok. nr 12, I p. lub ze strony wniosek
objaśnienia art. 8
objaśnienia art. 90

We wniosku należy wykazać dochód netto za miesiąc sierpień 2008 roku.

Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00zł

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 01 września do 15 września 2008 roku w sekretariacie Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, lub pod nr tel. (034) 3279-014, (034) 3279-268, lub www.redziny.pl.

dodał: Administrator [07.08.2008]

Programy profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi
W 2006 r. powołane zostały Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące "Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" i "Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi", których zadaniem jest koordynacja programów profilaktycznych w woj. śląskim.

Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego, a program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi jest przeznaczony dla kobiet w przedziale wiekowym 50 - 69 lat, które nie wykonały badania w ostatnich 2 latach.

Na stronach internetowych www.raksutka.org, znajduje się praktyczny poradnik na temat profilaktyki, a pod hasłem "Gdzie się badać" lista adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 032 278-97-58
www.rakszyjki.org
e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 032 278-96-73
www.raksutka.org
e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl

dodał: Administrator [07.08.2008]

IV Turniej Sołectw w piłce nożnej
Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich mieszkańców Gminy Rędziny w IV Turnieju Sołectw w piłce nożnej (drużyny 6 osobowe) dla osób nie zrzeszonych w klubach sportowych.
Turniej odbędzie się 17 sierpnia (niedziela) 2008r. na boisku Lotnika Kościelec. Główną nagrodą w turnieju będzie Puchar przechodni. Dla zwycięzców oraz drużyn zajmujących kolejne miejsca zostaną ufundowane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zapisy drużyn można składać u koordynatora sportu
P. Mariusz Kowalik nr tel. 664755521 lub w zarządzie klubu Lotnika.

dodał: Administrator [29.07.2008]

Wyjaśnienie
Wyjaśnienie dot. zapisu w książce przedmiarów na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych w gminie Rędziny.
Załącznik

dodał: Administrator [25.07.2008]

Ogłoszenie
Wójt Gminy Rędziny
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących prac:
wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rędziny zgodnie z uchwałą Nr XX/34/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rędziny.
Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3

dodał: Administrator [17.07.2008]

Obwieszczenie

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obwieszczenie


dodał: Administrator [18.03.2008]

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) ,informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
"budowie silosu klinkieru o pojemności 80 000 ton zlokalizowanego na terenie istniejącego składu klinkieru realizowanego na terenie zakładu Cementowni Rudniki CEMEX Polska Sp. z o.o. w Rudnikach"
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek CEMEX Polska Sp. Z o.o. Zakład Cementownia RUDNIKI . Ponadto zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy POŚ informuję o moSliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Rędzinach ul.Wolności 87 pok.nr 10 , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .


dodał: Administrator [15.01.2008]

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 §1 i § 4 oraz art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz .U. Nr 98 z dn. 17 listopada 2000 r., poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15 stycznia 2008 r . na wniosek CEMEX Polska Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie silosu klinkieru o pojemności 80 000 ton zlokalizowanego na terenie istniejącego składu klinkieru realizowanego na terenie zakładu cementowni Rudniki CEMEX Polska Sp. z o.o. w Rudnikach ul .Mstowska 10 .
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Rudniki ul. Mstowska 10 na dz. o nr ewid. 4/1, 5/1, 6/1 7/1, 8/1 PoniewaS w powySszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2006 r, Nr 129 poz. 902 ze zmianami) oraz art.49 kpa – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Rudniki i Konin. . Informuję więc osoby , którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a polegających na prawie do czynnego udziału w kaSdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym .

Zgodnie z art.48 ust.2 pkt.1 w/w ustawy oraz § 2 ust.1 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.257, poz.2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z :
- Marszałkiem Województwa Śląskiego
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.

W terminie 21 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ) w siedzibie Urzędu Gminy w Rędzinach ul. Wolności 87 pok. nr 10 moSna zapoznać się z dokumentacją planowanego przedsięwzięcia i jego zakresem oraz składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o kaSdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


dodał: Administrator [15.01.2008]:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk