Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Konsultacje społeczne


Wójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce "Konsultacje społeczne" umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

Program Współpracy
Projekt uchwały o współpracy
Formularz opinii
Informacje o wynikach konsultacji spolecznych
Wójt Gminy Rędziny ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/14/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny, oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Konsultacje będą prowadzone w dniach od 03 lipca 2013 roku do 16 lipca 2013r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje społeczne)
Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać:
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
- drogą elektroniczną na adres: odpady@redziny.pl


Projekt Zmiany Regulaminu
Uchwała szczegółowy sposób i zakres świadczenia
Formularz opinii
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie Uchwały Nr XLVII/34/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U .z 2012r. poz.391 z późn. zm.) Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny w sprawie:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami;
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
- określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny
- w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny. Konsultacje zostaną prowadzone w dniach od 28 lutego 2013 roku do 13 marca 2013r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje społeczne)
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.redziny.pl Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać:
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
- drogą elektroniczną na adres: ochrona@redziny.pl


UCHWAŁA - WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
UCHWAŁA - PROJEKT REGULAMINU DO KONSULTACJI
UCHWALA - METODA I STAWKA DO KONSULTACJI
UCHWALA - SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES DO KONSULTACJI
UCHWALA - TERMIN CZĘSTOTLIWOŚĆ DO KONSULTACJI
UCHWALA -DEKLARACJA DO KONSULTACJI
Formularz opiniiOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny na 2013 roku

Ogłoszenie
Zalacznik
Formularz opiniiKONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DO GOSPODARKI ODPADAMI

Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Uchwały Nr XLVII/34/2010 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U .z 2012r. poz.391)
Wójt Gminy Rędziny ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Rędziny w sprawie:
. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami;
. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny
Konsultacje zostaną prowadzone w dniach od 10 grudnia 2012 roku do 24 grudnia 2012r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje połeczne 2012)
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.redziny.pl
Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać w:
- Biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Rędziny
- drogą elektroniczną na adres: ochrona@redziny.pl

Uchwala - projekt regulaminu do konsultacji
Uchwala - metoda i stawka do konsultacji
Uchwala - szczegolowy sposob i zakres do konsultacji
Uchwala - termin czestotliwosc do konsultacji
Uchwala -DEKLARACJA do konsultacji
Formularz opinii.docWójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce "Konsultacje społeczne" umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

Program współpracy
Uchwała o przyjęciu programy współpracy
Formularz opinii


W wyniku ogłoszenia w sprawie zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku wpłynęła opinia Gminnego Klubu Sportowego "Unia Rędziny" o treści jak poniżej :

Skan opinii
Wyniki konsultacjiROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
ROZPORZĄDZENIE
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

Uchwała Nr XLVII/34/2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Uchwała w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku.

Program współpracy

Formularz opinii
W wyniku ogłoszenia 20.10.2010 Konsultacji wpłynęły uwagi do Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku o treści, jak poniżej :
Skan opinii


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2012 roku
Ogłoszenie
projekt uchwały
załącznik do projekt uchwałyAdres korespondencji ug@redziny.pl


dodał: Administrator [20.10.2010]:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk