Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Informacja

Opłatkowe spotkania, świąteczne życzenia

Jak co roku w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie w naszej gminie odbył się szereg okolicznościowych spotkań. Wigilijne spotkania zainaugurowali emeryci. W środę 15 grudnia w sali widowiskowej Gminnej Ośrodka Kultury w Rędzinach rędzińkie koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowało tradycyjną Wigilię. Oprócz członków związku z wieczerzy wigilijnej uczestniczyli: wójt Waldemar Chmielarz, radna powiatowa Grażyna Knapik, była radna gminna Sabina Pożarlik oraz dyrektorka GOK-u Jolanta Brzozowska-Ciura. Spotkanie rozpoczął zespół Jarzębina wykonując kolędy i pastorałki. Po koncercie nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Potem przyszedł czas na typowo wigilijne dania.
W Urzędzie Gminy gościli w poniedziałek 20 grudnia na opłatkowym spotkaniu sołtysi, a następnie dyrektorze szkół i samorządowych instytucji – Gminnego Ośrodka .Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zakładu Komunikacyjnego. Wójt Waldemar Chmielarz złożył wszystkim gościom życzenia i przełamał się opłatkiem.


   

Galeriadodała: Irena Bazan [20.12.2010]


INFORMACJA


Wójt Gminy Rędziny informuje, że w dniu 24 grudnia 2010r. (piątek) t.j. Wigilia Bożego Narodzenia Urząd Gminy Rędziny będzie nieczynny. (Zarządzeniem Nr 96/2010 Wójta Gminy Rędziny, 24.12.2010 r. został ustalony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Rędziny, w zamian za dzień 25 grudnia 2010r.)

 

dodał: Kamil Ślęzak [20.12.2010]


Informacja

Wójt złożył ślubowanie

13 grudnia odbywała się w Urzędzie Gminy Rędziny druga w tej kadencji sesja Rady Gminy Rędziny. W programie sesji oprócz spraw bieżących znalazła się ważna uroczystość – nowo wybrany Wójt Gminy Rędziny Waldemar Chmielarz złożył ślubowanie.
W trakcie tej samej sesji radni kwiatami podziękowali za dotychczasową pracę długoletniemu radnemu i przewodniczącemu rady poprzedniej kadencji Stefanowi Knolowi.


   

dodała: Irena Bazan [15.12.2010]


INFORMACJA


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 13 grudnia 2010 roku /poniedziałek/ o godz. 1300 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się II sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Rędziny.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Ustalenia składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rędziny.
2. Ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Rędziny.
3. Wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

III . Informacje i zapytania
1. Zapytania radnych
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Rędziny.


Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy Rędziny
mgr inż. Roman Pakuła

 

dodał: Kamil Ślęzak [09.12.2010]


INFORMACJA


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach
42-240 Rudniki ul. Dworcowa 8
tel./fax (34) 3 279 588

OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW :

1. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 01 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 200,00 zł brutto

2. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 06 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1.200,00 zł brutto

3. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 12 FT ; rok prod. 1986
- cena wywoławcza : 400,00 zł brutto

4. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 08 FT ; rok prod. 1992
- cena wywoławcza : 1.800,00 zł brutto

5. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 11 FT ; rok prod. 1996
- cena wywoławcza : 3.780,00 zł brutto

6. Nysa M522 ; nr rej. CEK 9382 ; rok prod 1992
- cena wywoławcza : 350,00 zł brutto

Pojazdy są wycofane z bieżącej eksploatacji ze względu na stan techniczny.

Oferty należy składać w siedzibie zakładu w Rudnikach ul. Dworcowa 8, do dnia 22 grudnia 2010 roku do godziny 10.00 w dziale księgowości, w zapieczętowanych kopertach z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż pojazdu nr .... (podać nr pozycji przetargowej)”. Otwarcie kopert i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00 w siedzibie zakładu .

Oferta powinna zawierać :
a) podstawowe informacje o oferencie (imię, nazwiako, jego adres lub nazwę i siedzibę firmy, formę organizacyjną wraz z dokumentacją – zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wyciąg z Rejestru Sądowego lub KSR ),
b) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta,
c) proponowaną cenę nabycia pojazdu,
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej pozycji przetargowej najpóźniej do dnia 22 grudnia 2010 roku w formie przelewu na konto zakładu : PKO BP 45 1020 1664 0000 3202 0028 3176, lub do kasy zakładu najpóźniej na dwie godziny przed otwarciem ofert. Na przekazie lub opłacie zaznaczyć : wadium i numer pozycji przetargowej. Wszelkie koszty i opłaty zwiazane z nabyciem ponosi kupujący.
Wadium przepada na rzecz sprzedajacego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do transakcji kupna w ciągu 7 dni, lub gdy oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzedawanych pojazdów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji i swobodnego wyboru oferty, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny nabycia.
Sprzedajacy zastrzega prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia, a także wycofanie z przetargu poszczególnych pozycji, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Przedmioty przetargu można oglądać codziennie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowe informacje i uzgodnienia mozna uzyskać w siedzibie zakładu.

Osoba upoważnioną do kontaktu jest kierownik zakładu : Andrzej Rzeszot tel. (34) 3 279 588; tel. kom. 606 328 236

 

dodał: Kamil Ślęzak [09.12.2010]


Informacja

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Rędziny

W czwartek 2 grudnia odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Rędziny VI kadencji. Radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich wybór na radnych, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie.
Na pierwszej sesji radni wybrali przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy. Przewodniczącym został radny Roman Pakuła, funkcję wiceprzewodniczącego objęli: Norbert Sołtys i Ryszard Fuchs.
   

dodała: Irena Bazan [03.12.2010]


Aktualności


INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 02 grudnia 2010 roku /tj. czwartek/ o godz.12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się inauguracyjna sesja VI kadencji Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Rędziny
a)powołanie komisji skrutacyjnej
b)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
c)przeprowadzenie głosowania/tajnego/
d)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rędziny.
a)powołanie komisji skrutacyjnej
b)zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady
c)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rędziny
6. Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 7. Ustalenie składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny
8. Wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny
9. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Rędziny.


 

dodał: Kamil Ślęzak [26.11.2010]


Informacja

Przebojowy konkurs

Ponad 90 solistów wzięło udział w III Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Przeboje są wśród nas". Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Wokaliści wykonywali znane i lubiane przeboje sprzed lat. Były to szlagiery z lat 60., 70. i 80.

Na przegląd do Rędzin przyjechali wokaliści z całego regionu częstochowskiego. Jury oceniało przedstawicieli gminy Rędziny, a także m.in. reprezentantów Ręszkowic, Poraja, Wręczycy Wielkiej, Koziegłów, Częstochowy, Koniecpola, Białej, Ostrów nad Okszą, Miedźna oraz Borowna. Laureatami konkursu zostali: Emilia Grzyb, Oliwia Ciura, Hanna Kotowska, Maria Tkacz, Sandra Golanowska, Martyna Balcerek, Karolina Kluza, Wiktoria Majchrzak, Monika Bocian, Bartosz Pijet, Karina Bryła, Alicja Szulc, Klaudia Drążkiewicz, Kinga Hyra, Martyna Pełka, Klaudia Purgal, Klaudia Stanirowska, Aleksandra Nazimek, Damian Hyra, Malwina Tkacz, Aleksandra Staniewska, Natalia Galle, Angelika Proszowska, Aleksandra Gouda, Adam Sikorski, Paulina Labocha, Ewelina Woźniak oraz Anna Soluch.
Wszyscy nagrodzeni wykonawcy zaprezentują się szerokiej publiczności na specjalnym koncercie galowym, który odbędzie się w rędzińskim GOK-u 12 grudnia o godzinie 17.
   

Galeria


dodała: Irena Bazan [30.11.2010]


Aktualności


INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 02 grudnia 2010 roku /tj. czwartek/ o godz.12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się inauguracyjna sesja VI kadencji Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Rędziny
a)powołanie komisji skrutacyjnej
b)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
c)przeprowadzenie głosowania/tajnego/
d)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rędziny.
a)powołanie komisji skrutacyjnej
b)zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady
c)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rędziny
6. Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 7. Ustalenie składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny
8. Wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny
9. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Rędziny.


 

dodał: Kamil Ślęzak [26.11.2010]


Informacja

11 listopada w naszej gminie

Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kościelcu rozpoczęły się w środę 10 listopada obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Rędziny. W nabożeństwie uczestniczyły władze samorządowe z wójtem Waldemarem Chmielarzem oraz przewodniczący Rady Gminy Stefanem Knolem oraz radnymi, a także przedstawiciele szkół wraz z pocztami sztandarowymi i mieszkańcy.

Po mszy uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali do Szkoły Podstawowej w Kościelcu Tam odśpiewano hymn narodowy, a następnie widzowie obejrzeli okolicznościową akademię przygotowaną przez najmłodszych uczniów podstawówki.


   


Galeria


dodała: Irena Bazan [17.11.2010]


Informacja
Koniec 2010 roku zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim dobiegają końca działania zaplanowane w ramach projektu: Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny. Większość przewidzianych szkoleń została już zrealizowana. Należą do nich kursy:

- „Psychologiczne”,
- „Prawa jazdy”,
- „Kroju i szycia”,
- „Fryzjerski”,
- „Florystyczny”,
- „Magazynier z obsługą wózków jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej”.

Obecnie w realizacji są kursy: „Technolog robót wykończeniowych”, oraz „Wózków jezdniowych”. Przewidziane na grudzień , założenia projektu będą realizowane w miarę posiadanych środków.
W nowym, 2011 roku GOPS Rędziny przystąpi do realizacji kolejnej, czwarta już edycja projektu: Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny. W związku z powyższym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach zaprasza swoich klientów, potencjalnych uczestników do zgłaszania swoich kandydatur.

Jeśli czujesz że czas na zmiany w twoim życiu, podejmij wyzwanie, skorzystaj z szansy i przystąp do udziału w Programie Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny.

   

dodała: Dorota Janus [17.11.2010]


Informacja

Biblioteka po remoncie

Po kilkutygodniowej przerwie niebawem otwarta zostanie ponownie Gminna Biblioteka Publiczna w Rędzinach. Zakończył się tam właśnie remont. Pracownicy układają na półkach książki oraz szykują czytelnię wraz ze stanowiskami komputerowymi.
W ramach zakończonego właśnie remontu odnowione zostały pomieszczenia czytelni i wypożyczalni – pomalowano ściany oraz wymieniono podłogę. W trakcie remontu wymieniona została również instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna.
Przy okazji remontu wymieniono wyposażenie biblioteki. Do odnowionych pomieszczeń wniesiono nowe regały na książki i szafy na biblioteczne katalogi. Całość remontu kosztowała 128 tys. zł. GOK uzyskał dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich – „Odnowa i rozwój wsi”. Dotacja pokryła 75 procent kosztów remontu.
Oficjalnie po remoncie biblioteka będzie otwarta 15 listopada. Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury wraz z biblioteką zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy na spotkanie z autorem popularnych książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem.   

dodała: Irena Bazan [03.11.2010]


Aktualności

Mieszkańcy Gminy Rędziny


Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 09 listopada 2010 roku /tj. wtorek /o godz.10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLIX-ta ostatnia sesja Rady Gminy Rędziny V kadencji z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.Zmiany w budżecie gminy na 2010r.
2.Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010.
3.Zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOSiGW.
4.Zmiany uchwały nr XXVII/58/2005 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
5. Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2011.
6. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku.
7. Upoważnienia Wójta Gminy Rędziny do podpisania z Miastem Częstochowa porozumienia w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Rędziny z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa.
8. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
9. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
10. Przejęcia pojazdu na własność Gminy Rędziny.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Rędziny.
4. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
5. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Rędziny.


 

dodał: Kamil Ślęzak [03.11.2010]


Aktualności

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach
informuje, że w dniu 03 listopada 2010r
(t.j. środa), o godzinie 15:30,
w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87,
sala nr 7, odbędzie się losowanie kandydatów
do Obwodowych komisji Wyborczych
W Gminie Rędziny. 

dodał: Kamil Ślęzak [02.11.2010]


Informacja

Święto pedagogów

Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego w Rędzinach Osiedlu była gospodarzem tegorocznych gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczyste spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich szkół i przedszkoli działających w gminie, grono pedagogiczne szkoły, a także emerytowani pedagodzy oraz reprezentanci samorządu z wójtem Waldemarem Chmielarzem na czele.
Wójt Waldemar Chmielarz złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty, przekazując na ręce dyrektorki szkoły Małgorzaty Gruszewskiej bukiet kwiatów. W trakcie uroczystości nastąpiło również wręczenie dla wyróżniających się pedagogów corocznych Nagród Wójta Gminy Rędziny. Otrzymali je:. Aneta Kaczmarek, Mirosława Majchrowska, Dorota Łukasik, Izabela Drożdż, Renata Miękina, Ewa Stępień, Iga Długoszewska – Zawadzka, Ligia Salita, Elżbieta Pokarmisz, Teodozja Anzorge Kosin, Elżbieta Dziembor oraz Marzanna Jędrzejczyk – Pakuła . Uroczystościom towarzyszył okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów podstawówki.   

Galeria


dodała: Irena Bazan [20.10.2010]


Aktualności

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Rędziny informuje, że w zakładce „Konsultacje społeczne” umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

Konsulatacje społeczne

 

dodał: Kamil Ślęzak [20.10.2010]


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach
42-240 Rudniki ul. Dworcowa 8
tel./fax (34) 3 279 588

OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW :

1. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 02 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 400,00 zł brutto

2. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 03 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1.100,00 zł brutto

3. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 05 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 300,00 zł brutto

4. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 11 FT ; rok prod. 1996
- cena wywoławcza : 5 400,00 zł brutto

5. Nysa M522 ; nr rej. CEK 9382 ; rok prod 1992
- cena wywoławcza : 500,00 zł brutto

6. FSO pick-up “sanitarka”; nr rej. CZK 053B; rok prod. 1980
- cena wywoławcza : 130,00 zł brutto

Autobusy są wycofane z bieżącej eksploatacji ze względu na stan techniczny.

Oferty należy składać w siedzibie zakładu w Rudnikach ul. Dworcowa 8, do dnia 29 października 2010 roku do godziny 10.00 w dziale księgowości, w zapieczętowanych kopertach z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż pojazdu nr .... (podać nr pozycji przetargowej)”. Otwarcie kopert i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29 października 2010 r. o godzinie 12.00 w siedzibie zakładu .Załącznik 1

 

dodał: Kamil Ślęzak [15.10.2010]


Aktualności

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 15 października 2010 roku /tj. piątek/ o godz.10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010r.
4. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Rędziny.


 

dodał: Kamil Ślęzak [14.10.2010]


Informacja

Dzień Emeryta w Rędzinach

Jak co roku w październiku członkowie rędzińskiego Koła Emerytów i Rencistów świętowali Dzień Emeryta. Na okolicznościowe spotkanie, które odbyło się w remizie OSP w Rędzinach przybyło blisko stu członków koła oraz licznie zaproszeni goście. Były kwiaty i życzenia dla wszystkich emerytów, a także osobne powinszowania dla niedawnych jubilatów należących do koła. Zdrowia, zadowolenia oraz radości z życia życzyli emerytom wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol, a także radna Grażyna Pożarlik. Z życzeniami i bukietem kwiatów pospieszyła także dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach, przy którym działa koło – Jolanta Brzozowska Ciura. Wśród gości obecne były również przedstawicielki władz regionalnych Związku Emerytów i Rencistów. Po części oficjalnej, którą poprowadziła przewodnicząca rędzińskiego koła Kazimiera Rozpondek przyszedł czas na zabawę - tańce i wspólne biesiadowanie.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.10.2010]


Informacja

Święto małżonków

Jak co roku jesienią w gminie Rędziny odbyły się uroczystości związane z jubileuszami małżeńskimi. Przez dwa dni rocznicę ślubu świętowało 106 par. Jak zwykle uroczystości rozpoczynała msza święta odprawiona w kościele w Rudnikach w intencji jubilatów. Po nabożeństwie wszyscy udawali się do domu weselnego Castello, gdzie odbywały się główne obchody. W uroczystości oprócz małżonków brali udział kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Dondela, wójt Waldemar Chmielarz oraz przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol.
Parom, który w mijającym roku obchodziły Złote Gody, czyli 50. rocznicę ślubu wójt Waldemar Chmielarz wręczał medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP. Pozostali jubilaci otrzymywali kwiaty, dyplomy i drobne upominki. Razem ze złotymi parami swój jubileusz świętowały małżeństwa, które obchodziły w tym roku 60., 55., 45., 40 oraz 35. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Tradycyjnie już był szampan, życzenia dla małżonków, płonący tort oraz poczęstunek. Dla wszystkich zaśpiewał zespół Jarzębina.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [06.10.2010]


Aktualności

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 4 października 2010 roku /tj. poniedziałek/ o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zmiany w budżecie gminy na 2010r.
2. Określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3. Powierzenia przez Gminę Rędziny Gminie Częstochowa realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej.
4. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejskiego.
5. Zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Marianka Rędzińska na lata 2010-2017.
6. Przejęcia pojazdu na własność Gminy Rędziny.
7. Rozpatrzenia skargi złożonej na Wójta Gminy Rędziny.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji.
3. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [28.09.2010]


Informacja

Obchody 68. rocznicy tragicznych zdarzeń 11 września 1942 roku w Rudnikach

W tym roku obchody przypadły na 17 września i rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Rudnikach. W ceremonii uczestniczyli licznie przybyli goście: środowiska kombatanckie z pocztami sztandarowymi,, włodarz gminy Rędziny - wójt Waldemar Chmielarz, radni gminy, przedstawiciele OSP z terenu gminy Rędziny, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele Zespołu Szkół wraz z pocztem sztandarowym z Węglowic, dyrekcja, nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież Zespołu Szkolno –Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz mieszkańcy gminy. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia z 11 września 19942 roku. Wójt Waldemar Chmielarz przypomniał zgromadzonym historię tamtych wrześniowych dramatycznych chwil. Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach zadbali o godne uczczenie pamięci ofiar tamtego września 1942 roku. Przygotowali bowiem, pod kierunkiem: Igi Długoszewskiej – Zawadzkiej, Agnieszki Krzynowek, Elżbiety Kowalczyk, uroczystą akademię, pod jakże wymownym tytułem, „Wrzesień pamięcią malowany...” , do której scenografię przygotowała Marta Krupka. Wystąpił chór Zespołu, zachwycając wykonaniem pieśni i pięknymi jednolitymi tunikami, młodzież popisała się umiejętnościami aktorskimi. Występujący zaprezentowali kunszt recytatorski i umiejętności pantomimiczne. Dopełnieniem całości okazała się prezentacja multimedialna, z przejmującą muzyką Wojciecha Kilara, stanowiąca swoistą lekcję historii.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [28.09.2010]


Informacja

Msza dożynkowa w Kościelcu

Jak co roku członkinie Zespołu Śpiewaczego „Kościelanki” zorganizowały w Kościelcu uroczystości dożynkowe. Panie wraz z wójtem Waldemarem Chmielarzem oraz sołtysem Kościelca Ryszardem Kowalczykiem zaniosły w minioną niedzielę 19 września do miejscowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wieniec dożynkowy, który wykonały na tegoroczne Dożynki Powiatowe w Hucie Starej. Oprócz wieńca do kościoła zaniesiono także chleb upieczony z tegorocznej mąki. Kościelanki wraz z wójtem oraz sołtysem uczestniczyły w mszy świętej, w trakcie której ks. Władysław Walczak pobłogosławił wieniec oraz chleb. Po mszy Kościelanki częstowały uczestników nabożeństwa upieczonym przez siebie chlebem.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [22.09.2010]


Informacja

OSP z Rudnik na podium

Sukcesem zakończył się udział druhów z OSP Rudniki w VI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o Puchar Starosty Częstochowskiego. Zawody odbyły się w sobotę 18 września w na terenie Wiejskiego Ośrodka Sportowego w Borownie w gminie Mykanów. OSP Rudniki reprezentowały w tej rywalizację gminę Rędziny.
Zawody powiatowe składały się z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej oraz ćwiczeń bojowych. W obu konkurencja Rudniki wystawiły dwie drużyny. Rywalizowali druhowie oraz dziewczęta z drużyny kobiecej. Druhowie z Rudnik zajęli w sztafecie czwartą lokatę, a w ćwiczeniach uplasowali się na trzecim miejscu, co w klasyfikacji generalnej dało im ostatecznie miejsce trzecie w zawodach. Na trzeciej lokacie, zarówno w sztafecie, jak i w ćwiczeniach bojowych znalazły się dziewczęta, zajmując ostatecznie trzecią lokatę w całej rywalizacji.
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety z OSP Rudniki do zawodów przygotowali się pod okiem naczelnika OSP Rudniki Sebastiana Gabryjelskiego.   

Galeria


dodała: Irena Bazan [22.09.2010]


Informacja

Czwarte miejsce reprezentacji Rędzin

Pięcioosobowa drużyna reprezentująca Gminę Rędziny wzięła udział w niedzielę 12 września w festynie przygotowanym przez Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”. Piknik pod hasłem „Liderowe zmagania” odbył się na terenie boiska sportowego w Widzowie w gminie Kruszyna.
Przedstawiciele Rędzin rywalizowali z czterema drużynami pozostałych gmin należących do Stowarzyszenia: Kruszyny, Miedźna, Mykanowa oraz Kłomnic. Celem turnieju była dobra zabawa oraz integracja wszystkich członków „Razem na Wyżyny”. Drużyny walczyły dzielnie w przeciąganiu liny, rzutach ziemniaków do kosza, przelewaniu wody na czas, jeździe na trzyosobowych nartach, a także w dyktandzie oraz konkursie wiedzy na temat stowarzyszenia.
Gminę Rędziny reprezentowali: Anna Moroń-Mielczarek z Urzędu Gminy Rędziny, Jolanta Brzozowska-Ciura – dyrektorka rędzińskiego GOK-u, Joanna Kmiecik, nauczycielka, prezes Stowarzyszenia „Dar Serca”, Anna Rumin – z OSP Kościelec oraz Piotr Dymicki – wiceprezes „Daru Serca”. Drużyna Rędzin miała w swoim składzie najwięcej pań, czym zyskała duże uznanie widzów oraz jurorów. Reprezentacja Rędzin mimo dużego samozaparcia i wielkie ducha walki musiała ustąpić w konkurencjach siłowych. Nadrobiła jednak w konkurencjach intelektualnych, zajmując ostatecznie czwarte miejsce i pamiątkową statuetkę.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [31.08.2010]


Informacja


Więcej informacji http://www.razemnawyzyny.pl/ lub tel.500 042 376

dodał: Kamil Ślęzak [08.09.2010]


Informacja


dodał: Kamil Ślęzak [01.09.2010]


Informacja

Manewry straży pożarnej

W sobotę 21 sierpnia strażacy z OSP Rędziny, OSP Rudniki, OSP Konin oraz OSP Kościelec wzięli udział w corocznych manewrach Ochotniczej Straży Pożarnej. Ćwiczenia odbywały się na terenie Cementowni Rudniki. Razem z druhami z terenu gminy Rędziny w ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z sąsiedniej gminy Mstów - z OSP Mokrzesz.
Scenariusz manewrów zakładał, że po ogłoszeniu alarmu strażacy z miejsca zbiórki przy jednostce OSP w Rędzinach na sygnale pojadą do cementowni i tam wezmą udział w dwóch akcjach ratowniczych. W cementowni druhowie ćwiczyli gaszenie pożaru w magazynie paliw alternatywnych oraz udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego, do którego doszło na terenie zakładu. W ćwiczeniach wykorzystano wszystkie wozy bojowe będące na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Rędziny.
Dla druhów cenny był zwłaszcza drugi etap ćwiczeń, gdyż wcześniej nie mieli wiele okazji, aby „na sucho” wypróbować przeprowadzenie akcji ratowniczej po wypadku drogowym.
Celem manewrów było ogólne sprawdzenie przygotowania jednostek do akcji, zapoznanie się druhów z terenem cementowni, co może być pomocne w razie prawdziwej akcji gaśniczej, a także sprawdzenie przygotowania strażaków do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Na miejscu przebieg manewrów oglądali wójt Waldemar Chmielarz i dyrektor rudnickiej cementowni Piotr Bąbelewski oraz tamtejsi specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie ćwiczenia nadzorował bryg. Jarosław Piekarski. Jego zdaniem manewry przebiegły wzorowo i pokazały dobre przygotowanie strażaków.
Po zakończeniu manewrów dyrektor Cemex-u w Rudnikach Piotr Bąbelewski odznaczony został Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Drugi z przedstawicieli cementowni Tomasz Skibiński, specjalista ds. BHP wyróżniony został Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Druh Mariusz Rozenberg z jednostki w Rędzinach otrzymał natomiast Odznakę Wzorowego Strażaka. Medale i odznaczenia wręczył wójt Waldemar Chmielarz.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [31.08.2010]


Aktualności

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 30 sierpnia 2010 roku /tj. poniedziałek /o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.
6. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [26.08.2010]


Aktualności
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach kontynuuje działania w ramach Projektu: „Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny” , którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów tutejszego Ośrodka.
Czternastoosobowa grupa beneficjatów biorących udział w Projekcie ukończyła już (trwające miesiąc) zajęcia z psychologiem oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Obecnie w trakcie realizacji są szkolenia o charakterze zawodowym:
- cieszący się dużym zainteresowaniem kurs „Prawa jazdy” ( na który uczęszcza jedenaście osób),
- kurs „ Kroju i szycia”,
- kurs „ Magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej”. Ponadto od września 2010 roku GOPS- Rędziny zakłada realizację następujących szkoleń:
- „Kurs komputerowy”,
- „Kurs florystyczny”,
- „Kurs kosmetyczny”,
- „Kurs fryzjerski”,
- „Kurs obsługi wózków jezdniowych”.
Kryterium wyboru konkretnych szkoleń stanowią oczekiwania oraz predyspozycje poszczególnych uczestników Projektu, dlatego też, przedstawiona lista nie jest ostateczna.
Realizacja tegorocznego Projektu: „Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny” znajduje się na „półmetku” i choć na formułowanie ocen jest jeszcze za wcześnie, to należy podkreślić że dotychczas podejmowane działania przebiegają bez zakłóceń.

Pracownicy GOPS – Rędziny życzą swoim podopiecznym powodzenia na zbliżających się egzaminach!

 

dodała: Dorota Janus [24.08.2010]


Informacja


dodał: Kamil Ślęzak [25.08.2010]


Informacja

Nasza gmina na Dożynkach Powiatowych

W niedzielę 22 sierpnia w Hucie Starej w gminie Poczesna odbyły się tegoroczne Dożynki Powiatowe. Jak co roku nie zabrakło na nich delegacji z naszej gminy. Gminę Rędziny reprezentowali: wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol, a także Zespół Śpiewaczy „Kościelanki”, który przygotował wieniec dożynkowy, sołtys Kościelca Ryszard Kowalczyk oraz delegacja z Rudnik z sołtysem Andrzejem Wolskim-Rzewuskim oraz przedstawiciele Konina.
Panie z zespołu „Kościelanki” wystąpiły z krótkim programem słowno-muzycznym poświęconym dożynkom. Wykonany przez nie wieniec wziąć udział w prezentacji wieńców przywiezionych przez wszystkie delegacje z powiatu. W tym roku organizatorzy zrezygnowali z konkursu na najładniejszy wieniec i zdecydowali się przyznać jednakowe nagrody i dyplomy wszystkim reprezentacjom, które wzięły udział w dożynkach


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [23.08.2010]


Informacja

Klubowy festyn

Jak co roku latem Klub Sportowy Lotnik Kościelec przygotował dla mieszkańców Kościelca, a także pozostałych miejscowości naszej gminy dwudniowy festyn rodzinny. W programie pikniku znalazły się występy artystyczne, a także zawody sportowe, Tradycyjnie od lat festynowi w Kościelcu towarzyszył Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Rędziny. W tym roku oprócz rywalizacji na boisku Lotnika organizatorzy przygotowali także m.in. zawody w darta.
Jak na piknik rodzinny przystało nie zabrakło propozycji dla dzieci. Było wesołe miasteczko, a także kramy z upominkami i stoiska gastronomiczne. Wśród wykonawców prezentujących się na scenie znalazły się dzieci oraz młodzież na co dzień uczęszczające na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach oraz zespół „Kościelanki”. Panie zaprezentowały najnowszy repertuar, który zyskał uznanie w tym roku m.in. na festiwalu w Kazimierzu Dolnym, gdzie zespół znalazł się w gronie laureatów.   

Galeria


dodała: Irena Bazan [17.08.2010]


Informacja

Mistrzostwa zakończone

W sobotni wieczór 7 sierpnia w Hali Sportowej w Rędzinach odbyło się uroczyste zakończenie 21. Mistrzostw Świata Modeli Redukcyjno-Latających Samolotów w konkurencji F4B i F4C, które od 31 lipca odbywały się na lotnisku w Rudnikach. W trakcie uroczystości rozdano medale najlepszym zawodnikom mistrzostw. W uroczystości uczestniczyły wszystkie drużyny biorące udział w zawodach, a także przedstawiciele samorządu m.in. Piotr Spyra, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Waldemar Chmielarz, wójt gminy Rędziny oraz przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol.
Podczas ceremonii wręczenia medali w klasie F4B – modeli na uwięzi wszystkie miejsca na podium zajęli Polacy. Na najwyższym miejscu stanął Piotr Zawada z Aeroklubu Poznańskiego, który zdobył złoty medal. Obok niego na podium znaleźli się też Marian Kaziród z Aeroklubu Częstochowskiego, który wywalczył srebro oraz Jerzy Grzelski z Aeroklubu Poznańskiego – zdobywca brązowego medalu. Polska reprezentacja wywalczyła również złoto w klasyfikacji drużynowej.
Uroczyste zamknięcie mistrzostw uświetnił występ solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.   

Galeria


dodała: Irena Bazan [17.08.2010]


Informacja

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 sierpnia 2010 roku /czwartek/ o godz. 12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny XLV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Rędziny na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy Rędziny. 

dodała: Kamil Ślęzak [17.08.2010]


Informacja


Ulotka 1
Ulotka 2

 

dodał: Kamil Ślęzak [16.08.2010]


Informacja

Mistrzostwa świata na lotnisku w Rudnikach

W sobotę 31 lipca na lotnisku w Rudnikach uroczyście otwarto 21. Mistrzostwa Świata Modeli Redukcyjno-Latających Samolotów w konkurencji F4B i F4C. W zawodach , które potrwają do 7 sierpnia uczestniczy ponad 100 modelarzy z 18 krajów. Do Rudnik przyjechali miłośnicy lotnictwa z większości krajów europejskich, m.in. Grecji, Hiszpanii, Austrii, Włoch, Norwegii, Czech oraz Rosji i Francji, ale także modelarze z USA, Brazylii oraz odległej Australii. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Włodzimierz Skalik, prezes Aeroklubu Polskiego i jednocześnie przedstawiciel organizatora mistrzostw – Aeroklubu Częstochowskiego. Wśród zaproszonych gości na inauguracji zawodów obecni byli m.in.: marszałek województwa śląskiego – Bogusław Śmigielski, a także członkowie zarządu województwa śląskiego: Mariusz Kleszczewski i Piotr Spyra. Częstochowę reprezentował wiceprezydent Piotr Biernat. W uroczystościach uczestniczyli także Andrzej Kwapisz, starosta częstochowski oraz Waldemar Chmielarz, wójt gminy Rędziny. Samorząd Rędzin poza wójtem Chmielarzem reprezentowali ponadto przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol oraz radni. Ceremonię otwarcia uświetnił pokaz akrobacji lotniczej, który przyciągnął sporą widownię. Widzowie zgromadzeni na lotnisku oklaskiwali jednak nie tylko wyczyny pilotów, ale także widowisko przygotowane przez Orkiestrę Dętą z Wrześni.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [16.08.2010]


Informacja

Orlik z lotu ptaka

Rędziński Orlik jest czwartym kompleksem sportowym wybudowanym w regionie częstochowskim w ramach rządowego programu „Moje boisko- Orlik 2012”. Budowa kompleksu zakończyła się w grudniu tamtego roku, a od wiosny tego roku boiska są otwarte dla mieszkańców gminy.
W ramach rędzińskiego Orlika wybudowano standardowe dla tego typu obiektów boisko do piłki nożnej o wymiarach 60 na 32 metry ze sztuczną trawą oraz boisko dodatkowe do koszykówki i siatkówki pokryte poliuretanem. Na boisku tzw. treningowym wygospodarowano miejsce także na drugie boisko do koszykówki oraz boisko do piłki ręcznej. Władze gminne uzyskały pozwolenie od Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby przy budowie Orlika zrezygnować z przewidzianego przez projektantów pawilonu socjalno-sanitarnego. Taka decyzja podyktowana jest bliskim sąsiedztwem Hali Sportowej, z którego zaplecza sanitarnego mogą swobodnie korzystać użytkownicy Orlika.
Rędziński Orlik jest przeznaczony nie tylko dla miłośników piłki nożnej czy siatkówki, ale także służy ogólnemu rozwojowi sportowemu młodzieży. Z tego względu w projekcie uwzględniono budowę wokół boisk czterotorowej bieżni oraz skoczni do skoku w dal.
Orlik w Rędzinach kosztował około 2,5 mln złotych. Na realizację tego projektu gmina otrzymała po 330 tysięcy dotacji od rządu oraz od władz wojewódzkich. Reszta pochodziła z budżetu gminy.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [22.07.2010]


Informacja

Powiatowa droga w remoncie

Od ubiegłego roku trwa modernizacja drogi powiatowej biegnącej przez Rudniki i Kościelec. Prace obejmują odcinek od ul, Nowej w Rudnikach aż do trasy DK-1 w Kościelcu. Obecnie roboty prowadzone są m.in. na ul. Wojska Polskiego w Rudnikach. Tam ruch samochody odbywa się tam wahadłowo a reguluje go tymczasowa sygnalizacja świetlna. W kosztach tej modernizacji partycypuje samorząd Rędzin. Do wydatków potrzebnych Starostwu Powiatowemu w Częstochowie na modernizację drogi gmina Rędziny dołożyła 219,5 tys. złotych.


 

dodała: Irena Bazan [12.07.2010]


Informacja

Wszystkie barwy lata

W miniony weekend 10 i 11 lipca przed Gminną Halą Sportową w Rędzinach odbył się tradycyjny festyn rodzinny przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury. W programie dwudniowej zabawy pod hasłem „Barwy lata” znalazły się ciekawe propozycje dla całych rodzin. Na scenie prezentowali się wokaliści na co dzień współpracujący z GOK-iem, a także zespoły muzyczne. Na pobliskim Orliku odbył się Turniej Dzikich Drużyn, który zgromadził ponad 100 zawodników. Drużyny walczyły o puchary, które na scenie w obecności widzów wręczali piłkarzom wójt Waldemar Chmielarz oraz dyrektorka GOK-u Jolanta Brzozowska Ciura. Jak na piknik rodzinny przystało nie zabrakło konkursów dla całych rodzin. Cały czas czynne były stoiska gastronomiczne oraz handlowe, a także dmuchańce, które cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych uczestników festynu.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.07.2010]


Informacja

Wakacyjny festyn

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach zaprasza w weekend 10 i 11 lipca na coroczny wakacyjny festyn pod hasłem „Barwy lata”. Zabawa na świeżym powietrzu odbędzie się na placu obok Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. W sobotę zabawa zacznie się od godziny 14, w niedzielę od 16. Trwać będzie do wieczora. Sobotę zakończy zabawa taneczna pod gołym niebem. W programie jak zwykle wiele atrakcji: występy artystyczne, pokazy straży pożarnej i policji. Przez dwa dni na placu przed halą czynne będą stoiska gastronomiczne i handlowe, a także wesołe miasteczko dla najmłodszych. W programie ponadto Turniej Dzikich Drużyn na Orliku oraz, także na Orliku, turniej pomiędzy zawodnikami klubów Lotnik Kościelec i Unia Rędziny.


 

dodała: Irena Bazan [09.07.2010]


Informacja

Powstają nowe place zabaw

W Rędzinach powstają dwa nowe place zabaw dla najmłodszych. Pierwszy wybudowany został na tyłach Orlika, niedaleko Gminnej Hali Sportowej, drugi – na terenie przedszkola w Rędzinach-Osiedlu. Na obu znajdą się nowoczesne, ekologiczne, a także, co niezwykle ważne, posiadające atest urządzenia dla dzieci. Na każdym placu znajdują się kolorowe i estetyczne, wykonane z drewna huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, a także ławki dla rodziców, którzy przyjdą na place zabaw ze swoimi pociechami. Oba ogródki jordanowskie kosztować będą ok. 206 tys. złotych. Gmina wystąpiła o dotację na tę inwestycję w ramach Programu Odnowy Wsi Polskiej. Place zabaw mają być gotowe w sierpniu.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [08.07.2010]


Informacja

Rywalizowali druhowie

W niedzielę 27 czerwca odbyły się coroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Gospodarzem strażackich zmagań był ponownie Kościelec. Druhowie rywalizowali na boisku klub Lotnik Kościelec. Jak zwykle zawody składały się z dwóch części: ćwiczeń bojowych oraz sztafety pożarniczej. Punktacja z obu konkurencji dawała ostateczny wynik zawodów.
W zawodach uczestniczyło w sumie sześć drużyn, przy czym dwie poza konkurencją. W rywalizacji uczestniczyli druhowie z OSP Rudniki, Rędziny, Kościelec oraz Konin. Ponadto jednostka w Rudnikach wystawiła poza konkurencją dwie dodatkowe drużyny, w tym jedną drużynę kobiecą. Wyniki sztafety pożarniczej: I miejsce Rudniki (62,8), II miejsce Rędziny (68), III miejsce Kościelec (71), IV miejsce Konin (75,8). Pozostałe drużyny z Rudnik – Rudniki II – 64,6, drużyna kobieca – 75,8.
Kolejność w ćwiczeniach bojowych – Kościelec (46,4), Rudniki (53), Rędziny (56,4), Konin (68,1), Rudniki II – 50,8, drużyna kobieca – 111. Klasyfikacja generalna:
I miejsce Rudniki – 115, 8
II miejsce Kościelec – 117, 4
III miejsce – Rędziny – 124,4
IV miejsce – Konin – 141,2.
Wyniki niesklasyfikowanych drużyn – Rudniki II – 115,4, kobiety – 186,8. Puchary – cztery, po jednym dla każdej z drużyn, a więc dla Rudnik, Kościelca, Rędzin oraz Konina, a także dyplomy wręczyli uczestnikom zawodów: wójt Waldemar Chmielarz, prezes Zarządu Gminnego OSP Marek Błaszczyk i komendant gminny straży – Andrzej Krawczyk. Zawody oceniało jury z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w składzie: Jarosław Piekarski, Piotr Mróz, Paweł Liszaj, Marcin Caban.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [05.07.2010]


Informacja

Remont biblioteki


W sierpniu rozpocznie się modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Rędzinach. W ramach prowadzonych prac odnowione zostaną pomieszczenia czytelni i wypożyczalni – pomalowane mają być ściany oraz wymieniona podłoga. W trakcie remontu wymienione zostaną instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Przy okazji remontu dokonane zostaną zakupy nowego wyposażenia biblioteki – nowe regały na książki i szafy na biblioteczne katalogi. Całość kosztować będzie 128 tys. zł. GOK stara się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich – „Odnowa i rozwój wsi”. Ośrodek jest już po dwóch pozytywnych ocenach projektu i ma szansę na uzyskanie 75 procent dotacji kosztów remontu.

 

dodał: Irena Bazan [24.06.2010]


Ogłoszenie
       

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


Załącznik 1

 

dodał: Kamil Ślęzak [24.06.2010]


Informacja
       


Orlik oficjalnie otwarty

We wtorek 22 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rędzinach. W skromnej uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego z wójtem Waldemarem Chmielarzem na czele, radni, pracownicy urzędu, którzy bezpośrednio brali udział w realizacji tej inwestycji, dyrektorzy szkół, sołtysi, a także mieszkańcy gminy oraz młodzież, która już od wczesnej wiosny korzysta z tego obiektu.
Poświęcenia boisk i bieżni wchodzących w skład kompleksu zlokalizowanego na tyłach Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach dokonał proboszcz parafii pw. św. Otylii w Rędzinach ks. Jan Marczewski.
Kompleks w Rędzinach jest największym Orlikiem w województwie śląskim. Koszt tej inwestycji to 2,5 mln zł. Na realizację tego projektu gmina otrzymała po 330 tysięcy dotacji od rządu oraz od władz wojewódzkich. Na rędzińskiego Orlika składają się nie tylko dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, ale także czterotorowa bieżna pokryta poliuretanem oraz skocznia do skoku w dal. Cały więc kompleks przewidziany więc został nie tylko dla miłośników gier zespołowych, ale także osób, które pragną trenować lekkoatletykę. Rędziński Orlik został wybudowany jako czwarty Orlik w regionie częstochowskim po Orlikach w Konopiskach, Częstochowie i Mykanowie.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [23.06.2010]


InformacjaZaproszenie


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013, w celu ułatwienia dostępu do bezpośrednich informacji zapraszamy wszystkich, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie do LGD „Razem na wyżyny”, bądź planują ubiegać się o dofinansowanie na spotkanie informacyjne z Kierownikiem Wdrażania PROW z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego p. Bartoszem Górą.
Spotkanie odbędzie się 29.06.2010 (wtorek) o godz 9:30 w siedzibie stowarzyszenia w Mykanowie przy ul. Cichej 74 oraz o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7.
Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące problemów pojawiających się podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu i jego rozliczania.
Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w spotkaniu, bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa w wybranym miejscu do 25.06.2010 r. telefonicznie lub mailowo.

Tel. 034 374 00 01,
e-mail.: biuro@razemnawyzyny.pl

 

dodał: Kamil Ślęzak [23.06.2010]


Informacja
       


Zapraszamy mieszkańców Gminy Rędziny na uroczyste otwarcie kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Rędzinach (obok Hali Sportowej), które odbędzie się 22 czerwca 2010 roku o godzinie 17.

dodała: Irena Bazan [18.06.2010]


Informacja

XLIV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 23 czerwca a 2010 roku /tj. środa / o godz.16,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Sposobu sprawienia pogrzebu.
2. Uchylenia uchwały nr XVI/9/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2008 roku dot: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu obejmującego część nieruchomości położonych w Rudnikach i w Koninie.
3. Uchylenia uchwały nr XX/34/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 12 czerwca 2008 roku dot: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rędziny.
4 . Zmiany uchwały nr XXXVII/67/2009 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
5. Zaopiniowania „projektu planu aglomeracji Częstochowa”.
6. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Rędziny i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
7. Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
8. Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
9. Rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Rędziny.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Rędziny.   

dodał: Kamil Ślęzak [18.06.2010]


Informacja

Festyn dla dzieci

Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowano 9 czerwca w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach. Zabawa na świeżym powietrzu odbyła się dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców oraz grona pedagogicznego. Organizatorom udało się zebrać pokaźną grupę sponsorów, dzięki czemu na placu szkolnym na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły obejrzeć występy uczniów rędzińskiego podstawówki oraz aktorki z częstochowskiego teatru. Były konkursy, gry i zabawy. Bezpłatnie można było korzystać z tzw. dmuchawców, a na wszystkich czekał poczęstunek. Nie zapomniano również o loterii fantowej. Typowym atrakcjom festynowym towarzyszył także m.in. turniej szachowy.
Do wspólnej zabawy rodzice szkoły im. K. Pułaskiego zaprosili nie tylko uczniów tamtejszej podstawówki, ale także maluchy z dwóch rędzińskich przedszkoli oraz uczniów szkoły w Rudnikach. Wśród sponsorów festynu znalazł się również gminny samorząd. Dofinansowanie dla organizatorów festynu przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podziękowania dla samorządu za pomoc z przygotowaniu pikniku odebrał z rąk dyrektorki szkoły Małgorzaty Gruszewskiej wójt Waldemar Chmielarz.


   

Galeria


dodała: Irena Bazan [14.06.2010]


Informacja

Siatkówka dla dorosłych i dzieci

Siatkarski Dzień Dziecka obok Rodzinnego Rajdu Rowerowego to kolejna rodzinna impreza organizowana w ZS-P w Rudnikach, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkolnych. To już po raz trzeci pod siatką spotkali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci i sympatycy siatkówki z naszego terenu oraz zawodnicy drużyny CEMEX-u, którzy od kilku lat stale wspierają działalność sportową rudnickiej szkoły. Dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych każda drużyna otrzymała pamiątkową statuetkę, a zawodnicy upominkowe koszulki. Firma CEMEX zadbała o napoje chłodzące, gdyż temperatura zarówno na zewnątrz, jak i na parkiecie była naprawdę gorąca. Po zaciętych i wyczerpujących spotkaniach w kategorii kobiet zwyciężyła drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Rudnikach, pokonując nieco starsze rywalki, zaś w kategorii mężczyzn tym razem wygrała drużyna 40 - latków, kolejne miejsca zajęła drużyna CEMEX- u oraz zawodnicy z Gimnazjum nr 2. Zawodnikom kibicowali zaproszeni goście, wójt gminy Rędziny Waldemar Chmielarz, dyrektor CEMEX-u Piotr Bąbelewski oraz dyrektor ZS-P Agnieszka Rydecka. Wśród kibiców wylosowano drobne upominki.
Nad stroną sportową turnieju czuwał sędzia Paweł Kapica, a nad całością - organizator turnieju nauczyciel wychowania fizycznego Adam Michalak.


   

Galeria


dodała: Kamil Ślęzak [08.06.2010]


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach
42-240 Rudniki ul. Dworcowa 8
tel./fax (34) 3 279 588

OGŁASZA DRUGI PISEMNY OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH AUTOBUSÓW :

1. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 04 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 260,00 zł brutto

2. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 07 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 820,00 zł brutto

3. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 09 FT ; rok prod. 1993
- cena wywoławcza : 1 400,00 zł brutto

4. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 10 FT ; rok prod. 1994
- cena wywoławcza : 3 430,00 zł brutto

Autobusy są wycofane z bieżącej eksploatacji ze względu na stan techniczny.

Oferty należy składać w siedzibie zakładu w Rudnikach ul. Dworcowa 8, do dnia 18 czerwca 2010 roku do godziny 10.00 w dziale księgowości, w zapieczętowanych kopertach z zaznaczeniem „Drugi przetarg na sprzedaż autobusu nr .... (podać nr pozycji przetargowej)”. Otwarcie kopert i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca o godzinie 12.00 w siedzibie zakładu .Załącznik 1

 

dodał: Kamil Ślęzak [07.05.2010]


Informacja

Rajd Rowerowy 2010

160 rowerzystów wzięło udział w niedzielę, 30 maja w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowy. Jak zwykle start i meta zlokalizowane były przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudnikach. Rajd jak co roku poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego w rudnickiej szkole Adam Michalak. Na starcie stanęli rowerzyści w różnym wieku. Najmłodszym uczestnikiem rajdu był 9-miesięczny Piotruś oraz 2-letnia Zuzia. Maluchy jechały razem z rodzicami w specjalnych siodełkach dla dzieci lub w przyczepie dołączonej do roweru rodzica. Najstarszym cyklistą, który stanął na starcie był 71-letni pan Rajmund Kwapisz. Pogoda była zmienna, więc organizatorzy postanowili w trakcie rajdu nieco skrócić trasę przejazdu, aby cyklistów nie zastała w drodze ulewa. Trasa tegorocznego rajdu mierzyła 18 kilometrów. Kolejną korektę trasy wymusiły niedawne powodzie. Przez niektóre miejsca z powodu utrzymujących się nadal podstopień nie można było przejechać rowerem. Mimo tych zmian rajd udał się znakomicie. Na starcie rajdu stanęli mieszkańcy naszej gminy z wójtem Waldemarem Chmielarzem na czele, a także rowerzyści z ościennych gmin.
Udział w rajdzie był bezpłatny, dzięki wsparciu finansowemu firmy CEMEX oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sponsorami rajdu byli ponadto: Fundacja Budujemy Przyszłość, Sklep Sportowy COBO, poseł Krzysztof Matyjaszczyk, SKKT PTTK „Dręptopiętaki” działające przy Gimnazjum nr 2 w Rudnikach.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [31.05.2010]


Informacja

Turniej Tańca

Rekordowa liczba par, bo aż 191, uczestniczyła w V Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar Wójta Gminy Rędziny, który odbył się 31 maja w Rędzinach. W Hali Sportowej w Rędzinach rywalizowali tancerze z ponad 30 klubów tanecznych z całej Polski. W tym roku przyjechało ich ponad 60 więcej niż rok wcześniej. Od samego początku rędzinski turniej wspaniale się rozwija, notując z roku na rok coraz więcej uczestników. Średnio każdego roku do rywalizacji zgłasza się około 30 par więcej niż w poprzedniej edycji.
Turniej ponownie zorganizowany został przez Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Gmina Rędziny gościła w tym roku kluby taneczne m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Jaworzna, a także Częstochowy. Oczywiście do rywalizacji stanęli również tancerze z Klubu Tanecznego ZORBA.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [31.05.2010]


Aktualności
W kwietniu bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach po kilkumiesięcznej przerwie wznowił działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, projekt systemowy pt.: „Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny”.
Jest to już trzecia edycja projektu, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przypomnijmy, że program ten jest skierowany do osób bezrobotnych, które poszukując zatrudnienia pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, są otwarte na nowe wyzwania i nie boją się życiowych zmian.
Osoby uczestniczące w aktualnie realizowanym projekcie, to 14 – osobowa grupa wyłoniona spośród klientów GOPS. Cykl planowanych szkoleń rozpoczną warsztaty z psychologiem oraz specjalistą ds. poradnictwa zawodowego. Zajęcia te, których celem jest przygotowanie beneficjentów do udziału w zasadniczej części projektu (którą stanowią szkolenia zawodowe), są przeznaczone dla wszystkich uczestników.
Kolejny etap realizowanego przedsięwzięcia jest ukierunkowany na zdobywanie przez uczestników nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci uczestniczyć będą w kursach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Realizacja założeń projektu potrwa kilka miesięcy. Wszystkim uczestnikom życzymy wielu pozytywnych wrażeń, oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

 

dodał: Kamil Ślęzak [31.05.2010]


Informacja

Nowe solarisy w Gminnym Zakładzie Komunikacyjnych w Rędzinach

Cztery nowe autobusy marki Solaria, typ Urbino 10 trafiły w środę do Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach. Jeden z nich już tego samego dnia wyruszył na trasę, pozostałe trzy wożą pasażerów od czwartku. Nowy nabytek GZK, to nowoczesne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, ekologiczne, niskopodłogowe autobusy. Zanim wsiedli do nich pierwsi pasażerowie uroczystego poświęcenia pojazdów dokonał proboszcz parafii w Rudnikach, na terenie której działa baza Gminnego Zakładu Komunikacyjnego ks. Jan Duźniak.
Nowo kupione Solarisy, to kolejne samochody tej marki, które trafiły do gminy Rędziny. Pierwszych sześć gmina kupiła dla GZK cztery lata temu.
Obecnie na stanie zakładu jest dziesięć Solariów oraz sześć mocno wysłużonych jelczów. Te ostatnie pamiętają początki GZK i liczą sobie 19 lat.
Docelowo firma chce wycofać wysłużone i mocno już awaryjne jelcze i wozić pasażerów wyłącznie Solariami. Na zakup nowych autobusów samorząd wydał 2.908.000 zł.
Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach działa od 1991 roku. Jest jednym z nielicznych w kraju tego rodzaju zakładów w gminie wiejskiej. Obecnie GZK obsługuje trzy trasy: Konin-Częstochowa, Marianka Rędzińska – Częstochowa oraz Karolina-Częstochowa. Poza tym każdego dnia na trasy wyjeżdżają dwa tzw. autobusy szkolne, które zajmują się dowozem uczniów do gminnych placówek oświatowych.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [25.05.2010]


Informacja
Zapraszamy na rajd rowerowy

W niedzielę 30 maja w Rudnikach odbędzie się kolejny IV Rodzinny Rajd Rowerowy. Jak zwykle start i meta zlokalizowane są przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudnikach. Tym razem trasa poprowadzona została w następujący sposób: z Rudnik (tuż obok nieczynnych kamieniołomów których największą atrakcją jest Jaskinia Szmaragdowa z podziemnym jeziorkiem) przez Konin w kierunku Latosówki, po kilku kilometrach droga asfaltowa zmieni się w polną, która doprowadzi uczestników rajdu do Cegielni i Wancerzowa, gdzie rowerzyści przejadą obok klasztoru. Z Wancerzowa przez miejscowość Rajsko uczestnicy rajdu pojadą do niezwykle urokliwego miejsca nad brzeg rzeki Warty do miejscowości Kłobukowice. Po posiłku szlakiem czarnym rowerzyści udadzą się do Kuchar, by po chwili znaleźć się na niebieskim szlaku rowerowym który, przecina Las Chorzenicki i Las Witkowski. Szlak niebieski poprowadzi uczestników rajdu do miejscowości Przybyłów, a następnie do miejsca pochówku 20 ofiar powieszonych w Rudnikach 11 września 1942 r. Z tego miejsca wszyscy ruszą do Rudnik, by zakończyć rajd na terenie rudnickiej szkoły.
Uczestnicy rajdu otrzymają specjalnie przygotowane pamiątkowe koszulki, gorący posiłek na trasie rajdu, a wśród najmłodszych uczestników na mecie zostanie wylosowana nagroda główna (rower) i drobne nagrody pocieszenia. Udział w rajdzie jest bezpłatny, dzięki wsparciu finansowemu firmy CEMEX oraz samorządu, a dokładnie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy całe rodziny i osoby indywidualne.dodała: Irena Bazan [17.05.2010]


Informacja

Trwa budowa kanalizacji

W Rudnikach i Kościelcu prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja powstaje na odcinku ok. 850 metrów w ulicy Wojska Polskiego w Rudnikach oraz w ul. Mykanowskiej w Kościelcu (długość ok.1,5 km od skrzyżowania do trasy szybkiego ruchu).
Jednocześnie ruszyła budowa oczyszczalni ścieków w Karolinie. Budowa oczyszczalni poprzedzona zostanie budową drogi dojazdowej. Koszt tej inwestycji 4,1 mln złotych. Do końca roku gotowa ma być sama oczyszczalnia oraz drogi dojazdowe, a także zagospodarowany zostanie terenem wokół. Obiekt będzie oczyszczać 300 metrów sześciennych ścieków na dobę. Została tak zaplanowany, że będzie można go stopniowo rozbudowywać wraz z przybywającą siecią kanalizacyjną w gminie. Docelowo oczyszczalnia w Karolinie ma obsługiwać całą Gminę Rędziny.
To nie koniec inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej w gminie. Kanalizacja powstanie w tym roku również w Karolinie, w Kościelcu na ul. Madalińskiej (od ul. Nowej do Warszawskiej), na fragmencie ul. Ogrodowej. W planach jest także budowa kanału tłocznego przy ul. Mykanowskiej w Kościelcu. Na wykonanie wszystkich tegorocznych zadań związanych z budową kanalizacji gminy przeznaczy 3,9 mln złotych.

   

dodała: Irena Bazan [13.05.2010]


Informacja

Spotkanie z pisarką

W czwartek 13 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach odbyło się kolejne spotkanie z pisarzem. Tym razem Rędziny odwiedziła Ewa Nowak, autorka popularnych powieści i artykułów prasowych dla młodzieży. Na spotkanie z pisarką przybyli uczniowie gminnych szkół. Mogli posłuchać, jak powstają powieści, skąd biorą się pomysły na nowe książki, a także uzyskali autografy pisarki.
Ewa Nowak jest pedagogiem-terapeutą. Jej felietony, opowiadania, odpowiedzi na listy czytelników można przeczytać na łamach „Cogito”, Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Magazyn 13-latka”, „Edukacja Twojego Dziecka”. Autorka współpracuje także z „Filipinką”. Jak sama przyznała na spotkaniu z uczniami z rędzińskich szkół, ma na swoim koncie 23 powieści. Spod jej pióra wyszły m.in.. książki „Wszystko, tylko nie mięta”, „Diupa”, „Krzywe 10”, „Michał Jakiśtam”, „Ogon Kici”, „Rezerwat niebieskich ptaków”. W 2009 roku powieść Ewy Nowak „Bardzo biała wrona otrzymała tytuł Książki Roku Stowarzyszenia Przyjaciół Ksiązki dla Młodych.

   

dodała: Irena Bazan [13.05.2010]


Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny Zarządzeniem nr 32/2010 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu gminy Rędziny.


Zarządzenie nr 32/2010

 

dodał: Kamil Ślęzak [10.05.2010]


InformacjaZarząd Województwa Śląskiego informuje o możiiwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" wniosków o przyznianie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznainia pomocy w ramach trzech działań "Małe projekty", "Różnicowanie działalności nierolniczej", oraz "Tworzenie mikroprzedsiębiorstw" objętych Programem Rozwoju Obszrów Wiejskicj na lata 2007-2013.


Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

dodał: Kamil Ślęzak [07.05.2010]


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach
42-240 Rudniki ul. Dworcowa 8
tel./fax (34) 3 279 588

OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH AUTOBUSÓW :

1. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 04 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 800,00 zł brutto
2. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 07 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 2 600,00 zł brutto
3. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 09 FT ; rok prod. 1993
- cena wywoławcza : 2 000,00 zł brutto
4. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 10 FT ; rok prod. 1994
- cena wywoławcza : 4 900,00 zł brutto

Autobusy są wycofane z bieżącej eksploatacji ze względu na stan techniczny.
Oferty należy składać w siedzibie zakładu w Rudnikach ul. Dworcowa 8, do dnia 26 maja 2010 roku do godziny 10.00 w dziale księgowości, w zapieczętowanych kopertach z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż autobusu nr .... (podać nr pozycji przetargowej)”. Otwarcie kopert i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2010r o godzinie 12.00 w siedzibie zakładu .


Załącznik 1

 

dodał: Kamil Ślęzak [07.05.2010]


Informacja

Święto strażaków

2 maja w Koninie odbyły się coroczne uroczystości związane z dniem patrona strażaków św. Florianem. Druhowie ze wszystkich jednostek OSP w gminie: Rędzin, Rudnik, Kościelca i Konina zebrali się przed konińską remizą, skąd w asyście orkiestry dętej przemaszerowali do miejscowego kościoła. Na czele szli najmłodsi druhowie niosąc podobiznę swojego patrona. W trakcie mszy świętej odprawionej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego druhowie oraz mieszkańcy Konina modlili się w intencji były i obecnych członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Mszę święta odprawił proboszcz parafii w Koninie ks. Tadeusz Wilczyński.
Po nabożeństwie strażacy przemaszerowali ponownie na plac przed remizę, gdzie odbył się uroczysty apel. W trakcie tych uroczystości odczytano list z życzeniami od prezesa Zarządu Krajowego OSP Waldemara Pawlaka. Później najbardziej zasłużeni druhowie zostali uhonorowani medalami oraz okolicznościowymi odznakami. Na wniosek Zarządu Powiatowego OSP Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano druhom z OSP Kościelec Robertowi Wójcikowi oraz Ryszardowi Kowalczykowi. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali przedstawiciele jednostki z Rudnik: Łukasz Krzanowski oraz Jacek Ujma. Zarząd Gminny OSP z okazji strażackiego święta przyznał odznaki za wysługę lat. Otrzymali je: Stanisław Ratoń (50 lat służby), Anna Dondela i Marek Markowski (40 lat służby), Witold Borówka (35 lat służby), Krzysztof Cieślik (20 lat służby), Lech Lesiakowski (15 lat służby) oraz Dominik Glica (5 lat służby).
Medale i odznaki wręczyli druhom wójt Waldemar Chmielarz oraz Marek Błaszczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [05.05.2010]


Informacja
Nasza inwestycja wyróżniona

Renowacja kładki dla pieszych nad torami w Rudnikach została wyróżniona w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2009”. W rywalizacji, której patronowały: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Główny Konserwator Zabytków, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Główny Inspektor Ochrony Środowiska biorą udział inwestycje modernizacyjne z całej Polski. Komisja Konkursowa przyznała Gminie Rędziny, jako inwestorowi modernizacji kładki wyróżnienie doceniając jakość, a także m.in. celowość tej inwestycji.dodała: Irena Bazan [13.04.2010]


Informacja
Mieszkańcy Gminy Rędziny!

W sobotę zdarzyła się pod Smoleńskiem tragedia narodowa - w katastrofie lotniczej zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz najważniejsze osoby w państwie: senatorowie, posłowie, pracownicy Kancelarii Prezydenta, generałowie Wojska Polskiego i duchowni. Wraz z nimi kilkanaście kilometrów od Katynia, dokąd zmierzała 10 kwietnia polska delegacja, aby uczcić pamięć polskich oficerów, którzy zostali wymordowani 70 lat temu zginęli reprezentanci Rodzin Katyńskich, funkcjonariusze BOR oraz cała załoga samolotu. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i składamy hołd tym, którzy zginęli. Na znak żałoby narodowej apeluję do wszystkich o wywieszenie polskich flag przepasanych kirem.

Wójt Gminy Rędziny
Waldemar Chmielarz

dodał: Kamil Ślęzak [12.04.2010]


Ogłoszenie


Na podstawie; 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy; uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 22 kwietnia 2010 roku /tj. czwartek / o godz.10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium z tego tytułu.

III. Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [07.04.2010]


Informacja
       
Zapraszamy na zajęcia na Orliku • Harmonogram Kwiecień 2010

 • dodała: Irena Bazan [31.03.2010]


  Ogłoszenie


  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Rędziny Nr XXXVII/68/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010

  WÓJT GMINY RĘDZINY

  ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku wyjazdowego uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Rędziny w 2010 roku.

  Otwarty Konkurs Ofert

  dodał: Kamil Ślęzak [30.03.2010]


  Informacja


  Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 30 marca 2010 roku /tj.wtorek / o godz.10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

  I . część porządkowo -wstępna:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie interpelacji radnych.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapytania radnych.

  II. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1.Zmiany uchwały Rady Gminy Rędziny Nr XXXVII/62/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010.
  2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok.
  3. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2010 rok.
  4. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  5. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2010.
  6. Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Rędziny na lata 2010-2011.
  7. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

  III . Informacje i zapytania

  1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
  2. Przyjęcie protokołów: z XXXVI, XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL sesji.
  3. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Rędziny.

  dodał: Kamil Ślęzak [25.03.2010]


  Informacja
           PUNKT KONSULTACYJNY

  Wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2010

  od dnia 01.04.2010r. w Urzędzie Gminy Rędziny

  Punkt czynny: wtorki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 14:00

  dodał: Kamil Ślęzak [25.03.2010]


  Informacja

  Nadzwyczajna XL sesja Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i n f o r m u j ę, że w dniu 23 marca 2010 roku /t.j. wtorek/ o godz. 16,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XL sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XL sesji Rady Gminy Rędziny.


   

  dodał: Kamil Ślęzak [19.03.2010]


  Informacja

  Powstaje kanalizacja

  Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rędziny. W miejscowościach Rudniki i Kościelec budowa zbiegła się z remontem drogi powiatowej biegnącej przez obie te miejscowości (od dawnej trasy warszawskiej do trasy DK-1). Kanalizacja powstanie na odcinku ok. 850 metrów w ulicy Wojska Polskiego w Rudnikach oraz w ul. Mykanowskiej w Kościelcu (długość ok.1,5 km od skrzyżowania do trasy szybkiego ruchu). Remont drogi odbywa się dzięki staraniom samorządu rędzińskiego, który pomógł Starostwu Powiatowemu w Częstochowie w uzyskaniu na ten cel dotacji unijnej. Gmina Rędziny ponadto partycypuje w 50 procentach w kosztach tej budowy. Staraniem gminy wcześniej zmodernizowano część tej drogi na ul. Wolności. Tam oprócz nowej nawierzchni położono także kanalizację. Pieniądze na budowę drogi pokrył dzięki pomocy radnego wojewódzkiego Włodzimierza Skalika Urząd Marszałkowski w Katowicach.
  To nie koniec inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej w gminie. Kanalizacja powstanie w tym roku w Karolinie, w Kościelcu na ul. Madalińskiej (od ul. Nowej do Warszawskiej), na fragmencie ul. Ogrodowej. W planach jest także budowa kanału tłocznego przy ul. Mykanowskiej w Kościelcu. Budową kanalizacji na tych odcinkach zajmuje się radomszczańska firma Probud. Na wykonanie wszystkich tegorocznych zadań związanych z budową kanalizacji gminy przeznaczy 3,9 mln złotych.
  Budowa sieci to nie wszystkie inwestycje, jakie w związku z kanalizacją będą prowadzone w tym roku. W Karolinie do końca roku powstanie oczyszczalnia ścieków. Powstanie oczyszczalni poprzedzi budowa drogi dojazdowej. Budową oczyszczalni zajmie się konsorcjum, na czele którego stoi firma Dynamik-Filtr. Koszt to 4,1 mln złotych. Do końca roku gotowa ma być oczyszczalnia wraz z drogami dojazdowymi i zagospodarowanym terenem wokół. Obiekt będzie oczyszczać 300 metrów sześciennych ścieków na dobę. Została tak zaplanowany, że będzie można go stopniowo rozbudowywać wraz z przybywającą siecią kanalizacyjną w gminie. Docelowo oczyszczalnia w Karolinie ma obsługiwać całą Gminę Rędziny.
  Na budowę kanalizacji samorząd pozyskał dotację w wysokości 4 mln złotych w ramach finansowanego z unijnych funduszy Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na tę niezwykle kosztowną inwestycję zaciągnięta została umarzalna w 50 procentach pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   

  dodała: Irena Bazan [16.03.2010]


  Informacja

  Z myślą o najmłodszych

  Gmina stara się o budowę jednego nowego placu zabaw dla dzieci i modernizację dwóch już istniejących. Samorząd przygotował dwa projekty dotyczące dofinansowania budowy miejsc do zabawy dla najmłodszych mieszkańców Gminy Rędziny.
  Pierwszy projekt został zgłoszony do konkursu „Przedsięwzięć Odnowy Wsi” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i zakłada modernizację placu zabaw w sołectwie Kościelec. Drugi, zgłoszony za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, przewiduje powstanie nowego placu zabaw w pobliżu Orlika oraz modernizację istniejącego przy przedszkolu na osiedlu miejsca zabaw dla dzieci. Zgłoszono go do konkursu w ramach dofinansowanego ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja pierwszego projektu kosztować będzie 38,6 tys. zł, drugiego – 211,5 tys zł. Jest szansa, że w pierwszym przypadku dofinansowanie wyniesie 10 tysięcy, a w drugim – 130 tys. zł.

   

  dodała: Irena Bazan [16.03.2010]


  Informacja

  Święto w kole emerytów

  W środę 10 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się spotkanie rędzińskiego Koła Związku Emerytów i Rencistów. Członkowie koła świętowali Dzień Kobiet, a także nieco mniej popularny, a przypadający właśnie na 10 marca Dzień Faceta. Wśród gości emerytów znaleźli się m.in. wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol oraz radna Sabina Pożarlik. Na zaproszenie pani prezes Kazimiery Rospondek Dzień Kobiet razem z członkami związku świętowali także poseł Krzysztof Matyjaszczyk oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej od lat z rędzińskim kołem firmy Cemex z dyrektorem cementowni Piotrem Bąbelewskim.
  Były kwiaty i życzenia dla wszystkich pań, które na ręce Kazimiery Rospondek przekazali wójt Waldemar Chmielarz, poseł Krzysztof Matyjaszczyk oraz dyrektor Piotr Bąbolewski. Dla wszystkich, pań i panów zaśpiewał działający przy kole emerytów zespół Jarzębina.

     

  Galeria


  dodała: Irena Bazan [15.03.2010]


  Informacja


  Zapraszamy na kiermasz wielkanocny

  W piątek 26 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbędzie się Kiermasz Wielkanocny. Od godziny 10 do 17 będzie można obejrzeć oraz kupić ozdoby świąteczne.         


  dodała: Irena Bazan [15.03.2010]


  Informacja
         
  Zapraszamy na zajęcia na Orliku

  Od tego miesiąca na nowo wybudowanym obiekcie sportowym w Rędzinach – kompleksie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” ruszyły zajęcia sportowe dla miłośników nie tylko piłki nożnej, ale także innych gier zespołowych oraz lekkoatletyki. Zajęcia prowadzi i Orlikiem opiekuje się zatrudniony przez samorząd animator Orlika Dominik Glica.
  Gmina Rędziny pokrywa jedynie połowę kosztów związanych z zatrudnieniem animatora. Reszta to dotacja, o jaką postarał się samorząd. Pięćdziesiąt procent wydatków związanych z pracą animatora Orlika pochodzić będzie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
  Z założenia kompleks sportowy Orlik ma być dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy, dlatego animator Orlika przygotowuje większość swoich propozycji na godziny popołudniowe. Każdego dnia odbywać się będą innego rodzaju zajęcia czy treningi. Harmonogram pracy animatora umieszczany będzie cyklicznie na stronie internetowej Gminy Rędziny. Plan zajęć na marzec poniżej. • Harmonogram Marzec 2010

 • dodała: Irena Bazan [09.03.2010]


  Informacja

  Radośniej w szkołach

  Blisko 30 tys. złotych z dotacji rządowej pozyskał samorząd Gminy Rędziny dla szkół podstawowych w gminie. Dotacja trafiła do podstawówek w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” W ubiegłorocznej edycji projektu na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach pieniądze na doposażenie placówek uzyskały: Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach (11.940,00 zł), Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego w Rędzinach Osiedlu (6.000,00 zł) , Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Koninie (5.999,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa im J. Korczaka (5.973,00 zł). W ogłoszonej w tym roku drugiej edycji programu „Radosna Szkoła” do realizacji zakwalifikował się projekt przygotowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach. Na przygotowanie miejsca do zabawy dla najmłodszych uczniów i zakup pomocy dydaktycznych szkoła otrzyma 5.999,00 zł.

   

  dodała: Irena Bazan [09.03.2010]


  Informacja

  Taneczny weekend

  Ponad 400 par z klubów tanecznych z całej Polski wzięło udział w dwudniowym Turnieju Tańca Towarzyskiego, który odbył się w miniony weekend (6-7 marca) w Hali Sportowej w Rędzinach. Dwudniową imprezę taneczną zorganizowało po raz pierwszy Stowarzyszenie Taneczne Zorba skupiające rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne Klubu Tańca Towarzyskiego Zorba. W Stowarzyszeniu działają rodzice członków Zorby działającej w trzech gminach: Mykanowie, Rędzinach i Częstochowie.
  - Jako klub Zorba mamy już spore doświadczenie, jeśli chodzi o organizację tego rodzaju imprezy o randze ogólnopolskiej, ponieważ mamy na swoim koncie przygotowanie kilkunastu turniejów tanecznych – informuje Marcin Kiszteliński, prezes Stowarzyszenia Tanecznego Zorba, kierownik ostatniego turnieju. – Było nam więc niewątpliwie łatwiej przeprowadzić tak duża imprezę taneczną.
  W sobotę i niedzielę na parkiecie rędzińskiej Hali Sportowej swoje umiejętności taneczne w obu kategoriach tanecznych (taniec standardowy i latynoamerykański) zaprezentowali tancerze z klubów tanecznych z całego kraju. Tańczyli m.in. przedstawiciele klubów z Warszawy, Zabrza, Sosnowca, Rzeszowa, Krosna, Nowego Targu, Kluczborka, Gliwic, Tarnowa, Wrocławia i Oławy. Zorbę reprezentowało około 50 par.
  Patronat nad weekendowym turniejem objęli wójtowie gmin, na terenie których działa Zorba: wójt Rędzin Waldemar Chmielarz i wójt Mykanowa Krzysztof Smela. Tancerze walczyli więc w sobotę o Puchar Wójta Gminy Rędziny, a w niedzielę o Puchar Wójta Gminy Mykanów.

     

  Galeria


  dodała: Irena Bazan [09.03.2010]


  XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) z w o ł u j ę na dzień 09 marca 2010 roku /wtorek/ o godz. 15,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny nadzwyczajną XXXIX sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kościelec, Madalin i Karolina na lata 2010 - 2016
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2010.
  5. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Rędziny.

   

  dodał: Kamil Ślęzak [08.03.2010]


  Informacja  Szanowni Państwo,

  Czy wiecie jak niewiele potrzeba, by pomóc najbardziej potrzebującym? Czy zdajecie sobie sprawę że nawet niewielkie wsparcie osób takich jak Wy pomogło Nam istnieć i działać dalej, realizując nasze założenia i wspierając tych, którzy tego wsparcia naprawdę potrzebują.
  Ale może od początku.....

  Jesteśmy Stowarzyszeniem zajmującym się pomocą i rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny. Trzy lata temu, w 2007 roku, spełniło się jedno z naszych wspólnych marzeń - powstało Stowarzyszenie „Dar Serca”. Od samego początku przyświecał nam jeden cel – pomoc najbardziej wykluczonej z życia społecznego grupie, jaką stanowią osoby niepełnosprawne.

  Nasza organizacja po trzech latach działania osiągnęła wiele. Obecnie opiekujemy się około czterdziestoma osobami ze znacznym i średnim stopniem niepełnosprawności – przede wszystkim dziećmi i młodzieżą. Organizujemy niezbędną rehabilitację, prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej, wspieramy wyjazdy naszych podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne.

  Nasza działalność finansowana jest prawie w całości z pomocy osób prywatnych, firm działających na terenie naszej gminy oraz z budżetu gminy Rędziny. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorąca prośbą.
  Możecie nam pomóc poprzez przekazanie 1% podatku w swoim rozliczeniu rocznym.
  Dla Państwa nie oznacza to żadnych wydatków, dla nas może to oznaczać „ być albo nie być”.

  Wystarczy wypełnić właściwą rubrykę w formularzu PIT wpisując nazwę naszej organizacji – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” oraz podając nasz numer KRS – 0000293444 . Należy również podać sumę jaką wyliczą Państwo jako 1% należnego podatku.
  Proszę pamiętać, że każda przekazana suma się liczy!

  Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy do tej pory pomagali nam w naszej działalności. Dzięki temu My pomagamy innym.

         

  dodał: Kamil Ślęzak [22.02.2010]


  Informacja

  Cztery miliony dotacji na kanalizację

  Gmina Rędziny otrzymała 4 mln złotych unijnej dotacji na budowę kanalizacji. Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował, że przesłany przez samorząd w Rędzinach projekt został zaopiniowany pozytywnie i będzie realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego dofinansowywanym z Unii Europejskiej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt opracowany przez Rędziny nosi nazwę „ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w m. Karolina Gm. Rędziny, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w granicach pasa drogowego oraz przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacji tłocznej m. Rudniki Nowe i Kościelec Gm. Rędziny”.

   

  dodał: Irena Bazan [10.02.2010]


  Informacja

  Charytatywny koncert dla „Daru Serca”

  W sobotę 7 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach wystąpił z koncertem charytatywnym Andrzej Rybiński. Ponad stuosobowa widownia bawiła się wyśmienicie, śpiewając znane i lubiane piosenki wokalisty m.in. „ Pocieszankę” czy „Nie liczę godzin i lat”. Wokalista przyjęty został gromkimi brawami, a na pamiątkę wizyty w Rędzinach otrzymał od podopiecznych „Daru Serca” kwiaty, dyplom oraz symbol stowarzyszenia - wyhaftowane serce. Koncert Andrzeja Rybińskiego był głównym akcentem zorganizowanych przez stowarzyszenie Dnia Otwartego „Daru Serca” Koncertowi towarzyszyła aukcja prac wykonanych przez podopiecznych i przyjaciół stowarzyszenia. Aukcję poprowadził zaprzyjaźniony od dawna z „Darem Serca” aktor Bogdan Wąchała. Przez cały koncert czynna była kawiarenka przygotowana przez rodziców podopiecznych „Daru Serca”. Wśród gości nie zabrakło osób wspierających od dawna działalność stowarzyszenia, a także mieszkańców gminy, którzy przyszli posłuchać Andrzeja Rybińskiego i jednocześnie pomóc „Darowi Serca”. Na widowni zasiedli m.in. wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol, a także radne: Sabina Pożarlik i Joanna Naturalna. Nie zabrakło również hojnych przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które niezwykle chętnie licytowały wystawione na sprzedaż prace.

     

  Galeria


  dodała: Irena Bazan [08.02.2010]


  Informacja  Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szkolenia są adresowane do osób planujących założyć lub rozwinąć własną firmę, które są zainteresowane pozyskaniem dofinansowania swojej inwestycji ze środków unijnych.

  Szkolenia poprowadzi zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Częstochowie p. Henryk Kolasa. Wiedza uzyskana na szkoleniach będzie pomocna w planowaniu inwestycji i sporządzaniu wniosków o dofinansowanie.

  Jednocześnie informujemy, że mają Państwo obecnie możliwość składania swoich wniosków o dofinansowanie nie tylko do ARiMR w Częstochowie, ale również do LGD „Razem na wyżyny”, działającej na terenie pięciu sąsiednich gmin tj. Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny. Możliwość pozyskania środków z tej puli jest znacznie większa, ponieważ o dofinansowanie ubiegać mogą się tylko te podmioty i osoby, które zamieszkują obszar pięciu w/w gmin lub chcą na tym terenie realizować swoją inwestycję.

  Nabór wniosków na w/w działania w LGD odbędzie się w II kwartale 2010r.

  Wszystkie niezbędne informacje oraz treść ogłoszenia mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na bezpłatne doradztwo świadczone w biurze LGD w Mykanowie w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00 lub o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

  Terminy szkoleń:

  23.02.2010 ( wtorek), godz. 11:00 – 14:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, ul Samorządowa 1a, 42-233 Mykanów
  23.02.2010(wtorek),godz. 15:30 – 18:30 - Gimnazjum w Kruszynie , ul. Pocztowa 2, 42-282 Kruszyna
  24.02.2010 (środa), godz. 12:00 – 15:00 - Gimnazjum w Kłomnicach , ul. Szkolna 1, 42-270 Kłomnice
  24.02.2010 (środa), godz. 16:00 – 19:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny
  26.02.2010(piątek),godz. 14:00 – 17:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, ul. Filipowicza 5, 42-120 Miedźno

   

  dodał: Kamil Ślęzak [05.02.2010]


  Informacja  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”.
  Konkurs ma na celu nagrodzenie realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne w naszym regionie, a jego główną ideą jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej, wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej oraz poprawa środowiska zamieszkania, a przez to – podnoszenie atrakcyjności miast Województwa Śląskiego.
  Szczegółowe informacje o Konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2010”, w tym Warunki Konkursu oraz Kartę Zgłoszeniową można uzyskać na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem http://www.silesia-region.pl/npp.
  Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury, wspólnie z rozdaniem nagród w konkursie na „Architekturę Roku” organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Informacje o konkursie „Architektura Roku” można znaleźć pod adresem: http://katowice.sarp.org.pl Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w obu konkursach i zgłoszenie jak największej ilości prac.

   

  dodał: Kamil Ślęzak [05.02.2010]


  Informacja  Konsultacje społeczne w sprawie budowy sieci światłowodowej w Gminie Rędziny

  Informujemy, iż Gmina Rędziny w Porozumieniu ze wszystkimi Gminami/Miastami Powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskiego oraz Miastem Częstochowa, przygotowuje się do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region częstochowski)”, polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej (światłowody, studnie telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna) uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców usług internetowych na terenie Gminy/Miasta i Subregionu Północnego.

  Inwestycja trwająca od III kw. 2010 r. do IV kw. 2012 r., polegać będzie na budowie kanalizacji kablowej lokalizowanej w pasach drogowych na terenie Gminy. W ramach przedsięwzięcia w Gminie położona zostanie sieć światłowodowa o długości ok. 7,5 km wraz z punktami dostępowymi, a także stworzony zostanie publiczny punkt bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego internetu.
  W trakcie realizacji projektu powołana zostanie Jednostka Organizacyjna (np. Międzygminny Związek), której zostanie przekazana do zarządzania wybudowana infrastruktura. W wyniku planowanego konkursu wybrany zostanie także operator telekomunikacyjny, który będzie zajmował się eksploatacją oraz udostępnianiem infrastruktury informatycznej na równych warunkach, wszystkim zainteresowanym dostawcom usług internetowych dla mieszkańców.

  W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania zamieszczone w ankiecie dotyczące planowanej inwestycji i aktualnego dostępu do internetu wśród mieszkańców Gminy.
  Zasadniczym celem realizacji niniejszego projektu – budowy sieci światłowodowej – jest aktywizacja operatorów i lokalnych dostawców, a przez to zwiększenie i poprawa dostępu do wszelkiego rodzaju usług internetowych dla mieszkańców, co przełoży się na podniesienie poziomu życia.

  Jednocześnie jeżeli będą mieli Państwo więcej pytań chętnie na nie udzielimy odpowiedzi. W sprawach merytorycznych dotyczących projektu, proszę kontaktować się z Panem/Panią Kamil Ślęzak, w budynku Urzędu, pokój nr 11 tel. (34) 3279-014

  Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do Urzędu Gminy w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: informatyk@redziny.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać"ANKIETA_ E-region częstochowski") w terminie do 12.02.2010r.

  Ankieta

   

  dodał: Kamil Ślęzak [02.02.2010]


  Informacja

  Wójt Gminy Rędziny na czele Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego

  Waldemar Chmielarz, wójt Gminy Rędziny został nowym prezesem Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego. Głosowanie nad wyborem nowego prezesa na miejsce byłego prezydenta Częstochowy Tadeusz Wrony odbyło się 26 stycznia w trakcie Ogólnego Zebrania Członków Klubu. W czasie styczniowego spotkania do Klubu przyjęto również dwóch zastępców prezydenta Częstochowy Marcina Biernata oraz Ryszarda Majera.
  Tytuł honorowego członka Klubu przyznano natomiast Tadeuszowi Wronie.

   

  dodał: Irena Bazan [29.01.2010]


  Aktualności

  Pokazali, że mają talent

  W piątek 22 stycznia w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach odbyły się warsztaty terapii zajęciowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”. W trakcie zajęć plastycznych mali i duzi wykorzystując najróżniejsze techniki plastyczne przygotowywali pracę, która miała pokazać radość życia. Warsztaty były pierwszym etapem ogłoszonych przez Stowarzyszenie Dni Otwartych „Daru Serca”. W piątkowe popołudnie powstawały prace, które 6 lutego trafią na aukcję przygotowaną przez „Dar Serca”. Tego dnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbędzie się uroczyste spotkanie wszystkich, którzy zechcą wspomóc działalność organizacji. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Rybiński, który wystąpi ze specjalnym programem o godzinie 17.

     

  Galeria


  dodała: Irena Bazan [26.01.2010]


  Aktualności

  Jeszcze coś o świętach

  W piątek 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu literackiego pod hasłem „Trzej królowie przybyli ...”. Było to już trzeci konkurs literacki o tematyce bożonarodzeniowej o zasięgu powiatowym zorganizowany przez rędziński GOK. Nagrody zwycięzcom wręczyła dyrektorka GOK-u Jolanta Brzozowska-Ciura. Podsumowaniu konkursu towarzyszył wieczór literacki, w trakcie którego widzowie mogli posłuchać kolęd i nagrodzonych pastorałek, wierszy oraz opowiadań. W gronie laureatów znaleźli się:

  Kategoria I : klasy I- III
  Im. Piotr Dobosz kl III SP w Kusiętach
  II m. Eryk Sarwaryn kl. II SP w Koniecpolu
  III m Jakub Wąsowicz kl. I SP w Rększowicach
  Jakub Janiszewski kl.II SP w Koniecpolu
  Wyróżnienie:
  Aleksandra Gawron kl. III SP w Kusiętach
  Jakub Kościelniak kl. I SP w Rększowicach

  Kategoria II : klasy IV- VI
  Im. Paulina Pluta kl. IV SP w Skrzydlowie
  II m. Jagoda Januszko kl. V SP w Jamkach
  III m. Judyta Lipowicz kl. V SP w Janowie
  Martyna Kukuła kl. VI SP w Jamkach
  Wyróżnienie:Mateusz Brzóska kl. IV SP w Kościelcu

  Kategoria III : gimnazjum
  Im. Marcin Pluta kl. III Gimnazjum w Skrzydlowie
  II m. Anna Barańska kl. III Gimnazjum w Piasku
  III m. Magdalena Moskalik kl. I
  Wyróżnienie: Anna Pluta kl. II Gimnazjum w Skrzydlowie

     

  Galeria


  dodała: Irena Bazan [25.01.2010]


  Aktualności


  FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 2 W RUDNIKACH POD HASŁEM
  „GDZIE UKRYTA JEST ENERGIA?”
  ZORGANIZOWANY W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO
  „AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ŻYCIU”


  W Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach od października 2009 roku rozpoczęła się realizacja 3-letniego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt Gimnazjum nr 2 w Rudnikach został opatrzony hasłem przewodnim: „Dajmy radość sobie i innym”, a jego koordynatorem jest zastępca dyrektora Mariola Bielawska. Nasze gimnazjum jako jedno z dwóch w powiecie częstochowskim zostało zakwalifikowane do udziału w tym spektakularnym przedsięwzięciu. Projekt „AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU” skierowany jest do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły – w sumie beneficjentami projektu jest ponad 3000 osób.
  W szkole powstały Koła Naukowe Młodych z trzema sekcjami problemowymi: >1) naukowo-techniczna (ze szczególnym uwzględnieniem łączenia elementów matematyki, fizyki i biologii), 2) informatyczna i 3) przedsiębiorczości. Każda z sekcji ma swojego opiekuna – nauczyciela przedmiotu powiązanego tematycznie z sekcją. Koła Naukowe Młodych tworzyć będą zespoły uczniów pracujących metodą projektową nad ciekawymi zagadnieniami naukowo-technicznymi. Wybrane tematy będą łączyły obszarowo matematykę, fizykę i biologię z elementami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych.
  Inna propozycja to zajęcia wspierające w nadrobieniu zaległości w nauce realizowane w grupach około 3-osobowych, w godzinach popołudniowych Wsparcie i Pomoc w skrócie WIP.
  Szkolenie „Warsztat Aktywności Własnej” to cykl dwudniowych szkoleń dla młodzieży, mających na celu określenie potencjału młodych, zbudowanie Indywidualnego Planu Aktywności (określenie kolejnych etapów rozwoju, metod pełnego wykorzystania własnych zdolności, dokonania wyboru kolejnych etapów edukacji np. szkoły ponadgimnazjalnej).
  Zainteresowanie projektem „Aktywny w szkole-aktywny w życiu” w Gimnazjum nr 2 w Rudnikach jest bardzo duże. Chętnych nie brakowało. Zajęcia są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych, uczestniczą w nich również uczniowie klas drugich, stanowią jednak mniej liczną grupę. W projekcie uczestniczy 38 uczniów, kilkanaście osób wpisanych zostało na listę tzw. sympatyków, czyli osób oczekujących na wejście do udziału w zadaniach.
  Kolejną z form pracy w ramach projektu są „Festiwale Nauki”. Pierwszy z nich odbył się 21.01.2010 roku. Uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej, wzięła w niej udział cała społeczności gimnazjalna. Festiwalowe spotkanie uświetnił Wójt gminy Rędziny Waldemar Chmielarz oraz przedstawiciel CEMEX-u - Pan Dariusz Rychter, który przygotował na tę okazję wykład poświęcony paliwom alternatywnym. Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty pracy w poszczególnych sekcjach. Młodzi z sekcji przedsiębiorczości podzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie i zaprezentowali wystawę zdjęć, dokumentujących ich wizytę w tej placówce i przedstawienie „Kolędnicy” przygotowane dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Sekcja informatyczna zaprezentowała slajdy z prezentacji multimedialnej, dotyczącej historii szkoły i pracy poszczególnych sekcji Aktywnego. Grupa matematyczno-naukowo-techniczna mogła pochwalić się kalendarzem na 2010 rok, nad którym pracowano w I semestrze, i który został wydrukowany w profesjonalnej drukarni. Kalendarze te trafiły do rąk gości, nauczycieli i uczestników projektu. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny poświęcony paliwom alternatywnym i ekologii. Nagrodzeni gimnazjaliści otrzymali książki i dyplomy, a nagrodzone prace wyeksponowane zostaną w świetlicy szkoły. Młodzież przygotowała też happening dotyczący ekologii, zilustrowany odpowiednio dobraną muzyką, plakatami, rekwizytami. Kolejnym punktem Festiwalu Nauki był międzyklasowy turniej naukowy. Młodzież zrzeszona w projekcie uczestniczyła także w warsztatach fotograficznych, przeprowadzonych w pracowni internetowej. Korzyści dla szkoły, młodzieży, nauczycieli, dzięki udziałowi w projekcie, są wielorakie. Zaliczyć do nich należy:
  · Prowadzenie w szkole licznych działań edukacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków projektu (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy naukowe).
  · Nawiązanie stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim.
  · Otrzymanie zakupionego ze środków projektu sprzętu służącego interaktywnemu prowadzeniu zajęć.
  · Nawiązanie współpracy ze szkołami w innych regionach (wspólne wycieczki i obozy, udział w konkursie).
  · Uzyskanie środków na wyposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne ( w każdym semestrze dla każdej z trzech sekcji naukowych przewidziane są 3 tysiące złotych, na każdy festiwal przewidziana jest taka sama kwota – sekcje są trzy, a projekt przewidziany jest na 3 lata)
  · Wsparcie nauczycieli o twórczej postawie wobec zadań dydaktycznych.

     

  Galeria


  dodała: Irena Bazan [22.01.2010]  Zakaz wstępu
  do lasów uszkodzonych przez okiść i szadź.
  Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 28.09.1991r o lasach.
  Wejście grozi śmiercią lub kalectwem!
  Nieprzestrzeganie zakazu jest wykroczeniem z art. 157 1
  Kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny do 500zł.
  Zakaz nie dotyczy osób wykonujących w lesie czynności gospodarcze.
  Zakaz obowiązuje od 18.01.2010 roku do odwołania.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle
  mgr inż. Jan Wiśniewski

   

  dodał: Kamil Ślęzak [18.01.2010]


  Aktualności

  Turniej siatkówki


  17 stycznia 2010 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudnikach odbył się I Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Dyrektora Szkoły. Honorowy patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Rędziny. Nad całością imprezy czuwał organizator turnieju, nauczyciel wychowania fizycznego Adam Michalak. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy i pomocy firmy CEMEX każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal i drobne upominki. Po zaciętych i wyrównanych meczach wygrana przypadła najbardziej doświadczonej drużynie CEMEX tu, drugie miejsce zajęła niedawno powstała drużyna 40 latków a III miejsce po zaciętych bojach wywalczyła najmłodsza wiekiem i doświadczeniem drużyna Gimnazjum nr 2 w Rudnikach którą do walki poprowadził ich opiekun.

     

  dodała: Irena Bazan [19.01.2010]


  XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i n f o r m u j ę, że w dniu 21 stycznia 2010 roku /t.j. czwartek/ o godz. 17,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2010.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.
  5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXXVIII sesji Rady Gminy Rędziny.

   

  dodał: Kamil Ślęzak [18.01.2010]


  Aktualności

  Szansa dla bezrobotnych


  W związku pozyskaniem środków finansowych przez Region Częstochowski NSZZ „Solidarność” oraz uruchomieniem Projektu Unijnego w ramach Działania 6.2. skierowanego do mieszkańców powiatu częstochowskiego przekazujemy do zainteresowanych mieszkańców Gminy Rędziny informacje na temat realizowanego przez Region przedsięwzięcia.
  Celem projektu jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w PUP Częstochowa), do końca 2010r. oraz utrzymanie ich na rynku przez okres minimum 12 miesięcy (szczegółowe informacje na stronie www.dotacjedlabezrobotnych.czest.pl).
  Pomoc będzie polegać na przyznaniu uczestnikom projektu bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na zakup sprzętu i środków obrotowych (w tym środków transport) w wysokości do 40 000 zł.
  Dodatkowo przez pierwsze 12 miesięcy (maksymalny czas) koordynatorzy projektu umożliwią uczestnikom projektu, którzy zarejestrują działalność gospodarczą, wsparcie pomostowe w wysokości do 1200 zł miesięcznie na pokrycie między innymi wydatków związanych z ZUS–em oraz ubezpieczeniami.
  W przypadku przyznania dotacji Region Częstochowski NSZZ „Solidarność” wymaga tylko jednego poręczyciela, którego zarobki wynoszą średnio 1500 zł brutto.
  Zbieranie formularzy niezbędnych do rekrutacji potrwa do końca styczna 2010r.
  W przypadku osób bezrobotnych ważne, aby osoby ubiegające się o dotację mogły się na dzień zakończenia rekrutacji wykazać 12-miesięcznym okresem bezrobocia potwierdzonym przez Powiatowy Urząd Pracy.

   

  dodała: Irena Bazan [18.01.2010]


  Aktualności

  Znają prawa człowieka


  W środę 13 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach odbyło się podsumowanie gminnego konkursu wiedzy na temat praw człowieka pod hasłem „Bliżej praw człowieka”. Konkurs zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy Rędziny odbył się pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach a przygotowały go nauczycielki: A. Banaszek – Lis, M. Kolewińska – Kołdon, D. Mazurek. W konkursie udział wzięły wszystkie szkoły z terenu Gminy Rędziny – 5 uczniów gimnazjów oraz 15 przedstawicieli szkół podstawowych.
  Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Agnieszka Rydecka, Anna Moroń – Mielczarek i Aleksandra Cierniak. Uczestnicy konkursu pisali test, a oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz gimnazja.

  W kategorii gimnazjum jury przyznało następujące nagrody:
  I miejsce zajęła Aleksandra Kanoniak kl. IIIc Gimnazjum nr 2 w Rudnikach.
  II miejsce Paula Zięba kl. IIIc Gimnazjum nr 2 w Rudnikach.
  III miejsce Edyta Płuska kl. IIIc Gimnazjum nr 2 w Rudnikach.

  W kategorii szkoła podstawowa nagrodzeni zostali uczniowie:
  I miejsce zajęła Agnieszka Hejman kl.VI Szkoła Podstawowa w Koninie.
  II miejsce Karina Mierczak kl.VI Szkoła Podstawowa w Rędzinach.
  III miejsce Aleksandra Kałuża Szkoła Podstawowa w Rędzinach Osiedle.

     

  dodała: Irena Bazan [13.01.2010]


  Aktualności

                                                   Zagraliśmy dla chorych dzieci  Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował XVIII finał, który odbył się w minioną niedzielę. Jedenastu wolontariuszy zebrało na ulicach Gminy Rędziny dokładnie 5 256,38 zł . Gmina Rędziny uczestniczyła w akcji Jurka Owsiaka po raz trzeci. Gminnym Sztab WOŚP zorganizowała podobnie jak rok temu Edyta Świerczewska, dyrektorka Gminnej Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach. Patronat nad akcją objął wójt Waldemar Chmielarz. W niedzielę 10 stycznia na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi kwestowali przedstawiciele większości gminnych placówek szkolno-wychowawczych. Swoich przedstawicieli do finału oddelegowały: Przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach, Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego w Rędzinach Osiedlu, Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kościelcu, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Koninie oraz Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rędzinach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach. W przeprowadzenie akcji włączyły się także społecznie pracownice Urzędu Gminy w Rędzinach: Joanna Włodarczyk, Beata Kitala oraz Małgorzata Świącik, które pomogły Orkiestrze w komisyjnym liczeniu zebranych datków.

   

  dodała: Irena Bazan [13.01.2010]


  Aktualności

  XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

  Zagramy na rzecz chorych dzieci  Po raz trzeci Gmina Rędziny weźmie udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Gminnym Sztab WOŚP zorganizowała podobnie jak rok temu Edyta Świerczewska, dyrektorka Gminnej Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach. Patronat nad akcją objął wójt Waldemar Chmielarz. W najbliższą niedzielę 10 stycznia na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi kwestować będzie jedenastu wolontariuszy. Są to głównie nauczyciele gminnych placówek szkolno-wychowawczych. Swoich przedstawicieli do finału oddelegowały: Przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach, Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego w Rędzinach Osiedlu, Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kościelcu, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Koninie oraz Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rędzinach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach.
  Do udziału w finale wolontariusze oraz dyrektorzy wszystkich placówek zachęcili swoich uczniów. Od grudnia o akcji informują plakaty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które zostały rozwieszone w najważniejszych punktach w gminie. Wolontariusze z identyfikatorami i puszkami Orkiestry pojawią się w niedzielę na ulicach wszystkich miejscowości naszej gminy. Kwestować będą od rana do późnego popołudnia.

     

  dodała: Irena Bazan [07.01.2010]


  Informacja  Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy – uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 29 grudnia 2009 roku /wtorek/ o godz. 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XXXVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

  I . część porządkowo –wstępna

  1. Otwarcie i stwierdzenie poprawności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie interpretacji radnych.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapytania radnych.

  II. Podjęcie uchwały w sprawach:

  1. Uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2010
  2. Ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
  3. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
  4. Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
  5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
  6. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.
  7. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.
  8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny.

  III . Informacje i zapytania

  1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
  2. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji.
  3. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rędziny.

   

  dodał: Kamil Ślęzak [15.12.2009]


  Informacja

                       

   

  dodał: Kamil Ślęzak [07.12.2009]

  Informacja

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2009 roku Nr 103/2009 w dniu 24 grudnia 2009 roku (czwartek) Urząd Gminy w Rędzinach będzie nieczynny.
  Dzień 24 grudnia br. został ustalony jako wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2009 r.

   

  dodał: Kamil Ślęzak [01.12.2009]  :: Herb Gminy
  :: Mapa
  :: Przejrzysta Polska


  Akcja społeczna
  "Przejrzysta Polska"
  :: Program Leader+

  Oficjalna strona projektu
  "Razem na wyżyny"

  :: Stowarzyszenie Dar Serca

  Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
  "Stowarzyszenie Dar Serca"

  :: Galeria zdjęć
  :: E-Kurier Rędziński
  Copyright by UG Rędziny 2006
  webmasterinformatyk