Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

OSTRZEŻENIE

W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie
w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.
Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby
o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania "Deklaracji pochodzenia". /więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl , oraz www.wsse.katowice.pl /

dodał: Kamil Ślęzak [31.12.2012]


Informacja

"Cyfrowa Szkoła" w osiedlowej podstawówce już funkcjonuje!


Znaleźliśmy się wśród 402 szkół w Polsce, które realizują projekt Cyfrowa Szkoła

Program ten, do którego należymy od kwietnia 2012r. objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji. Ma on funkcjonować w czterech obszarach: e-uczeń, e-szkoła, e-nauczyciel, e-zasoby edukacyjne. W ramach tego programu szkoła nasza otrzymała sprzęt wartości 83.177,52 zł umożliwiający pracę nowoczesnymi technologiami. Wkład gminy w realizację tego projektu wynosi 16.636,52 zł.
Otrzymaliśmy między innymi: 27szt. notebook Assus, 2szt. notebook Samsung, projektor multimedialny sufitowy, drukarkę HP, AccessPointy, ekran ścienny, głośniki, router mikroTik, 2szt. szafek na laptopy, tablicę interaktywną, wizualizer Aver.
Wszyscy nauczyciele rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu technologii informacji komunikacyjnej- obsługa sprzętu, zorganizowanej przez firmę, którą wygrała przetarg BINcom z Częstochowy. Osobną formą cyklu szkoleń objęci są koordynator programu Cyfrowa Szkoła i osoba nadzorująca przebieg projektu, którzy odpowiedzialni są za przeszkolenie członków Rady Pedagogicznej w dziedzinie nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz korzystania z różnorodnych cyfrowych zasobów edukacyjnych.
Osobą nadzorującą przebieg projektu Cyfrowa Szkoła jest pani Agnieszka Ryś, koordynatorem pani Magdalena Sawicka.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z dyrektorem szkoły i nauczycielami spotkali się na debacie dotyczącej ustalenia kodeksu TIK, jaki będzie obowiązywał w czasie realizacji programu. Omówione zostały również zasady bezpieczeństwa w sieci. Wspólnie opracowano miesięczne harmonogramy zastosowania TIK na zajęciach lekcyjnych. Ogłoszono konkurs na szkolne logo Cyfrowej Szkoły (CS).
Program CS już cieszy się wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Dziękujemy Wójtowi, Radzie Gminy i Pracownikom urzędu za umożliwienie realizacji programu CS.

 

Galeria


dodała: Magdalena Sawicka [19.12.2012]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r)
i n f o r m u j ę, że w dniu 28 grudnia 2012 roku /tj. piątek/ o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I .Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Uchwalenia budżetu Gminy Rędziny na 2013 rok.
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
3. Zmian w budżecie na 2012 rok.
4. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na 2013 rok.
5. Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny
6. Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
7. Przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013
8. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
9. Planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2013 rok.
10. Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
11. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny.
12. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
14. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [13.12.2012]


Informacja

Dni Otwarte "Daru Serca"


W niedzielne popołudnie 2 grudnia w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca". Spotkanie zorganizowano w ramach corocznych Dni Otwartych "Daru Serca".
Niedzielne spotkanie odbyło się pod hasłem: "Poznajmy się, by zrozumieć". W programie znalazł się więc koncert integracyjny, w którym zaśpiewali niepełnosprawni goście z Blachowni i Częstochowy - Ania Karyś oraz Robert Mateuszu oraz gimnazjalistki z naszej gminy: Aleksandra Gołda, Natalia Krzynowek i Klaudia Stanikowska. Przedstawicielki naszej gminy nie tylko śpiewały, ale także wystąpiły z ciekawymi, zabawnymi monologami. Uczennice do występu przygotowały nauczycielki: Agnieszka Krzynowek oraz Iga Długoszowska-Zawadzka.
Jak zawsze spotkanie w "Darze Serca" odbyło się w ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze, o co zadbały mamy podopiecznych Stowarzyszenia.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.12.2012]


Informacja

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DO GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Uchwały Nr XLVII/34/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U .z 2012r. poz.391)
Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny w sprawie:
. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami;
. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny
Konsultacje zostaną prowadzone w dniach od 10 grudnia 2012 roku do 24 grudnia 2012r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje połeczne 2012)
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.redziny.pl
Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać w:
- Biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Rędziny
- drogą elektroniczną na adres: ochrona@redziny.pl

dodała: Magdalena Grzebiela [10.12.2012]


Informacja

" Rędzińska gimnazjalistka w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej"


Uczennica kl. III b Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach- Celestyna Miłoś zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie " Aktywni Babcia i Dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze", zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Trzecioklasistka, zachęcona do udziału przez nauczyciela j. polskiego- A. Piwowarczyk, wykonała oryginalny komiks przedstawiający aktywne życie emeryta.
Spośród 350 prac, nadesłanych z całej Polski, jury pod przewodnictwem Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wyłoniło 9-u laureatów w 3-ech kategoriach: liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa. W grupie gimnazjalistów najlepsza okazała się praca naszej uczennicy.
Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbyła się 26 listopada 2012r.w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Naszej uczennicy towarzyszyli: Dyrektor Gimnazjum T. Anzorge-Kosin, nauczyciel
j. polskiego- A. Piwowarczyk oraz rodzice. Nagrody wręczył zwycięzcom Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Konkurs na opowiadanie, esej lub komiks promujący aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniową był ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej.
Podczas spotkania Minister Kosiniak-Kamysz pogratulował zwycięzcom i podziękował pedagogom, pod których opieką powstawały prace. Wśród gości pojawili się również członkowie jury oceniającego prace uczniów. Na koniec uroczystości wszyscy obecni stanęli do pamiątkowych fotografii z Ministrem Władysławem Kosiniak-Kamyszem.
Sukces Celestyny jest dowodem na to, że należy i warto brać udział w różnorodnych konkursach ogłaszanych przez nauczycieli naszej szkoły. Konkursy rozwijają zainteresowania uczniów i pozwalają im uwierzyć we własne możliwości.

" Nie dość jest wiedzieć, trzeba również zastosować.
Nie wystarczy chcieć, trzeba także wykonać"
Johann Wolfgang Goethe

nauczyciel j. polskiego
mgr Alicja Piwowarczyk


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [05.12.2012]


Informacja

Dzieci się pobawią, dorośli poćwiczą


Nowy plac zabaw
Przed remizą w Rudnikach powstał nowy plac zabaw. Znalazły się na nim urządzenia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Na placu stanęły m.in. zestaw zabawowy z dwiema wieżyczkami umożliwiający maluchom bezpieczną wspinaczkę oraz pokonywanie przeszkód, dwie huśtawki - pojedyncza i podwójna oraz tak zwany konik, Poza tymi zabawkami dla najmłodszych na placu zamontowano dwa urządzenia do fitnessu na świeżym powietrzu. Całość dopełniają dwie ławki. Teren został ogrodzony, a wokół posadzono 60 tui.
Plac kosztowała 66,5 tysiąca złotych. Inwestycję zrealizowano z budżetu gminy oraz środków z Funduszu Sołeckiego Wsi Rudniki.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.12.2012]


Informacja

Wójt Gminy Rędziny informuje, że w dniu 24 grudnia 2012r. (poniedziałek) t.j. Wigilia Bożego Narodzenia, Urząd Gminy Rędziny będzie nieczynny.
Zarządzeniem Nr 111/2012 Wójta Gminy Rędziny, 24 grudnia 2012 r. został ustalony dniem wolnym od pracy. W zamian za Wigilię Urząd Gminy Rędziny będzie czynny w dniu 8 grudnia 2012 r. (sobota) w godz. 7:30-15:30.

dodał: Kamil Ślęzak [04.12.2012]


Informacja

Wyjazdowo o wodzie i kanalizacji


22 listopada odbyło się wyjazdowe spotkanie połączonych komisji Rady Gminy Rędziny: Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, Komisji Oświaty , Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Radni gościli w częstochowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Na miejscu zapoznali się z historią oraz współczesnością firmy zapewniającej dostawy wody i odbiór ścieków z Częstochowy oraz ościennych gmin, w tym także gminy Rędziny. O pracy przedsiębiorstwa opowiadał radnym oraz obecnym na wyjazdowym posiedzeniu sołtysom gminy Rędziny dyrektor naczelny firmy Andrzej Babczyński. Razem z radnymi w spotkaniu w częstochowskim przedsiębiorstwie wziął udział także wójt Waldemar Chmielarz.
Obecnie przedsiębiorstwo eksploatuje drugą co do wielkości w Polsce (po Warszawie) sieć wodociągową. Woda dostarczana jest siecią magistral i rurociągów rozdzielczych o łącznej długości 2292 km. a niepodzielny układ zaopatrzenia w wodę obejmuje powierzchnię przekraczającą tysiąc.
Jak w praktyce wygląda dbałość o wysoką jakość dostarczanej przez spółkę wody, goście z naszej gminy mogli się przekonać na własne oczy, zwiedzając laboratorium, w którym badana i monitorowana jest czystość wody płynącej sieci wodociągowej.
Wodociągi Częstochowskie to Spółka Akcyjna, której właścicielem jest Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie posiadający 100% akcji. W trakcie wizyty w siedzibie częstochowskich wodociągów, przedstawiciele mieszkańców gminy Rędziny zapoznali się także z działalnością związku. Radni zostali poinformowani o sposobie rozliczania kosztów za wodę i ścieki dla członków Związku, którymi są gminy: Częstochowa, Rędziny, Mstów, Blachownia, Mykanów, Poczesna, Konopiska, Olsztyn oraz Kłobuck i Miedźno.
Po wizycie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, reprezentanci naszej gminy udali się do gminy Mykanów, aby obejrzeć jedno z najstarszych i największych ujęć wody dla naszego regionu - ujęcia w Wierzchowisku. Na miejscu mogli obejrzeć naturalne źródło wody, które włączone zostało w system wodociągów, a także wybudowaną kilka lat temu wybudowano stację usuwania azotanów z wykorzystaniem unikalnej metody biologicznej denitryfikacji. Stacja rozpoczęła pracę wiosną 2006r.. Inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych w ramach funduszu ISPA.
Na zakończenie wyjazdowego spotkania, radni, sołtysi, a także przedstawiciele wodociągów udali się do Karoliny, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia przystosowana jest do przyjmowania zarówno ścieków doprowadzonych przez sieć kanalizacyjną oraz dowożone specjalistycznymi samochodami, Na obiekt składa się oczyszczalnia wraz z drogami dojazdowymi i zagospodarowanym terenem wokół. Obiekt będzie oczyszczać 300 metrów sześciennych ścieków na dobę. Została tak zaplanowany, że będzie można go stopniowo rozbudowywać wraz z przybywającą siecią kanalizacyjną w gminie. Docelowo oczyszczalnia w Karolinie ma obsługiwać całą gminę Rędziny.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [28.11.2012]


Stowarzyszenie Dar Serca

dodała: Irena Bazan [27.11.2012]


Informacja

Patriotyczne śpiewanie


Tradycja patriotycznego śpiewania w postaci organizowania przeglądu pieśni i piosenek patriotycznych na stałe wpisała się w szkolny kalendarz uroczystości w szkole podstawowej w Rędzinach-Osiedlu oraz gminne obchody Święta Niepodległości.

Tegoroczny II Gminny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych odbył się 16 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach-Osiedlu z inicjatywy Joanny Kmiecik -nauczycielki muzyki.
W przeglądzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum naszej gminy, którzy wykonali znane utwory m.in." Przybyli ułani pod okienko", Rozkwitały pąki białych róż" ,Ojczyzna", "Biały Krzyż", "Serce w plecaku, Wojenko wojenko", Pierwsza Brygada.
Uroczystego otwarcia przeglądu dokonała Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Gruszewska dziękując uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów za zainteresowanie tą tematyką oraz tak liczny udział.

Spośród 23 uczestników jury w składzie :
Ks. Stanisław Rospondek , Marta Skiba, Kazimiera Rospondek i Agnieszka Ryś przyznało następujące miejsca:

kategoria klas I-III
I miejsce: Oliwia Ciura(SP Rędziny-Osiedle) ,Weronika Miśkiewicz( SP Kościelec)
II-miejsce- Kornel Majewski(SP Rudniki), Maria Tkacz(SP Rędziny)
III-miejsce-Julia Militowska(SP Rudniki), Nina Zawadzka(SP Rudniki)

wyróżnienie:Adrianna Kożlik,Jakub Korgól

Kategoria IV-VI
I miejsce-Marika Oracz(SP Rędziny)
II-miejsce-Karolina Szlifarska(SP Rędziny-Osiedle), Maja Korgól (SP Rędziny-Osiedle)
III-miejsce-Klaudia Purgal(SP Rędziny), Martyna Robak(SP Rędziny-Osiedle)

Kategoria gimnazja
I miejsce-Natalia Krzynowek(Gimnazjum nr2 Rudniki), Klaudia Stanirowska(Gimnazjum nr2 Rudniki)
II miejsce-Aleksandra Gołda(Gimnazjum nr2 Rudniki)
III-miejsce-Wiktoria Kachniarz(Gimnazjum nr1 Rędziny), Weronika Wawrzak(Gimnazjum nr1 Rędziny)

Przegląd przebiegał w odświętnej atmosferze. Słuchając utworów, wspólnie z wykonawcami, rodzicami a nawet uczestnikiem walk AK panem Zygfrydem Patykiem przeżywaliśmy radość z dokonań naszych przodków.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Pana Wójta Gminy Rędziny. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowań wszystkich gminnych konkursów.
Joanna Kmiecik

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [27.11.2012]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 27 listopada 2012 roku /tj. wtorek/ o godz. 13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I .Część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na 2013 rok,
2. Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
3. Ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
4. Zmiany uchwały nr XIX/68/2011 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji .. ,
5. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
6. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w rok 2013.
7. Ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rędziny oraz ustalenia granic ich obwodów.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [23.11.2012]


Informacja

Obchody Narodowego Święta Niepodległości


Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Rędzinach była gospodarzem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie.
Z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szkole zaprezentowano okolicznościową akademię. Pięknym montaż słowno-muzyczny przygotowali pod kierunkiem swoim nauczycieli uczniowie klas szósty podstawówki. Ich występ obejrzeli uczniowie i pracownicy szkoły oraz liczni zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. wójt Waldemar Chmielarz, radni, sołtysi, a także przedstawiciele rady rodziców działającej przy szkole. Występ poprzedziły okolicznościowe wystąpienia dyrektorki szkoły Elżbiety Dziembor oraz wójta Waldemara Chmielarza.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [15.11.2012]


Informacja

TURNIEJ SIATKÓWKI 4.11.2012 (niedziela) OSTROWY NAD OKSZĄ


Dzięki finansowemu wsparciu GKRPA w Rędzinach młodzi zawodnicy i zawodniczki z terenu naszej gminy mogli wziąć udział w towarzyskim spotkaniu piłki siatkowej zorganizowanym w nowej hali sportowej w Ostrowach nad Okszą. Dobrą dyspozycją wykazały się nasze siatkarki które pokonały bez większych problemów miejscową drużynę 3:1. Najlepsze zawodniczki meczu to Martyna Taborek i Julka Wolska. Trudniejsze zadanie czekało na naszą męską reprezentacje (średnia wieku 15 lat), przyszło im stoczyć pojedynek ze znacznie starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami (średnia wieku 25 lat) mimo to nasi chłopcy stawiali dzielnie opór na siatce. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1 ale nasi zawodnicy usłyszeli dużo ciepłych słów za postawę na boisku. Na pochwałę zasłużyła cała drużyna swoją równą grą.
To nie jedyny turniej jaki planujemy rozegrać, w planach jest wyjazd do Gimnazjum 17 w Częstochowie a także wyjazd do Gimnazjum w Cykarzewie, liczymy również, że te drużyny zechcą stoczyć z nami pojedynki na naszym parkiecie.

 

Galeria


dodał: Adam Michalak [09.11.2012]


Ogłoszenie

W dniu 12 listopada 2012r. w godz. od 8.00 - 12.00 na ul. Witosa w Rędzinach będą prowadzone roboty budowlane związane z położeniem pierwszej warstwy nakładki bitumicznej na jezdni.
W związku z powyższym w ww. godzinach przejazd drogą będzie niemożliwy.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 

dodała: Agnieszka Olszewska [09.11.2012]


Informacja

Karate w hali

Blisko stu zawodników wystartowało w minioną sobotę, 27 października, w zawodach, które rozegrane zostały w Hali Sportowej w Rędzinach. Turniej Ligi Śląskiej zorganizował Częstochowski Klub Karate Tradycyjnego. W turnieju rywalizowali m.in. karatecy z Ogrodzieńca, Kroczyc, Olkusza, Wielowsi, Koszęcina, Katowic, Bytomia oraz przedstawiciele organizatora turnieju. Zawody przeprowadzono dzięki wsparciu sponsorów: firm Cemex i Mag-Ryś oraz Gminy Rędziny. Medale zwycięzcom turnieju wręczył wójt Waldemar Chmielarz.

Wyniki
Dzieci (2005 i młodsi)
Kata (dziewcząt i chłopców): 1. Mateusz Osypanka (Bytom), 2. Filip Kowalczyk (Częstochowa), 3. Maria Kotula (Bytom), Jakub Wawszczak (Częstochowa)
Młodzicy młodsi (2004-2003)
Kata dziewcząt: 1. Gabriela Latacz (Kroczyce), 2. Kinga Kleszcz (Częstochowa), 3. Hanna Łukiewska (Koszęcin), Dagmara Witas (Ogrodzieniec)
Kumite dziewcząt: 1. Gabriela Latacz (Kroczyce), 2. Hanna Łukiewska (Koszęcin), 3. Aleksandra Koziorowska (Częstochowa), Kinga Kleszcz (Częstochowa)
Kata chłopców: 1. Wojciech Całka (Bytom), 2. Jakub Wojciechowski (Bytom), 3. Hubert Wegner (Bytom), Jakub Bednarz (Ogrodzieniec)
Kumite chłopców: 1. Jakub Kancerek (Bytom), 2. Hubert Wegner (Bytom), 3. Wojciech Całka (Bytom), Jakub Wojciechowski (Bytom)
Młodzicy (2000-2002)
Kumite dziewcząt: 1. Julia Bittner (Bytom), 2. Magdalena Łożyńska (Bytom), 3 Julia Latacz (Kroczyce), Nikola Buchatz (Bytom)
Kata chłopców: 1. Michał Józaf (Bytom), 2. Karol Siwek (Ogrodzieniec), 3. Nikodem Ogoński (Częstochowa), Daniel Derewońko (Bytom)
Kumite chłopców: 1. Daniel Derewońko (Bytom), 2. Michał Józaf (Bytom), 3 Bartłomiej Bielak (Bytom), 3 Bartłomiej Rozlał (Ogrodzieniec)
Juniorzy (1997-1999)
Kumite chłopców: 1. Łukasz Mazur (Bytom), 2. Michał Kłosek (Bytom), 3. Barłomiej Gieszczyk (Bytom), Damian Gwiździński (Częstochowa)
Juniorki i młodzieżowcy (1993-1999)
Kata: 1. Maria Sowa (Bytom), 2. Anna Kuśnierz (Bytom), 3. Monika Tworek (Bytom), Kinga Kościelniak (Częstochowa)
Kumite: 1. Anna Kuśnierz (Bytom), 2. Maria Sowa (Bytom), 3. Kinga Kościelniak (Częstochowa), Monika Tworek Bytom
Seniorzy
Kumite: 1. Michał Sowa (Bytom), 2. Paweł Barski (Katowice), 3 Krzysztof Rzepka (Olkusz), Dariusz Tomczyk (Bytom)

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [30.10.2012]


Śląska Liga Karate

dodała: Irena Bazan [24.10.2012]


Informacja

Integracyjne zawody

W sobotę 20 października w Hali Sportowej w Rędzinach odbyły się Paraolimpijskie Zawody Integracyjne w bocci - paraolimpijskiej dyscyplinie sportowej. Rywalizacja odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Rędziny Waldemara Chmielarza.
Sportową rywalizację przygotowało Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" z pomocą podobnej organizacji z gminy Konopiska - "Prometeus". To właśnie prezes "Prometeusa" Waldemar Trószyński wraz z małżonką Majką propaguje w naszym regionie boccię oraz uczy tej gry członków rędzińskiego stowarzyszenia.
W październikowych zawodach w Rędzinach wzięło udział około 20 zawodników. Byli to zarówno członkowie, jak i przyjaciele "Daru Serca" oraz "Prometeusa". Najmłodszy zawodnik miała 7, a najstarszy blisko 50 lat.
Razem z nimi w redzińskiej hali bawiły się "Pszczółki" - podopieczni Świetlicy Integracyjnej działającej przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Częstochowie. "Pszczółki" zaprezentowały w Rędzinach dwa krótkie programy artystyczne, pokazując, że osoby mogą wspaniale tańczyć, bawić się i żartować.
Sobotnia zabawa w Hali Sportowej sprawiła wszystkim wiele radości. Organizatorzy zadbali o sprawne przeprowadzenie zawodów i, co ważniejsze, o wspaniałą atmosferę. Na wszystkich czekał poczęstunek oraz pamiątkowe statuetki z dyplomami.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [24.10.2012]


Informacja

Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 21 października 2012 r. jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.


www.czestochowa.pkw.gov.pl

 

dodał: Kamil Ślęzak [22.10.2012]


Informacja

Brzeg 18-10-2012
Energy Investors Sp. z o.o.
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12
Oddział Brzeg
49-300 Brzeg, ul. Grobli 13
tel. +48 77 40 45 360
fax. +48 77 40 45 361
Nasz znak: P0093/1210/SI4/....

Urząd Gminy Rędziny
Ul. Wolności 87
42-242 RędzinyDotyczy: PRZEBUDOWA LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU ul. Broniewskiego WRAZ Z WYMIANĄ SIECI CIEPLNEJ


Firma Energy Investors Sp z o.o. informuje, iż od dnia 15.10.2012 rozpoczęto prace związane z rozruchem kotłowni. Podczas realizacji w/w prac dochodzi do znacznych ubytków wody w zładzie instalacji centralnego ogrzewania. W związku z powyższym prosimy aby właściciele instalacji wewnętrznych sprawdzili szczelność instalacji, a w przypadku nieszczelności usunęli je w jak najszybszym czasie. Powyższe czynności przyspieszą efektywne zakończenie rozruchu kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania. Licząc na efektywną współpracę jednocześnie przepraszamy za utrudnienia jakie wyniknęły podczas dotychczasowej realizacji inwestycji.


Z poważaniem
Radosław Czapiga

 

dodał: Kamil Ślęzak [18.10.2012]


Informacja

Nagrody dla pedagogów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Rędziny odbyło się spotkanie z pedagogami naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele, którzy w tym roku uhonorowani zostali Nagrodą Wójta Gminy Rędziny. W tym roku nagrody otrzymali: Katarzyna Jasińska ze Szkoły Podstawowej w Rędzinach, Joanna Kachniarz ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu, Barbara Wawrzak ze Szkoły Podstawowej w Rędzinach, Ewelina Czok ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Teresa Świącik ze Szkoły Podstawowej w Koninie, Patrycja Palacz Gimnazjum nr 1 w Rędzinach, Mariola Bielawska z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach, Urszula Gorzędowska z Przedszkola w Rędzinach, Teodozja Anzorge-Kosin z Gimnazjum nr 1 w Rędzinach, Elżbieta Dziembor ze Szkoły Podstawowej w Rędzinach, Marzanna Jędrzejczyk-Pakuła z Przedszkola w Rędzinach, Ligia Salita z Przedszkola w Rędzinach. Nagrody oraz kwiaty przekazał nauczycielom wójt Waldemar Chmielarz.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [15.10.2012]


Informacja

Jubileusz szkoły w Koninie

W środę 10 października w Koninie świętowano 90-lecie istnienia tamtejszej szkoły podstawowej. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, którą odprawił ksiądz proboszcz Tadeusz Wilczyński. W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie wraz z obecnymi i byłymi nauczycielami oraz pracownikami podstawówki. Razem z nimi 90-lecie szkoły świętowali przedstawiciele wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych w gminie, radni, sołtysi, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz wójt Waldemar Chmielarz.
Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie goście obejrzeli okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów podstawówki. Jak na jubileusz przystało, były liczne życzenia i kwiaty, które zaproszeni goście przekazali na ręce dyrektorki szkoły Bożeny Lasak.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [15.10.2012]


Informacja

Świętowali seniorzy

Tradycyjnym spotkaniem przy muzyce uczcili Dzień Seniora członkowie Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Rędzinach. Jak zawsze emeryci spotkali się w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. W sumie w spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób. Byli to członkowie koła oraz zaproszeni gości, wśród których znaleźli się m.in. wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła oraz dyrektorka rędzińskiego GOK-u Jolanta Brzozowska-Ciura.
W trakcie święta odbyło się przyjęcie w poczet członków związku nowych osób, a także wręczenie złotych odznak osobom szczególnie zasłużonym dla koła. W grupie nagrodzonych znalazł się wójt Waldemar Chmielarz.
Jak zawsze po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę przy muzyce. Emeryci jak zawsze bawili się wyśmienicie, udowadniając, że mimo swoich lat są osobami młodymi duchem.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.10.2012]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 22 ust.6 Statutu Gminy Rędziny i n f o r m u j ę, że w dniu 11 października 2012 roku /tj. czwartek/ o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I .Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Rozpatrzenia skargi złożonej na Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
2. Rozpatrzenia skargi złożonej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
3. Upoważnienia Wójta Gminy Rędziny do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy.
4. Zmian w budżecie gminy na rok 2012
5. Zmian w budżecie gminy na rok 2012
6. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2012-2021.
7. Odwołania radnej Anny Polińskiej ze składu Komisji Rewizyjnej .
8. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rędziny.
9. Określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
10. Przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.
11. Zmiany uchwały nr XXVI/16/2012 w sprawie ustalenia składów stałych Komisji Rady Gminy Rędziny.
12. Zmiany uchwały nr I/50/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
III . Informacje i zapytania
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Rędziny w roku szkolnym 2011/2012.
2. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.
3. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [03.10.2012]


Zarządzenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza konkurs projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Rędziny w 2012 roku.


Informacja
Druk Ofert
Wynik Postepowania Konkursowego

 

dodał: Kamil Ślęzak [03.10.2012]


Informacja

Małżeńskie jubileusze

Jak co roku jesienią w naszej gminie odbyły się uroczystości związane z jubileuszami par małżeńskich z najdłuższym stażem. W tym roku wspólnie świętowało blisko sto małżeństw ze stażem od 35 do 60 lat.
Tradycyjnie święto składało się z dwóch części. Najpierw małżonkowie uczestniczyli w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rudnikach w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie w domu weselnym Castello brali udział w oficjalnych uroczystościach. W części oficjalnej pary obchodzące Złote Gody otrzymały medale przyznane przez Prezydenta RP "Za długoletnie pożycie". Medale wręczał wójt gminy Rędziny Waldemar Chmielarz. Dyplomy, a także okolicznościowe dyplomy i drobne upominki wręczyła wszystkim małżonkom kierownik USC Anna Dondela. W pierwszym dniu dla jubilatów zaśpiewały Kościelanki, w drugim wystąpił zespół Jarzębina.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [01.10.2012]


OPERA

dodała: Irena Bazan [19.09.2012]


Komunikat

KOMUNIKAT w sprawie:
decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

Komunikat

   

dodał: Kamil Ślęzak [17.09.2011]


Komunikat

UWAGA

Ważna informacja o braku wody.


Informacja

 

dodał: Kamil Ślęzak [17.09.2011]


Informacja

Informujemy mieszkańców gminy, że w najbliższym czasie odbędą się zebranie wiejskie.

Terminy zebrań sołeckich:

1. Sołectwo Konin - 13 września 2012 roku, godz. 17,00, w Remizie OSP Konin
2. Sołectwo Rędziny - Wyrazów - 14 września 2012 roku, godz. 17,00, w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach
3. Sołectwo Rędziny - Kolonia - 17 września 2012 roku, godz. 17,00, w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach
4. Sołectwo Rudniki - 18 września 2012 roku, godz. 17,00, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudnikach
5. Sołectwo Rędziny - Okupniki - 21 września 2012 roku, godz. 17,00, w Szkole Podstawowej w Rędzinach - Osiedlu
6. Sołectwo Marianka Rędzińska - 24 września 2012 roku, godz. 17,00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mariance Rędzińskiej
7. Sołectwo Kościelec - 25 września 2012 roku, godz. 17,00, w Szkole Podstawowej w Kościelcu

Tematami zebrań będzie:

1. Fundusz Sołecki na 2013 rok.
2. Sprawy różne.

Zapraszamy do udziału w zebraniach

 

dodał: Kamil Ślęzak [07.09.2012]


Informacja

Jubileusz OSP Rędziny

2 września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Rędzin świętowała 95-lecie istnienia. Na urodziny najstarszej w gminie Rędziny jednostki zaproszono druhów ze wszystkich pozostałym jednostek działających w gminie wraz z pocztami sztandarowymi. Jak na tak doniosłą uroczystość przystało, nie zabrakło licznych gości. Razem z rędzińskimi druhami świętowali m.in. wójt Waldemar Chmielarz, radni z przewodniczącym Rady Gminy Rędziny Romanem Pakułą na czele, a także Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie brygadier Zbigniew Hibner, Ireneusz Skubis - członek Zarządu Głównego OSP RP, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP i Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Dzwonnik.
W rocznicę powstania rędzińskiej jednostki na placu przed nowo wyremontowaną remizą odprawiono uroczystą, polową mszę święta, którą odprawili księża: Sławomir Balasiński - kapelan strażaków oraz Stanisław Rospondek. Po nabożeństwie odbyło się pożegnanie druhów ze starym sztandarem oraz przekazanie strażakom nowego sztandaru. Symbolicznej wbicia gwoździ w drzewiec dokonali wszyscy zaproszeni gości.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [06.09.2012]


Informacja

Podziękowaliśmy za plony

Jak co roku mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kościelcu uczczono w gminie Rędziny święto plonów. Tradycyjnie uroczystość przygotowały panie z zespołu śpiewaczego Kościelanki. W sobotę, 1 września przyniosły one do świątyni piękny wieniec dożynkowy, który wykonały na tegoroczne dożynki powiatowe. W paniami do kościoła przyszli wójt Waldemar Chmielarz, radna Jolanta Palacz oraz sołtys Kościelca Ryszard Kowalczyk. Kościelakom towarzyszyli strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze sztandarem.
Mszę dziękczynną za plony odprawił ks. proboszcz Władysław Walczak.
Następnego dnia po gminnych uroczystościach Kościelanki wraz ze swoim przepięknym wieńcem uczestniczyły w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.09.2012]


Komunikat

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.


Komunikat

 

dodał: Kamil Ślęzak [30.08.2011]


Informacja Stypendium Szkolne

Informacja na temat wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
Urząd Gminy Rędziny informuje, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, pokój nr 12, lub pobrać drogą elektroniczną ze strony Urzędu Gminy Rędziny
Wypełnione wnioski należy składać w terminie do 15 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny
Warunkiem uzyskania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu na członka rodziny nieprzekraczająca kwoty 351,00 zł (netto). Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od dnia 1 października 2012 r. dochód na członka rodziny uprawniający do uzyskania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł (netto).
Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rędziny
42-242 Rędziny, ul. Wolności nr 87, pokój nr 12
lub pod numerem telefonu 34 3279-014, 34 3279-085
w godzinach 8,00 - 15,00

Wniosek

 

dodał: Kamil Ślęzak [23.08.2011]


Informacja

Gmina Rędziny na dożynkach powiatowych

Delegacja naszej gminy uczestniczyła 19 sierpnia w XIII Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Konopiskach. Gminę reprezentowały panie z Zespołu Śpiewaczego Kościelanki, które wzięły udział w prezentacji artystycznej gmin powiatu częstochowskiego. Kościelanki, jak co roku, przyjechały na dożynki z pięknym wieńcem dożynkowym. Razem z paniami z Kościelca w dożynkach wziął udział wójt naszej gminy - Waldemar Chmielarz.
Uroczyste święto plonów odbyło się na boisku klubu Lot Konopiska. Jak zawsze rozpoczął je barwny korowód delegacji dożynkowych. Po przemarszu wszystkich uczestników dożynek na boisko rozpoczęła się polowa, dziękczynna msza święta odprawiona przez proboszcza parafii w Konopiskach ks. Sławomira Kaczmarka oraz diecezjalnego duszpasterza rolników księdza prałata Eugeniusza Sikorskiego. Tradycyjnie starostowie dożynek: Małgorzata Klimas z Aleksandrii i Tadeusz Cierpiał z Rększowic przekazali na ręce gospodarzy dożynek bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. Po tej oficjalnej części święta plonów rozpoczęły się prezentacje artystyczne. W trakcie dożynek podsumowano także coroczne konkursu ogłaszane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie - "Estetycznie zagospodarowana zagroda wiejska" oraz "Przodujący producent rolny".

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [22.08.2012]


INFORMACJA

W dniu 23.08.2012r. (czwartek) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach - Osiedlu przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące "Kolektorów słonecznych - instalacja z dotacją 45%". Osoby zainteresowane ww. tematyką będą mogły uzyskać szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia.

 

dodał: Kamil Ślęzak [21.08.2012]


WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013


. Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:
. uczniów z klas I-III szkoły podstawowej
. uczniów klasy IV szkoły podstawowej
. uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum
. uczniów :
. słabowidzących,
. niesłyszących,
. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.


Szczegóły

 

dodał: Kamil Ślęzak [17.08.2012]


DOŻYNKI POWIATOWE

dodała: Irena Bazan [06.08.2012]


Informacja

Integracyjny piknik

Ludowy Klub Sportowy Orkan w Rzerzęczycach zorganizował wakacyjny festyn dla mieszkańców gminy Kłomnice, ale także okolicznych gmin. Do wspólnej zabawy zaproszono przedstawicieli pięciu gmin należących, podobnie jak Kłomnice, do Stowarzyszenia "Razem na wyżyny": Dąbrowy Zielonej, Mykanowa, Kruszyny i Rędzin. Przedstawiciele wszystkich gmin wzięli udział w prezentacji artystycznej oraz z rywalizacji sportowej. Na scenie zaprezentował się zespół "Jarzębina" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach. W konkursie sportowym gminę Rędziny r eprezentowała drużyna OSP Kościelce, która do Rzerzęczyc przyjechała na bezpośrednie zaproszenie organizatorów festynu. Druhów strażaków wspierał sołtys Rudnik Andrzej Wolski-Rzewuski.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [06.08.2012]


Zbiórka elektrośmieci

Wójt Gminy Rędziny informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012r. na terenie Gminy Rędziny będzie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci tj. zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inną niepotrzebną elektronikę.
Zbiórka odbędzie się w formie tzw. "wystawki". Wystarczy wystawić niepotrzebne elektrośmieci przed posesję przy ulicy w w/w dniu zbiórki do godz. 9:00, a zostaną one bezpłatnie odebrane.

Uwaga!!! Podczas akcji nie będą odbierane inne rodzaje odpadów niż wyżej wymienione.

Szczegóły

 

dodał: Kamil Ślęzak [02.08.2011]


Informacja

Wszystkie barwy lata

Jak co roku w lipcu Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach zorganizował dla mieszkańców gminy wakacyjny festyn pod hasłem "Barwy lata". Zabawa odbywa się od kilku lat w tym samy miejscu – na placu przed Gminną Halą Sportową w Rędzinach.
W programie tej największej w roku imprezy plenerowej w gminie Rędziny znalazło się wiele atrakcji. Były występy dzieci i młodzieży z rędzińskiego GOK-u, koncert zespołu Jarzębina, kabaret dla dzieci, a także występ znanych aktorów – Krzysztofa Tyńca oraz Mariana Opani.
Licznie zgromadzeni przed sceną mieszkańcy gminy bawili się także przy znanych przebojach grupy BonyM w wykonaniu zespołu Hukana Matata. Piknik zakończyła wieczorna zabawa taneczna na świeżym powietrzu.
Jak na rodzinny festyn przystało, były konkursu dla całych rodzin, mini wesołe miasteczka dla najmłodszych, kioski z pamiątki oraz stoiska gastronomiczne. Widzowie dopisali. Rędzinianie oraz mieszkańcach pozostałych miejscowości gminy chętnie uczestniczyli w zabawie.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [18.07.2012]


Informacja
,, Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: priorytet V: Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Szczegóły

   

dodał: Kamil Ślęzak [16.07.2011]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 19 lipca 2012 roku /tj. czwartek/ o godz. 12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I .Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Rozpatrzenia skargi Komisji Rewizyjnej na działalność Wójta Gminy.
2. Odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Za-cy Komisji Finansów Publicznych i Samorządu.
3. Zmiany uchwały nr 44/XVII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Marianka Rędzińska
4. Zmiany uchwały nr 47/XVII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Rędziny Okupniki
5. Zmiany uchwały nr 46/XVII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Rędziny Kolonia
6. Zmiany uchwały nr 49/XVII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Rudniki
7. Zmiany uchwały nr 62/XXII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Rędziny Osiedle
8. Zmiany uchwały nr 48/XVII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Konin
9. Zmiany uchwały nr 50/XVII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Kościelec
10. Zmiany uchwały nr 45/XVII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Rędziny Wyrazów
III . Informacje i zapytania
1. Wniesienia skargi do WSA w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/10/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przekazania skargi Wójtowi Gminy na działalność Kierownika Z.G.M i K.
2. Wniesienie skargi do WSA w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/11/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/34/2009 w sprawie uchwalenia statutu GOPS w Rędzinach
3. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
4. Odczytanie pisma mieszkańców Rędzin -Osiedla.
5. Informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji.
7. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [13.07.2012]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 6 lipca 2012 roku /piątek/ o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Omówienie sytuacji w Gminnym Zakładzie Komunikacyjnym w Rędzinach.
4. Wypracowanie stanowiska w celu rozwiązania sporu w Gminnym Zakładzie Komunikacyjnym w Rędzinach.
5. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [04.07.2012]


Barwy Lata

dodała: Irena Bazan [04.07.2012]


Informacja

Rywalizacja strażaków

1 lipca na lotnisku w Rudnikach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Rędziny. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn – cztery męskie oraz jedna żeńska. Druhowie walczyli w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Rudniki, drugie strażacy z OSP Rędziny, a trzecie – OSP Konin. Czwarte miejsca zajęła reprezentacja OSP Kościelec.
Zwycięzcy zawodów będą reprezentować gminę Rędziny na zawodach powiatowych, które odbędą się w połowie września w Blachowni.
Uczestnicy zawodów otrzymali puchary, które wręczył im wójt Waldemar Chmielarz.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.07.2012]


Informacja

Przedstawienie w GOK-u

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach odbyła się premiera spektaklu "Zakochany pajac" opartego na sztuce Pierre Gripari "Aksamitka córka diabła albo zakochany pajac". Przedstawienie dla swoich rówieśników, ale także dorosłych widzów, przygotowały dzieci i młodzież – członkowie kółka teatralnego działającego przy rędzińskim ośrodku.
Młodzi aktorzy pracowali nad premierą od września. Reżyserii i adaptacji sztuki podjął się aktor – Bogdan Wąchała, opiekun zajęć teatralnych w GOK-u.
Premiera była podsumowaniem całego roku kulturalnego w Gminnym Ośrodku Kultury. Teraz, w wakacje GOK będzie działał nieco inaczej niż w trakcie roku szkolnego. Nie oznacza to jednak, że będzie zamknięty dla mieszkańców gminy. Przeciwnie, przez całe lato pracownicy ośrodka będą prowadzić dla najmłodszych zajęcia świetlicowe, a także przygotują szereg wycieczek. Wycieczki od kilku lat cieszą się w trakcie wakacji największym zainteresowaniem mieszkańców Rędzin. Korzystają z nich zarówno najmłodsi, jak i dorośli. W te wakacje GOK zaprasza m.in. zoo w Chorzowie, Dinoparku w Rybniku oraz do Aquaparku w Tarnowskich Górach.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.07.2012]


Informacja

Nagrody dla najlepszych

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach odbyło się podsumowanie zorganizowanych w ciągu minionego roku szkolnego konkursów i zawodów. Nagrody odebrali zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, jak i przedszkolaki. Nagrodzono uczestników konkursów artystycznych m.in. konkursów wokalnych i plastycznych, jak i dzieci oraz młodzież rywalizujących w konkursach przedmiotowych. Dla uczestników konkursów artystycznych i przedmiotowych przygotowano nagrody książkowe, natomiast nagradzani tego samego dnia zwycięzcy rywalizacji sportowych otrzymali puchary i medale.
Spotkanie poprowadziła dyrektorka szkoły Katarzyna Busz, a nagrody wręczył wójt Waldemar Chmielarz.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.07.2012]


Informacja

Festiwal FRYTKA OFF - objazdy linii autobusowych
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w dniach 22 i 23 czerwca 2012 roku przy ulicy Piłsudskiego zostanie zorganizowany Festiwal Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF.

INFORMACJA OBJAZD LINII AUTOBUSOWYCH

dodała: Irena Bazan [22.06.2012]


Informacja

Dostaliśmy pieniądze na sprzęt komputerowy dla szkoły
Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego w Rędzinach Osiedlu jeszcze w tym roku wzbogaci się o nowoczesny sprzęt informatyczny wart ponad 80 tysięcy złotych. Wyposażenie trafi do podstawówki dzięki rządowemu programowi rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła". W ramach rządowej dotacji wynoszącej 66.631,20 zł do szkoły w Rędzinach Osiedlu kupionych zostanie m.in. 29 notbooków, drukarka, skaner, tablica interaktywna oraz projektor. W sumie sprzęt wart będzie dokładnie 83.289 zł. Wkład własny gminy w ten projekt wynosi 16.657,80 zł.


                                               

dodała: Irena Bazan [12.06.2012]


Informacja

dodała: Irena Bazan [12.06.2012]


Informacja

Na podstawie § 22 ust.6 Statutu Gminy Rędziny i n f o r m u j ę, że w dniu 14 czerwca 2012 roku /tj. czwartek/ o godz.12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany uchwały nr XIII/46/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 18.07.2011r.
2. Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla GZK w Rędzinach.
3. Zmiany planu finansowego Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2012 zał. Nr 8 do uchwały Rady Gminy Rędziny nr XXIII/75/2011 z dnia 29.12.2011r.
4. Odwołanie przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
5. Wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Komisji Rewizyjnej na działalność Wójta Gminy Rędziny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na działalność Wójta Gminy Rędziny.
III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów oraz odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [11.06.2012]


Informacja

Festiwal modelarzy w Rędzinach

W Hali Sportowej w Rędzinach odbył się kolejny Jura Model Festiwal. Przez dwa dni, sobotę i niedzielę, oglądać można było modele wykonane przez modelarzy nie tylko z regionu częstochowskiego, ale także z innych, odleglejszych miast województwa śląskiego. Na festiwalu zaprezentowano modele samolotów, pojazdów wojskowych, statków, a także maszyn latających rodem z sagi "Gwiezdne wojny" oraz zamków i innych znanych budowli.
Festiwalowi towarzyszył kiermasz modeli, na którym kupić można było gotowe zestawy do sklejania oraz warsztaty modelarskie dla najmłodszych. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.06.2012]


Informacja

VI Rodzinny Rajd Rowerowy Rudniki 2012

W niedzielę 3 czerwca odbył się w Rudnikach kolejny już VI Rodzinny Rajd Rowerowy. Jak co roku pogoda okazała się przychylna i powitała uczestników ciepłym, czerwcowym słońcem, które towarzyszyło uczestnikom rajdu na całej trasie.
O godz. 9:00 rowerzyści wzięli udział w mszy świętej, by po jej zakończeniu udać się na boisko ZS-P w Rudnikach, gdzie tradycyjnie rudnickie rajdy mają swój początek. O godz. 10:30 uczestników rajdu powitała dyrektor Gimnazjum - Pani Katarzyna Busz i Wójt Gminy Rędziny Pan Waldemar Chmielarz, życząc wszystkim miłej i rodzinnej atmosfery w czasie wspólnej jazdy. Ponad 250 rowerzystów w kolorowych koszulkach z pamiątkowym nadrukiem wyruszyło na trasę rajdu, która przebiegała przez malownicze okolice naszej gminy i sąsiadujących gmin. W przerwie rajdu nad brzegiem stawu w Madalinie serwowano turystyczny bigos. Kolejny przystanek miał miejsce na lotnisku w Rudnikach, gdzie najmłodsi mogli skorzystać z placu zabaw a pozostali zwiedzić lotnisko i obejrzeć prezentowany na nim lekki sprzęt latający. Tradycyjnie Rajd zakończył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach, gdzie wśród uczestników rajdu wylosowano drobne nagrody i upominki oraz główną nagrodę - rower turystyczny. W imieniu sponsorów nagrody wręczyli: Wójt Gminy Rędziny Waldemar Chmielarz i Sołtys wsi Rudniki pan Andrzej Wolski - Rzewuski. Nagrodę główną - rower turystyczny wylosował Dawid Błędowski - uczeń szkoły podstawowej w Rudnikach.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.06.2012]


Informacja

Na podstawie § 22 ust.6 Statutu Gminy Rędziny i n f o r m u j ę, że w dniu 5 czerwca 2012 roku /tj. wtorek/ o godz.15,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2012 rok.
4. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [04.06.2012]


InformacjaZadbać o zdrowie kobiet

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący programy profilaktyczne w województwie śląskim informuje o dwóch programach związanych z profilaktyką zdrowotną kobiet. Są to:
1. "Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy"
2. "Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi".
Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego, a program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi jest przeznaczony dla kobiet w przedziale wiekowym 50-69, które nie wykonały badania w ostatnich dwóch latach. Na stronach internetowych www.rakszyjki.org, www.raksutka.org kobiety znajdą praktyczny poradnik na temat profilaktyki, a pod hasłem "Gdzie się badać" listę adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44- 101 Gliwice
Telefony: (0-32) 278-97-58
Fax: (0-32) 231-35-12
Witryna internetowa www.rakszyjki.org
Adresy poczty elektronicznej:
info@rakszyjki.org
biurowok-sm@io.gliwice.pl
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Telefon: (0-32) 278-96-73 (godz. 7.30 - 14.30)
Fax: (0-32) 231-35-12
www.raksutka.org
e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl

dodała: Irena Bazan [31.05.2012]


Informacja

VI Rodzinny Rajd Rowerowy
Rudniki 2012

3 czerwca (niedziela)


Organizatorzy:
-Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnikach
-Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
-Wójt Gminy Rędziny
-G.K.R.P.A. w Rędzinach
-Starostwo Powiatowe w Częstochowie
-KOBO Sklep Sportowy w Częstochowie
-CEMEX Rudniki

Program:
Godz. 9:00 - Msza święta - kościół w Rudnikach.
Godz.10:30 - Otwarcie rajdu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnikach (boisko szkolne).
Godz.10:45 - Wyjazd na trasę rajdu
Godz.13:30 - Odpoczynek i poczęstunek - Lotnisko w Rudnikach.
Godz.14:45 - Powrót do Rudnik.
Godz.15:00 - Losowanie nagród i zakończenie rajdu.

Trasa rajdu: Rudniki - Borowno - Łochynia - Madalin - Karolina - Kościelec - Lotnisko Rudniki - Marianka Rędzińska - Rudniki. około 24km

UWAGA!!! Uczniowie szkół podstawowych udział tylko z opiekiunem !!!

Regulamin V Rodzinnego Rajdu Rowerowego

http://polskanarowery.sport.pl

 

dodała: Irena Bazan [25.05.2012]


Informacja

Rywalizacja na parkiecie

Blisko 250 par z całej Polski rywalizowało w minioną niedzielę w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Rędzinach. W Hali Sportowej przez 12 godzin swoje umiejętności taneczne prezentowało niemal pół tysiąca tancerzy. Występowali oni w tańcach standardowych: walcu wiedeńskim, walcu angielskim, jak i tańcach latynoameryńskich, m.in. gorącej sambie i zmysłowej rumbie.
Na turniej do Rędzin przyjechali tancerze reprezentujący kluby taneczne z całej Polski. Na starcie stanęły pary m.in. z Wrocławia, Opola, Krakowa, Kalisza, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi i Kielc. Silnie reprezentowane było na rędzińskim turnieju województwo śląskie. W Rędzinach pojawiły się pary z klubów m.in. z Katowic, Jastrzębia Zdroju, Sosnowca i Rybnika. Turniej już po raz siódmy zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
W niedzielnym turnieju na parkiecie rywalizowali tancerze niemal wszystkich klas i grup wiekowych.
Puchary, dyplomy oraz nagrody laureatom wręczyli: wójt Rędzin Waldemar Chmielarz oraz w imieniu starosty częstochowskiego członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Jan Miarzyński.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [28.05.2012]


Turniej Tańca

dodała: Irena Bazan [22.05.2012]


Informacja

Malowali plasteliną Afrykę

Blisko czterysta prac z terenu całego województwa śląskiego napłynęło na siódmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Świat Malowany Plasteliną" organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Tematem tegorocznego konkursu była "Afryka Dzika".
Do rywalizacji stanęły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Spośród wszystkich prac konkursowe jury wybrały 44 najlepsze obrazy malowane plasteliną, które trafiły na pokonkursową wystawę zorganizowaną w rędzińskim GOK-u.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [17.05.2012]


Informacja

Na podstawie art. 22 ust.6 Statutu Gminy Rędziny informuję, że w dniu 17 maja 2012 roku /czwartek/ o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny XXVI sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach .
2. Zmiany uchwały nr XXXII/34/2009 Rady Gminy Rędziny z dnia 13 sierpnia 2009 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
3. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
3a Omówienie oceny zasobów Pomocy Społecznej.
4. Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
5. Odwołania członków stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
6. Odwołania przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny
7. Wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny
8. Ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
9. Zmiany uchwały nr I/48/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10.Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, logopedów.
11. Zmiany w budżecie gminy na 2012rok.
III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów oraz odczytanie pism
i odpowiedzi na interpelacje. 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [14.05.2012]


Informacja

Sposób na nudę

W Gimnazjum nr 1 w Rędzinach otwarto "Galerię Ludzi Młodych -Pozytywnie Zakręconych". W galerii zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dzielą się swoimi pasjami, prezentują swoje hobby i zainteresowania, które wypełniają im wolny czas. Projekt realizuje działająca przy szkole Młodzieżowa Akademia Życia pod wodzą nauczycielek: Jolanty Wójcik, Ewy Stępień i Beaty Gulińskiej. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach, która wsparła finansowo pomysłodawców, przekazując fundusze na gabloty, w których prezentowane będą kolekcje wystawiane w galerii.
Organizując galerię, gimnazjum przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem "Narkotyki? Na co mi to?" Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod patronatem Ministra Zdrowia. Jak informują pedagodzy z rędzińskiej szkoły, ich projekt powstał po to, aby pokazać młodzieży, jak można żyć, bawić się bez narkotyków, alkoholu i innych używek. Galeria ma także podpowiedzieć, jak w ciekawy, niekonwencjonalny sposób można zagospodarować swój wolny czas i jak walczyć z nudą, która często sprzyja szukaniu ryzykownych rozrywek.
Na pierwszy ogień w galerii swoimi pasjami dzielili się z młodzieżą głównie nauczyciele. Chcieli oni ośmielić młodzież do zaprezentowania swojego hobby. Uczniowie mogli się więc dowiedzieć, że uczące ich osoby pasjonują się m.in. fotografią sportową, robótkami ręcznymi, a także malarstwem. Na pierwszej ekspozycji zaprezentowano także własnoręcznie wykonaną biżuterię i utrwalone na zdjęciach ogrody. Na kolejnej wystawie, która zostanie otwarta za tydzień pokazane już zostaną przedmioty przekazane wyłącznie przez młodzież. Będzie więc można obejrzeć znaczki pocztowe, puchary i dyplomy zdobyte przez uczniów - tancerzy tańca towarzyskiego czy też żużlowców. Na ekspozycji pokazane zostaną także m.in. anioły i rysunki przedstawiające Hutę Częstochowa.

 

dodała: Irena Bazan [14.05.2012]


Informacja

W związku z prowadzeniem prac związanych z zadaniem pn. :

PRZEBUDOWA LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU ul. Broniewskiego WRAZ Z WYMIANA SIECI CIEPLNEJ

informuje się mieszkańców osiedla Rędziny-Osiedle , z powodu rozpoczęcia prac związanych z wymianą zewnętrznej sieci cieplnej od budynku kotłowni do poszczególnych bloków, w dniu 14 maja 2012r zostanie wyłączona z ruchu ulica Mickiewicza - na całym odcinku od budynku klubu "Klinkierek" do budynku kotłowni. Ww. prace potrwają w dniach od 14 maja 2012r do 2 czerwca 2012r.

Przepraszamy za utrudnienia, prosząc o wyrozumiałość w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych.

dodał: Kamil Ślęzak [10.05.2012]


Informacja

Święto strażaków

Mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kościelcu rozpoczęły się coroczne uroczystości z okazji Święta Strażaka w gminie Rędziny. Tym roku gospodarzem święta druhów - członków Ochotniczych Straży Pożarnych była miejscowość Kościelec, gdyż znajdująca się tam jednostka OSP obchodzi w tym roku jubileusz 90- lecia istnienia.
Jak każe tradycja, po nabożeństwie wszyscy strażacy-ochotnicy z gminy spotkali się na uroczystym apelu, w trakcie które nagrodzono medalami odznakami najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych dla straży druhów.
Srebrną Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Piotr Kosiński. Odznaką "Wzorowy strażak" wyróżniono: Pawła Wyrębskiego, Dominika Glicę, Radosława Świącika i Łukasza Kosińskiego. W trakcie niedzielnego święta wręczono także medale za tzw. wysługę lat. Otrzymali je:
- 45-lecie - Alfred Trombski
- 35-lecie - Edward Anzorge
- 30-lecie - Andrzej Powroźnik, Tadeusz Jędrasiak, Piotr Kosiński
- 15-lecie - Damian Gdawiec
- 10-lecie - Robert Kozierkiewicz
- 5-lecie - Wojciech Knapik, Konrad Hornik.
Medale i odznaki wyróżnionym druhom wręczyli : Anna Dondela - prezes Zarządu Gminnego OSP i sekretarz Zarządu Powiatowego oraz wójt Waldemar Chmielarz. Z życzeniami dla świętującej jednostki OSP z Kościelca pośpieszyli zaproszeni gości, a wśród nich m.in. radni sołectwa Kościelec: Dorota Miśkiewicz oraz Andrzej Rzemiński.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [10.05.2012]


Informacja

II TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO


Już po raz drugi ponad 50 zawodników stanęło pod siatką Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach do walki o Puchar Starosty Częstochowskiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyny z terenu naszego powiatu niestety jedna z drużyn nie dotarła na turniej. Różnica między najmłodszym i najstarszym uczestnikiem wyniosła 50 lat, możemy więc śmiało powiedzieć, że sport łączy pokolenia a siatkówka cieszy się powodzeniem zarówno wśród najmłodszych i tych nieco starszych. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy w których rywalizacja odbywała się w systemie każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Po eliminacjach w grupie odbyły się spotkania o miejsca na podium. Drużyny zajmujące drugie miejsca w grupach walczyły o miejsce III i IV a zwycięzcy grup walczyli o miejsce I i II. Rywalizacja o miejsca toczyła się do dwóch wygranych setów do 25pkt. Po zaciętym pojedynkach V miejsce zajęła drużyna Gmina Rędziny II prowadzona przez kapitana Konrada Matuszczaka która była najmłodszą drużyną turnieju i w całych rozgrywkach wywalczyła 1 punkt w meczu z drużyną z Koniecpola. W walce o miejsce III górą byli zawodnicy CEMEXU RUDNIKI prowadzeni przez kapitana Adama Fijałkowskiego pokonali drużynę KONIECPOL - PILICA których do walki poprowadził Wojtek Nowak. W meczu finałowym spotkała się drużyna Gminy Rędziny z nieco młodszymi zawodnikami reprezentującymi Gminę Mstów. W tym przypadku młodość wzięła górę nad doświadczeniem i chodź niewiele brakowało, to zawodnicy z Gminy Mstów wyszli zwycięsko z tego pojedynku, a także odnieśli zwycięstwo w całym turnieju. Nad stroną sportową rozgrywek czuwał sędzia Paweł Kapica. Szczególne podziękowania dla Starosty Częstochowskiego z ufundowanie pucharów jak również dla firmy CEMEX i Urzędu Gminy Rędziny za pomoc finansową, a także za napoje i drobne upominki dla uczestników. Mamy nadzieję, że te rozgrywki na stałe wpiszą się w kalendarz imprez siatkarskich i będą kontynuowane w kolejnych latach.

Adam Michalak


 

dodała: Irena Bazan [26.04.2011]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 22 ust.6 Statutu Gminy Rędziny i n f o r m u j ę, że w dniu 27 kwietnia 2012 roku /tj. piątek/ o godz.8,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia statutu.
4. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [25.04.2012]


Informacja

Ruszył remont remizy
Rozpoczęły się prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach. W planach jest częściowa nadbudowa piętra, docieplenie budynku, założenie instalacji centralnego ogrzewania, a także wymiana podłogi. Remont potrwa do końca czerwca. W sumie koszt tej modernizacji wyniesienie 312 tys. złotych.


 

dodała: Irena Bazan [24.04.2011]


Informacja

"ZDROWO I EKOLOGICZNIE -DZIAŁAMY ARTYSTYCZNIE"
Gimnazjum nr 2 w Rudnikach
projekt sfinansowany przez Fundację BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ CEMEX


Działania i zadania przewidziane do zrealizowania przez grupę teatralną MASKA działającą w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach w projekcie "Zdrowo i ekologicznie - działamy artystycznie" sfinansowanym przez Fundację BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ CEMEX przebiegają pomyślnie i efektywnie.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [17.04.2011]


Informacja

Pisanki na wystawie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach obejrzeć można wystawę pisanek. W gablotach umieszczono zdobione jajka wielkanocne pochodzące z bogatej kolekcji pisanek pani Bożeny Miłoś. To zaledwie część eksponatów kolekcjonerki. W zbiorach pani Miłoś znaleźć bowiem można ponad półtora tysiąca pisanek. Na wystawie w GOK-u kolekcjonerka pokazuje najbardziej popularne motywy zdobienia jajek z różnych regionów Polski. Na wystawie pokazane zostały pisanki sporządzone na jajkach kurzych, ale także gęsich i strusich.
Pani Bożena Miłoś pisanki zbiera od ponad 20 lat. Jej kolekcja jest dokładnie opisana. Każda pisanka jest oddzielnie zapakowana w specjalne, przeźroczyste pojemniczki i opatrzona fachową metryczną. Z niej można wyczytać, jaką techniką została wykonana, jaki region Polski lub Europy, m.in. Czech, Ukrainy, Rosji, Niemiec prezentuje, jakie ma kolory i motywy plastyczne, a także, jeśli tylko kolekcjonerka dysponuje taką wiedzą, znajduje się tam krótka informacja o autorze.
W kolekcji mieszkanki Rędzin znajdują się pisanki reprezentujące praktycznie wszystkie regiony kraju. Znajdują się w niej pisanki wykonane wszystkimi tradycyjnymi technikami, np. zdobione przy pomocy wosku czy też wzorem wydrapywanym rylcem na zafarbowanej wcześniej skorupce. Swoje miejsce mają w zbiorach pisanki wykonane nowatorskimi metodami, np. zdobione filcem czy też modeliną.

 

dodała: Irena Bazan [05.04.2012]


Informacja

Oferta realizacji zadania publicznegoKlub Sportowy CORONA

 

dodał: Kamil Ślęzak [04.04.2012]


Informacja

Zadbajmy razem o nasza Ziemię

31 marca o godz. 20.30 w symbolicznym geście miliony ludzi na całym świecie zgaszą światło na 60 minut. W czasie Godziny dla Ziemi WWF nie mierzy się oszczędności energii tylko zachęca do wyrobienia w sobie proekologicznych nawyków. Godzina dla Ziemi WWF ma przypominać o potrzebie oszczędzania naturalnych zasobów Ziemi oraz o tym, że wprowadzając drobne zmiany w naszym codziennym życiu, wspólnie możemy wpłynąć na losy planety. Jak codziennie dbać o Ziemię - http://www.wwf.pl/godzinadlaziemi/o-akcji/jak-dbac-o-ziemie.


dodała: Irena Bazan [29.03.2012]


Informacja

"Powróćmy jak za dawnych lat ."

Liryczne spotkanie z melodiami sprzed lat w niedzielne popołudnie 18 marca było także okazją do rozstrzygnięcia konkursu literackiego, którego tematyka powiązana została motywem przewodnim "Powróćmy jak za dawnych lat ."
Oprawę muzyczną zapewnili uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych w GOK- u przez Agnieszkę Krzynowek. Tytułową piosenkę, wprowadzając w atmosferę spotkania, nastrojowo zaśpiewała Patrycja Bronis,.
Na scenie prezentowały się laureatki gminnego konkursu recytatorskiego, które na eliminacjach dla powiatu częstochowskiego otrzymały promocje do finału regionalnego. Warto podkreślić, że w tej kategorii wiekowej na cztery nominacje aż trzy przypadły recytatorkom z Rędzin. W ich wykonaniu usłyszeliśmy fragmenty popisów finałowych: Zuzanna Jasińska porwała emocjami fr. prozy M. Musierowicz, Julia Wolska rozbawiła historyjką o Jagience A. Waligórskiego, a Klaudia Stanirowska intrygowała jako "fetyszystka imion" z "Zeszytu do Rigoberta" . Poruszające siłą słowa występy współgrały z profesjonalnym wykonaniem piosenek przez: Natalię Krzynowek "Ada to nie wypada", Marikę Oracz "Deszcz" czy Klaudię Purgal - z wiele mówiącym tytułem "Ach, jak przyjemnie", który może stanowić komentarz do atmosfery spotkania.
Ważnym momentem były występy laureatek kategorii "wywiedzione ze słowa": nastrojowego i nieco melancholijnego montażu Malwiny Tkacz (we fragmentach) oraz prześmiewczej choć i wzruszającej "Kobiety pryncypialnej" w wykonaniu Aleksandry Gołdy. Takie montaże w kilka minut prowadzą przez śmiech i zadumę do zaskakujących refleksji . To trzeba zobaczyć. I usłyszeć jeszcze raz piosenki, które towarzyszyły drugiej części przeznaczonej na rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez GOK, a poświęconemu wyznaniu zawartemu w liście "jak za dawnych lat". Najciekawsze, odczytane na forum, rozbawiły, wzruszyły, a z pewnością przywołały wspomnienia. I znów sztuka słowa łączyła się z zadumą, ale i humorem. Taki klimat miały też piosenki wykonaniu Eweliny Bronis "Kiedy będziesz zakochany", Malwiny Tkacz "Na pierwszy znak" oraz kończąca prezentacje "Ja się boję sama spać" w raczej porywającym niż usypiającym wykonaniu Klaudii Stanirowskiej.
Niedzielne spotkanie miało oczywiście zaprezentować szerszej publiczności dokonania artystyczne z terenu gminy, ale także posłużyło do wręczenia nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez GOK Rędziny. Dobrze, że takie konfrontacje artystyczne mają miejsce, są otwarte i promują talenty z różnych dziedzin: scenicznych, literackich, muzycznych.
Z całym przekonaniem poleciłabym zaprezentowany program wszystkim, nawet (pozornie!) niezainteresowanym. Mam nadzieję, że festyn zaplanowany na 15 lipca pozwoli zobaczyć i usłyszeć występ, który zauroczył publiczność wypełniającą salę widowiskową- obiecuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach Jolanta Brzozowska - Ciura.
Agnieszka Senderecka -prowadząca spotkanie

 

dodała: Irena Bazan [12.03.2011]


Informacja

W związku z rozpoczęciem prac związanych z zadaniem pn. :

PRZEBUDOWA LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU ul. Broniewskiego WRAZ Z WYMIANA SIECI CIEPLNEJ w ramach zadania pn.:
"Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny"

informuje się mieszkańców i odbiorców ciepła pochodzącego z kotłowni osiedlowej , iż w dniu 28 marca 2012r zostaną wygaszone piece c.o. , a teren zostanie przekazany Wykonawcy.

Z góry przepraszamy za utrudnienia, prosząc o wyrozumiałość w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych.

dodał: Kamil Ślęzak [27.03.2012]


Informacja

Ogłoszenie - sprzedaż złomu - powtórne

Konkurs ofert na:
Sprzedaż stalowego złomu pochodzącego z rozbiórki miałowej kotłowni osiedlowej w Rędzinach


Ogłoszenie
Załącznik Oferta
Ogloszenie o wynikach

 

dodał: Kamil Ślęzak [26.03.2012]


Powitaj wiosnę na orliku

dodała: Irena Bazan [20.03.2012]


Informacja

Dzień Kobiet u emerytów

Tradycyjnie, jak co roku z okazji Dnia Kobiet rędzińskie koło Związku Emerytów i Rencistów przygotowało dla swoich członków okolicznościowe spotkanie. Odbyło się ono w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Oprócz członków związku na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła oraz dyrektor firmy CEMEX Rudniki Piotr Bąbelewski i przedstawicielka zarządu częstochowskiego związku.
Zaproszeni gości przekazali na ręce przewodniczącej koła Kazimiery Rozpondek bukiety kwiatów oraz życzenia dla wszystkich obecnych pań.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.03.2011]


Informacja

Nagrody za plakaty wręczone

W Gimnazjum nr 1 w Rędzinach odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Stop przemocy w rodzinie - godne życie". Konkurs ogłosili i przeprowadzili: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Wójta Gminy Rędziny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny i nauczycielka plastyki Gimnazjum nr 1 w Rędzinach.
Trzydzieści pięć prac nadesłanych na konkurs oceniało jury, w składzie: Anna Moroń-Mielczarek - przewodnicząca GKRPA w Rędzinach, Barbara Gołda (GOSP Rędziny), Agnieszka Mizgała (GOSP Rędziny), Marta Jędrasiak (GOK Rędziny) i Jacek Pluta (zastępca komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach). W imieniu całej komisji nagrody wręczyły: Anna Moroń-Mielczarek z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Barbara Gołda, kierownik GOPS-u w Rędzinach.
Laureatami konkursu zostali: w grupie szkół podstawowych - Paulina Sobkowiak ze Szkoły Podstawowej w Koninie, Aleksandra Kalek ze Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Rędzinach oraz Hubert Krzyszczyk z tej samej szkoły, wśród gimnazjalistów - Martyna Sitek, Sandra Wierzba oraz Agnieszka Perońska (wszyscy są uczniami Gimnazjum nr 1 w Rędzinach).
Wyróżnienia otrzymali: Patryk Zajder, Patrycja Kozłowska i Konrad Klimaszewski (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu), Paulina Ogrodnik, Adrian Anzorge i Katarzyna Bodziachowska (wszyscy są uczniami Gimnazjum nr 1 w Rędzinach).
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe - akcesoria plastyczne oraz gadżety reklamowe gminy Rędziny.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [07.03.2011]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny
Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 8 marca 2012 roku /tj. czwartek/ o godz. 13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Wyrażenia zgody na wyodrębnieni w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok,
2. Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
3. Zmian w budżecie gminy Rędziny na 2012 rok.
4. Zmian WPF Gminy Rędziny na lata 2012-2021
5. Odwołanie radnego Jerzego Komorowskiego ze składu komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz Komisji Finansów Publicznych i Samorządu.
6. Zmiany uchwały nr XVII/53/2011 dotyczącej zmiany uchwały nr I/50/2010 w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
7. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rędziny w 2012roku
8. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów oraz odczytanie pism, skargi i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [01.03.2012]


Informacja

Program ochrony powietrza dla strefy częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego

Przedstawiamy Państwu "program ochrony powietrza dla strefy częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu" Program został uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 19 grudnia 2011r nr IV/16/7/2011.

Załącznik do pobrania

 

dodała: Magdalena Grzebiela [01.03.2012]


Informacja

Dzień Kobiet na ostatki

Ponad 200 pań świętowało w miniony piątek w Kościelcu koniec karnawału. Podobnie jak w latach poprzednich, koniec karnawału połączony został z marcowym świętem kobiet. Zabawę dla kobiet od 11 lat dla mieszkanek gminy Rędziny i okolicznych miejscowości przygotowuje Zespół Śpiewaczy Kościelanki. Panie szykują dla swoich gości potrawy, a także występują na scenie.
Tegoroczne święto miało wyjątkowo uroczysty charakter. Spotkanie połączone zostało bowiem z obchodami 30-lecia Kościelanek. Przed zabawą taneczną dla kobiet odbyła się więc część oficjalna. Były gratulacje, dyplomy, kwiaty i życzenia dla jubilatek, m.in. od wójta Waldemara Chmielarza, dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury Jolanty Brzozowskiej-Ciura, a także miejscowych radnych oraz ks. proboszcza Władysława Walczaka.
Po części oficjalnej odbył się koncert zespołu. W rewanżu za życzenia śpiewające gospodynie z Kościelca wręczyły wszystkim gościom swoją nowo nagraną płytę.
Zabawa, w której od lat biorą udział wyłącznie kobiety, jak zawsze była udana, a panie bawiły się w remizie OSP Kościelec do późnych godzin nocnych.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [20.02.2011]


Informacja


Nie spalajmy śmieci w piecach!

Zima oznacza sezon grzewczy, a więc pogorszenie jakości powietrza, którym oddychamy. Niskie temperatury, a także wilgoć sprawiają, że w trakcie sezonu grzewczego wzrasta zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Przekraczane są dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego. Przyczynami wzrostu stężenia pyłu zawieszonego są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji związanej z ogrzewaniem naszym domów. Duży wpływ na emisję zanieczyszczeń do atmosfery ma spalanie w nieprzystosowanych do tego celu piecach domowych służących do ogrzewania, różnego rodzaju odpadów komunalnych, a szczególnie materiałów z tworzyw sztucznych czy gumy. Przypominamy o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów z płyt wiórowych (ścinek) oraz innych odpadów w gospodarstwach domowych.
Spalanie śmieci w piecach domowych jest bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska. Podczas spalania śmieci takich jak: wszelkiego rodzaju opakowania z tworzywa sztucznego, worki foliowe czy odpady komunalne - powstaje wiele substancji szkodliwych dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego Spalanie śmieci ma wpływ na zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalane w domowych piecach śmieci powodują również osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do jej zapalenia w przewodzie kominowym i pożaru.

 

dodała: Irena Bazan [20.02.2012]


Informacja


Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012 - konkurs

Konkurs ma na celu nagrodzenie realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne w naszym regionie, a jego główną ideą jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej, a przez to -wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa śląskiego. Szczegółowe informacje o konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012". w tym Warunki Konkursu oraz Kartę Zgłoszeniową można uzyskać na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem http://www.slaskie.pl/npp .
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury, wspólnie z rozdaniem nagród w konkursie "Architektura Roku" organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Informacje o konkursie "Architektura Roku" można znaleźć pod adresem:http://katowice.sarp.ore.pl
Zgłoszeń do konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012" można dokonywać do dnia 31 maja br.

 

dodała: Irena Bazan [20.02.2012]


Informacja

Przeciw przemocy na plakacie

Trzydzieści pięć prac przygotowanych przez uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów napłynęło na Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem "Stop przemocy w rodzinie - godne życie". Konkurs ogłosili i przeprowadzili: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Wójta Gminy Rędziny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny i nauczycielka plastyki Gimnazjum nr 1 w Rędzinach.
Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu w dowolnej technice, którego temat nawiązywałby do hasła konkursu. Rywalizację przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszych etapie, z każdej ze szkół zgłoszono po pięć plakatów. W drugim, międzyszkolnym etapie wybrano po trzy prace w każdej kategorii wiekowej: szkoły podstawowe i gimnazja. Spośród tych sześciu prac komisja konkursowa wyłoniła najlepsze plakaty. W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Paulina Sobkowiak ze Szkoły Podstawowej w Koninie. Na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Kalek ze Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Rędzinach. Trzecią nagrodę przyznano Hubertowi Krzyszczykowi z tej samej szkoły.
Wyróżnienia otrzymali: Patryk Zajder, Patrycja Kozłowska i Konrad Klimaszewski (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu). Wśród gimnazjalistów jurorzy najwyżej ocenili pracę Martyny Sitek. Drugie miejsce zajęła Sandra Wierzba, a trzecie - Agnieszka Perońska. Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymali: Paulina Ogrodnik, Adrian Anzorge i Katarzyna Bodziachowska (wszyscy są uczniami Gimnazjum nr 1 w Rędzinach).
Prace oceniało jury, w składzie: Anna Moroń-Mielczarek - przewodnicząca GKRPA w Rędzinach, Barbara Gołda (GOSP Rędziny), Agnieszka Mizgała (GOSP Rędziny), Marta Jędrasiak (GOK Rędziny) i Jacek Pluta (zastępca komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach).
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 14 lutego w Gimnazjum nr 1 w Rędzinach.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [15.02.2011]


Informacja

Kościelanki nagrały płytę

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach wydał pierwszą w historii Zespołu Śpiewaczego "Kościelanki" płytę tej grupy. Krążek nosi tytuł "Na ludowo" i został nagrany z okazji przypadającej w tym roku 30.rocznicy istnienia zespołu.
Na płycie znalazło się 13 utworów. Są to piosenki ludowe oraz utwory biesiadne, które panie z Kościelca nieraz już prezentowały na gminnych festynach i uroczystościach. Utwory te śpiewają: Henryka Krzynowek, Urszula Marucha, Celina Kapica, Pelagia Małolepsza, Krystyna Banaś, Kazimiera Gębala, Barbara Nerwiak, Zdzisława Błachowicz oraz Zdzisława Kowalczyk.
Nagranie płyty, a także jej wydanie sfinansowali wspólnie Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach oraz Urząd Gminy Rędziny. Płyta lada dzień trafi do gminy, gdzie stanie się wydawnictwem promującym nie tylko same śpiewające mieszkanki Kościelca, ale także rędziński GOK, przy którym funkcjonuje grupa oraz gminę Rędziny.

 

dodała: Irena Bazan [15.02.2011]


Informacja

Ciekawe ferie w GOK-u

Połowa zimowych wakacji za nami. Pierwszy tydzień ferii minął w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach pod znakiem wielu ciekawych zajęć i propozycji dla najmłodszych mieszkańców gminy. Mroźna pogoda spowodowała, że dzieci chętnie korzystały w trakcie tegorocznych ferii z zajęć odbywających się w ciepłych pomieszczeniach. Temperatura to nie jednak nie jedyny powód, dla którego najmłodsi przychodzą na zajęcia przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. Dzieci i młodzież zajęcia te przyciągają dlatego, że są po prostu ciekawe.
Najwięcej osób w trakcie tegorocznych ferii brało udział w warsztatach plastycznych i teatralnych. Zajęcia te jak zwykle dawały szansę nie tylko na interesujące spędzenie wolnego czasu, ale także na rozwijanie artystycznych zdolności młodzieży.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [07.02.2011]


Informacja


Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców

W związku z trwającymi silnymi mrozami apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozwagę. Pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne.

Dogrzewając mieszkanie należy pamiętać o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych czy grzejników katalitycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia te należy bezwzględnie wyłączyć. Pamiętajmy o zapewnieniu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, w tym przypadków śmiertelnych.
Proszę o zwracanie uwagi na bezdomnych i osoby nietrzeźwe przebywające na mrozie. Pozostawienie ich bez pomocy może zagrażać ich życiu. Proszę o powiadomienie w takiej sytuacji straży miejskiej, policji lub informację pod bezpłatny numer infolinii 800 100 022.
Pamiętajmy również o naszych sąsiadach, chorych, samotnych lub zbyt ubogich, by kupić opał czy opłacić energię elektryczną. Jeżeli nie możemy pomóc sami, to powiadommy urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.
Apeluję również do rodziców i opiekunów o szczególny nadzór w zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych rzek, jezior, stawów i innych zbiorników wodnych jako miejsca zabaw dzieci. Jest to bardzo niebezpieczne i wiele razy było już przyczyną tragedii.
Właścicielom i administratorom budynków przypominam o obowiązku odśnieżania i usuwania nawisów lodowych i śnieżnych.


wz. Wojewody Śląskiego
Stanisław Dąbrowa
I Wicewojewoda

 

dodał: Kamil Ślęzak [06.02.2012]


Informacja


Zarządzenie nr 10/2012
Wójta Gminy Rędziny z dnia 01.02.2012r.
w sprawie: ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rędziny w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.


Zarządzenie nr 10/2012
Załącznik
Zarządzenie nr 13/2012

 

dodał: Kamil Ślęzak [02.02.2012]


Informacja

Łabędź wrócił do właściciela

Szczęśliwy finał ma historia czarnego łabędzia, którego w sobotni wieczór znaleziono przemarzniętego przy ul. Wolności w Rędzinach. Jak się okazało, ptak należy do jednego z mieszkańców naszej gminy. Zgłosił się on dzisiaj do Urzędu Gminy po swoja zgubę.
Łabędzica, bo znaleziony w sobotę ptak okazał się samicą, uciekła z prywatnej posesji najprawdopodobniej spłoszona przez lisa bądź bezpańskiego psa.
Mieszkaniec gminy, który dzisiaj zgłosił się po łabędzia, ma na swojej posesji kilka ozdobnych ptaków. Parę czarnych łabędzi kupił niespełna sześć miesięcy temu z hodowli ptaków ozdobnych w gminie Poczesna. O szczęśliwym zakończeniu powiadomiona została policja, która oficjalnie przyjęła sobotnie zgłoszenia dotyczące łabędzia, a także częstochowski oddział Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który zaoferował pomoc i ewentualne przewiezienie ptaka do jednego z ptasich azylów.


 

dodała: Irena Bazan [01.02.2011]


Informacja

Sensacja ornitologiczna w naszej gminie

W sobotni wieczór w Rędzinach, obok głównej drogi znaleziono czarnego łabędzie. Jest to niecodzienne wydarzenie. W Polsce czarne łabędzie widywane są w naturalnym środowisku niezwykle rzadko.
O dziwnym ptaku, zmarzniętym siedzącym przy drodze powiadomiła Komisariat Policji w Kłomnicach para przejeżdżająca w sobotni wieczór przez Rędziny. Ptak siedział pod płotem, przy ulicy Wolności, niedaleko zjazdu na osiedle. Policjanci o niecodziennym znalezisku zawiadomili z kolei wójta Rędzin Waldemara Chmielarza.
Na miejsce wysłany został jeden z pracowników urzędu gminy. Zabrał on do siebie przemarznięte zwierzę i umieścił w pomieszczeniach gospodarczych w suterynie swojego domu. Łabędzia nakarmiono i napojono. W ogrzewanym pomieszczeniu ptak szybko doszedł do siebie.
Po pomoc gmina zwróciła się do Stanisława Czyża - lidera grupy lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Częstochowie.
Częstochowianin zapowiedział, że pomoże gminie.
- Przyjadę we wtorek do Rędzin i obejrzę ptaka - zapowiedział Stanisław Czyż. - Co daje będzie z łabędziem, zobaczymy. Wszystko okaże się, gdy będziemy wiedzieli, czy ptak jest zdrowy.
Jak informuje Stanisław Czyż, w podobnych przypadkach dzikie ptaki umieszczane są w ptasich azylach lub w ogrodach zoologicznych. Gdzie trafi "nasz" czarny łabędź, jeszcze nie wiadomo.
Znaleziony w sobotę ptak to spora sensacja ornitologiczna. Czarne łabędzie w Polsce poza ogrodami zoologicznymi i hodowlami widywane są z naturalnym środowisku bardzo rzadko.
Czarne łabędzie w środowisku naturalnym występują w Australii i Tasmanii. W Europie trzymane są w ogrodach zoologicznych, skąd czasami udaje mu się uciec. Uciekinierzy z tych hodowli żyją w stanie półdzikim na terenie niemal całej Europy. Na jej zachodzie rozwija się dzika populacja tych ptaków zapoczątkowana przez łabędzie zbiegłe z niewoli w okolicach Londynu i Oxfordu. Dzikie lęgi tych ptaków odnotowano też w Holandii, Niemczech, Austrii, Słowenii i na Ukrainie. W Polsce poza hodowlami czarne łabędzie widywane były dotąd najwyżej kilka razy.


 

dodała: Irena Bazan [30.01.2011]


Informacja

Rywalizacja pod siatką

W minioną niedzielę w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbył się II Gminny Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Wójta Gminy Rędziny.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 40 zawodników. W turnieju uczestniczyły 4 drużyny z terenu naszej gminy. Różnica między najmłodszym i najstarszym uczestnikiem wyniosła 50 lat, możemy więc śmiało powiedzieć, że sport łączy pokolenia.
Po zaciętym pojedynkach IV miejsce zajęła drużyna gimnazjalistów z Rudnik. która dopiero zaczyna przygodę z tym sportem, Na III miejscu uplasowała się drużyna OSP Rudniki, którą do boju poprowadził Bartek Nocuń. Dopiero 5 set meczu finałowego wyłonił zwycięzcę turnieju, którym została drużyna CEMEX- u prowadzona przez swojego kapitana Adama Fijałkowskiego. Mecz był wyrównany. Siatkarze CEMEX-u w ostatnim secie pokonali 2 punktami drużynę Gminy Rędziny.
Nad stroną sportową rozgrywek czuwał sędzia Paweł Kapica. Nagrody uczestnikom zawodów wręczył wójt Waldemar Chmielarz.
W organizacji turnieju pomogła firma CEMEX oraz Urząd Gminy Rędziny przekazując pomoc finansową, a także napoje i drobne upominki dla zawodników.
Miłośnicy siatkówki będą mogli niebawem ponownie oglądać na żywo turniej w tej dyscyplinie sportowej. Na niedzielę, 5 lutego zaplanowano II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Rędziny. Turniej odbędzie się w ZSP w Rudnikach. Początek zawodów 9. 

Galeria


dodała: Irena Bazan [30.01.2011]


Ferie 2012

dodała: Irena Bazan [12.01.2012]


Informacja

Spotkanie z pisarką

Znana autorka piosenek i książek dla dzieci Dorota Gellner gościła w Rędzinach. Pisarka spotkała się ze swoimi czytelnika z przedszkoli i najmłodszych klas szkół podstawowych działających w gminie Rędziny.
Dorota Gellner jest autorką licznych książek z prozą i wierszami dla dzieci, które znają niemal wszystkie przedszkolaki w Polsce. Napisała również wiele popularnych wśród najmłodszych piosenek, wśród których znajdują się takie hity, jak "Zuzia - lalka nieduża" i "Ogórek wąsaty".
W trakcie dwóch spotkań w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Dorota Gellner nie tylko opowiadała o sobie i swojej pracy, ale także recytowała wspólnie z dziećmi najpopularniejsze swoje wiersze, a także zabawiała maluchy przy piosenkach, do których napisała tekst.
Na zakończenie spotkania, autorka rozdawała dzieciom autografy w swoich książkach, które można było na miejscu kupić.
Wizyta Doroty Gellner odbyła się w ramach organizowanych cyklicznie przez GOK oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rędzinach spotkaniach z pisarzami.


 

dodała: Irena Bazan [26.01.2012]


Informacja

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RĘDZINY W ROKU 2012


WÓJT GMINY RĘDZINY

ogłasza "Otwarty Konkurs Ofert" na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rędziny w 2012 roku.

Ogłoszenie
Rozstrzygniecie Konkursu Ofert

 

dodała: Kamil Ślęzak [19.01.2012]


Informacja

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2012 rok

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r..
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi - 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Zwroty będą dokonywane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

dodała: Kamil Ślęzak [19.01.2012]


Aktualności

                                               


Zagraliśmy z Jurkiem Owsiakiem


Gminny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rędzinach podsumował wyniki tegorocznej zbiórki. Jak poinformowała szefowa sztabu Ligia Salita, w tym roku na rzecz fundacji Jurka Owsiaka mieszkańcy gminy Rędziny przekazali dokładnie 5.920,54 zł. Cała kwota została zebrana w trakcie ulicznej zbiórki, która odbyła się w gminie w niedzielę 8 stycznia w trakcie XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na rzecz Orkiestry w naszej gminie pracowało osiem wolontariuszek - pracownice gminnych szkół i przedszkoli oraz jedna gimnazjalistka. Poza Ligią Salitą na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pracowały: Anna Mączka, Mirosława Majchrowska, Małgorzata Dziuba, Klaudia Grabowska, Anna Sadowska, Kamila Tomczyk, Agnieszka Kacprzak i Iwona Szczepka.

dodała: Irena Bazan [12.01.2012]


Informacja

Komunikat PPINS

W związku z pojawieniem się informacji o wzroście zanieczyszeń powietrza atmosferycznego publikujemy komunikat nadesłany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

Wzrost zanieczyszczeń powietrza

 

dodała: Kamil Ślęzak [04.01.2012]


Informacja


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od września 2011r. szkoły podstawowe z terenu Gminy Rędziny przystąpiły do realizacji projektu pn "Zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

1. W Szkole Podstawowej w Rudnikach:
a)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
b)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

2. W Szkole Podstawowej w Kościelcu:
a)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych,
b)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie czytania i pisania.

3. W Szkole Podstawowej w Koninie:
a)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
b)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych.

4. W Szkole Podstawowej w Rędzinach - Osiedlu:
a)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
b)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych.

5. W Szkole Podstawowej w Rędzinach:
a)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
b)zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
c)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
d)zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

 

dodała: Kamil Ślęzak [04.01.2012]


Informacja

Zagrajmy razem

Po raz kolejny w naszej gminie odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Jak cała Polska zagramy w najbliższą niedzielę na rzecz ratowania wcześniaków oraz dla kobiet ciężarnych zagrożonych cukrzycą. Na czele gminnego sztabu Orkiestry po raz kolejny stanęła dyrektorka Przedszkola Gminnego im. Jana Brzechwy w Rędzinach Ligia Salita. Szefowa sztabu rozdała już wolontariuszom puszki i identyfikatory. W gminie, a także m.in. w gminnych autobusach rozklejone będą niebawem plakaty zachęcające mieszkańców do składania datków na rzecz akcji Jurka Owsiaka. Wyznaczono także godziny i rejony kwestowania. W tym roku na ulice miejscowości całej gminy Rędziny wyruszy osiem wolontariuszek akcji Jurka Owsiaka. Są to pracownice gminnych szkół i przedszkoli oraz jedna gimnazjalistka. Poza Ligią Salitą w przygotowanie finału włączą się również: Anna Mączka, Mirosława Majchrowska, Małgorzata Dziuba, Klaudia Grabowska, Anna Sadowska, Kamila Tomczyk, Agnieszka Kacprzak i Iwona Szczepka. Kwesta w gminie odbywać się będzie w najbliższą niedzielę od godziny 8 do 18.
Jak zwykle w przygotowania do wielkiej finału włączył się miejscowy samorząd. Sztab wspiera wójt Waldemar Chmielarz, a pracownice urzędu pomogą, jak w poprzednich latach, w podliczaniu zbiórki. Od kilku lat gminny sztab Orkiestry ogranicza swoje granie w Rędzinach wyłącznie do kwesty ulicznej, ale i tak wyniki zbiórki są całkiem dobre. W ubiegłym roku do puszek WOŚP mieszkańcy gminy wrzucili blisko 9 tys. złotych. Tegoroczne wolontariuszki liczą na co najmniej taką samą sumę.


 

dodała: Irena Bazan [03.01.2012]


Informacja

Uwaga na czad!

Okres jesienno-zimowy, to niestety czas licznych przypadków zatruć tlenkiem węgla, popularnie zwanego czadem. Co roku z powodu zatrucia czadem życie traci wiele osób. By nie dopuszczać do tych tragedii, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ruszyła z kampanią informacyjną pod hasłem : "NIE dla czadu". Oto kilka ważnych informacji, które pomogą zminimalizować ryzyko zatrucia tlenkiem węgla:

Szczegóły


     

 

dodała: Irena Bazan [03.01.2012]


Informacja

Wigilijne spotkania w urzędzie

W Urzędzie Gminy Rędziny w czwartek odbyły się dwa spotkania wigilijne. Na zaproszenie wójta Waldemara Chmielarza przybyli sołtysi z gminy Rędziny oraz dyrektorzy placówek oświatowych wraz z dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury.
Jak na spotkanie przedświąteczne przystało, wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia. W imieniu samorządu wójt Waldemar Chmielarz życzył gościom spokojnych, rodzinnych, radosnych świąt oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym 2012 roku.


 

dodała: Irena Bazan [23.12.2011]


Informacja
Dobiegły końca wszelkie działania związane z realizacją czwartej edycji projektu "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny" .
Czternaście osób (pięciu mężczyzn oraz dziewięć kobiet), wybranych spośród bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w kwietniu 2011 r. podpisało kontrakt socjalny przystępując do udziału w w/w projekcie.
Długotrwałe bezrobocie niesie za sobą najczęściej występujące niekorzystne zjawisko społeczne jakim jest wykluczenie zawodowe, którego konsekwencją jest spadek poziomu życia rodzin. Niezmiernie ważne jest więc podejmowanie działań których celem jest wspieranie jednostki w jej dążeniach do samodoskonalenia i aktywizacji zawodowej. Beneficjenci projektu "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny" mieli możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego oraz zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Z każdą nową edycją projektu podejmowane są starania aby oferowany wachlarz szkoleń był kompatybilny z zapotrzebowaniem na rynku pracy.
W 2011 roku. uczestniczące w projekcie panie nabywały umiejętności w zawodach kompleksowa obsługa kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii, kosmetyczka, opiekunka dziecięca, a także osób starszych i niepełnosprawnych. Zgłębiały także tajniki obsługi komputera.
Panowie natomiast, uczęszczali na kursy: obrabiarki sterowane numerycznie CNC, obsługa koparko - ładowarki, palacz C.O.
20 grudnia 2011 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się spotkanie kończące czwartą edycję projektu: "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny". W uroczystości, która miała charakter kameralny wzięli udział uczestnicy projektu, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, wrażeń oraz uwag.
Czwarta edycja projektu "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny" przeszła do historii, ale nowy rok to nowe wyzwania i nowa, piąta już edycja projektu, której rozpoczęcie planowane jest na wiosnę.
Zainteresowanych udziałem w w/w przedsięwzięciu bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach, serdecznie zapraszamy do współpracy.
Natomiast uczestnikom, którzy ukończyli udział w projekcie życzymy powodzenia w efektywnym wykorzystaniu zdobytych kwalifikacji.

   

dodała: Milena Stachura [21.12.2011]


Informacja

Ze świętami w roli głównej

Kilkaset osób odwiedziło w minioną sobotę kiermasz bożonarodzeniowy w Hali Sportowej w Rędzinach. Imprezę świąteczną pod hasłem "Pamiętajmy o tradycji" przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. W programie kiermaszu znalazło się wszystko, co kojarzy się z Bożym Narodzeniem - tradycyjne potrawy wigilijne, pięknie przystrojone stoły świąteczne, choinki, a także wszelkie ozdoby potrzebne do ubrania bożonarodzeniowego drzewka. W kiermaszu udział wzięli przedstawiciele kilku gmin. Kluczem do zaproszenia ich na imprezę była działalność samorządów w unijnych projektach Lokalne Grupy Działania Lider Plus. Impreza została przygotowana przez rędziński GOK dzięki pozyskanej przez ośrodek unijnej dotacji.
Wśród wystawców oraz gości pojawili się mieszkańcy Rędzin, ale także częstochowianie i przedstawiciele m.in. Miedźna, Kruszyny, Kłomnic i Konopisk.
Publiczność miała okazję nie tylko obejrzeć stoły wigilijne, a także popróbować prezentowanych potraw. Czynne były stoiska świąteczne z ozdobami bożonarodzeniowymi. Czas umilały występy. Przez czasy czas trwania kiermaszu w hali rozbrzmiewały kolędy, pastorałki oraz świąteczne piosenki w wykonaniu zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Gwiazdą wieczoru była Alicja Majewska, której w trakcie koncertu akompaniował Włodzimierz Korcz. Wokalistka wykonała najsłynniejsze swoje przeboje, a także, wspólnie z Włodzimierzem Korczem oraz publicznością, zaśpiewała kolędy.
Organizatorzy kiermaszu przygotowali dla gości dwa konkursy - na najpiękniejszy stół wigilijny oraz najładniej przystrojoną choinkę. Choinki ubierały dzieci i młodzież w gminy Rędziny, goście, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" z Rędzin.
Pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy stół świąteczny wygrała reprezentacja gminy Kruszyna. Nagrodę widzów w tej kategorii otrzymały członkinie Zespołu Śpiewaczego Kościelanki. Za najładniejszą choinkę widzowie uznali bożonarodzeniowe drzewko przystrojone przez mieszkańców Kruszyny.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [19.12.2011]


:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
informatyk